Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-08-05

Poznań: Rozbudowa Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania

Numer ogłoszenia: 314086 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210, faks 61 878 50 85 , strona internetowa http://bip.um.poznan.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa składników Internetowego Systemu Informacyjnego Miasta Poznania: Multimedialnego Informatora Miejskiego (MIM) i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (BIP).

Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na rozbudowie istniejącego oprogramowania o nowe moduły, powiększeniu funkcjonalności istniejących modułów oraz rozbudowie baz danych w zakresie niezbędnym do uruchomienia nowych stron informacyjnych MIM i BIP, zgodnie z wykazem zadań określonym w załączniku nr 2 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasad jego realizacji określają istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie współpracy
z zewnętrznymi systemami informatycznymi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72.23.00.00 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako twórca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do programów komputerowych nośników i dokumentacji oraz jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym także związanych z dokonywaniem rozszerzania, modyfikacji i aktualizacji tych programów a także uprawniony jest do udzielania wszelkich licencji z tym związanych.
  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe nie zamierza przekazywać ww. praw na rzecz jakiegokolwiek pomiotu. Urząd Miasta Poznania nie może zlecić modyfikacji systemu polegającej na ingerencji w kody źródłowe, bez zgody i udostępnienia tych praw przez twórcę.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  Poznańskie Centrum
  Superkomputerowo- Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POZNANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Poznaniu » więcej : Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU