eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › rewitalizacja tzw. Lejka Łazarskiego w Poznaniu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-09-25

Poznań: rewitalizacja tzw. Lejka Łazarskiego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 334198 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Budżetowa USŁUGI KOMUNALNE , ul. Juliusza Słowackiego 43, 60-521 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8462900, 8462903, faks 061 8462911.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Miasta Poznania.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rewitalizacja tzw. Lejka Łazarskiego w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja tzw. Lejka Łazarskiego, zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki nr 5 i 6 do siwz). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, prace ślusarskie, instalacje elektryczne, instalacje wodne, roboty ziemne. Na wykonane roboty Wykonawca będzie zobowiązany udzielić 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz 36-miesięcznej rękojmi..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu przetargowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. od 24 września 2004 r. do 24 września 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i swoją wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna roboty drogowe o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto każda; 4) dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 5) dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 6) dysponują minimum jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 7) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 8) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości 250.000,00 zł; 9) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków na podstawie dostarczonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór: załącznik nr 1 do siwz); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) wykaz co najmniej dwóch wykonanych robót, określonych w pkt 5.1 ppkt 3 niniejszej siwz, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością (wzór wykazu - załącznik nr 3 do siwz); 5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z warunkami określonymi w pkt 5.1 ppkt 4 - 6 siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór wykazu - załącznik nr 7 do siwz) oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 6) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wykazu z pkt 5), posiadają wymagane uprawnienia budowlane, wraz z aktualnymi wpisami tych osób na listę właściwej izby samorządu zawodowego; 7) polisa, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 250.00,00 zł. Dokumenty do oferty Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione lub pełnomocnika. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są: 1) wypełniona i podpisana oferta - załącznik nr 2; 2) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonej do siwz dokumentacji projektowej, technicznej i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w układzie i zgodnie z pozycjami przedmiarów załączonych do siwz, obejmujący pełen zakres robót niezbędnych do wykonania zamówienia; 3) dowód wniesienia wadium; 4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba inna niż uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.city.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43, Poznań, pok. 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43, Poznań, pok. 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.