eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Wymiana orynnowania i obr鏏ek blacharskich w budynku dyspozytorni t這czni gazu Ho這wczyce IIOg這szenie z dnia 2018-10-30

Nr: NP/2018/10/0800/REM

Przedmiot zam闚ienia: Wymiana orynnowania i obr鏏ek blacharskich w budynku dyspozytorni t這czni gazu Ho這wczyce II

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Wojew鏚ztwo: mazowieckie

Data publikacji: 2018-10-30

Data wyga郾i璚ia: 2018-11-13

CPV:

Osoba kontaktowa: Danuta K瘼i雟ka (ZA) danuta.kepinska@gaz-system.pl +48 227670811

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowo嗆 Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Opis post瘼owania : Przedmiotem Zam闚ienia jest wymiana orynnowania i obr鏏ek blacharskich w budynku dyspozytorni t這czni gazu Ho這wczyce II
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiaj帷ego www.gaz-system.pl - zak豉dka ,,przetargi".
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmiany tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji post瘼owania i jest wi捫帷a. 3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i SIWZ. 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteri闚 oceny ofert, okre郵onych w Sekcji Kryteria oceny ofert poni瞠j.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zam闚ienia niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o zam闚ieniu niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Wykonawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o zam闚ieniu niepublicznym w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 3. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i. 5. O zako鎍zeniu post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y zawiadamia: 1) Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) wszystkich Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania po up造wie terminu sk豉dania ofert. 6. Wykonawca nie b璠zie dochodzi od Zamawiaj帷ego odszkodowania, z tytu逝 ewentualnych szk鏚 powsta造ch w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j. 7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy zosta szczeg馧owo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, kt鏎ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy w sprawie zam闚ienia. 3. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty drog elektroniczn w jednym z wymienionych format闚: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do tre軼i z Formularzem ,,Oferta", stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ.
Warunki udzia逝 w Projekcie : I. 1. O udzielenie Zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy: 1) Nie podlegaj wykluczeniu z Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia niepublicznego. 2) Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. 3) Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia niepublicznego. Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie powy窺zego warunku, je瞠li Wykonawcy: 3.1) dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu Zam闚ienia, w tym: a) Kierownikiem Budowy posiadaj帷ym nast瘼uj帷e kwalifikacje: - uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym uprawniaj帷ym do kierowania robotami budowlanym w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, b璠帷y czynnym cz這nkiem w豉軼iwej Okr璕owej Izby in篡nier闚 Budownictwa. 4) Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie Zam闚ienia niepublicznego. 2. Ocena spe軟iania warunk闚 wymaganych od Wykonawc闚 zostanie dokonana wed逝g formu造 ,,spe軟ia" - ,,nie spe軟ia" na podstawie dokument闚 i o鈍iadcze do陰czonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spe軟ia ka盥y z Wykonawc闚 odr瑿nie, natomiast warunki okre郵one w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) mo瞠 spe軟ia 陰cznie grupa Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia. 4. Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia, zdolno軼iach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚. W przypadku polegania na zasobach innych podmiot闚 w zakresie wiedzy i do鈍iadczenia Zamawiaj帷y wymaga, aby takie podmioty bra造 udzia w realizacji Zam闚ienia w charakterze podwykonawc闚 Wykonawcy. Zamawiaj帷y nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiot闚 wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4-6 i 8 SIWZ. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiot闚, wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. II.1. Oferta Wykonawcy powinna zawiera wype軟iony: 1) formularz ,,Oferta" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 2 do SIWZ). 2) formularz ,,Potencja kadrowy" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3 do SIWZ), potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku okre郵onego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.1) SIWZ 3) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 osoba lub osoby podpisuj帷e ofert w imieniu Wykonawcy by造 uprawnione do tej czynno軼i (np. odpis z KRS, pe軟omocnictwo). 2. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski. Zamawiaj帷emu przys逝guje prawo do odst徙ienia od wymogu, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Je瞠li Wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowi您any jest wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 b璠zie dysponowa zasobami tych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. W tym celu Zamawiaj帷y wymaga: 1) zobowi您ania tych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i ww. zobowi您anie zosta這 podpisane przez osob lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z kt鏎ego b璠zie jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wadium
Termin realizacji zam闚ienia : Brak
Data realizacji zam闚ienia : 2018-12-31 23:59
Termin sk豉dania ofert : 2018-11-13
Miejsce sk豉dania ofert : Oferty nale篡 sk豉da w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Portalu Zakupowego dost瘼nego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.