eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisława Staszica, Park im. 3-go MajaOgłoszenie z dnia 2006-06-01

POZYCJA 28697

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Częstochowa: rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisława Staszica, Park im. 3-go Maja

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Częstochowa, do kontaktów: Sławomir Gawron - informacje z zakresu przedmiotu zamówienia,Lidia Maciejewska - informacje dot. procedury przetargowej, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 3707100, fax 034 3707175, e-mail: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl, www.czestochowa.um.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Gmina Miasto Częstochowa, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Lidia Maciejewska, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 370-76-18, fax (034) 370-71-75, e-mail: lmaciejewska@czestochowa.um.gov.pl, www.czestochowa.um.gov.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Gmina Miasto Częstochowa, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Lidia Maciejewska, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 370-76-18, fax (034) 370-71-75, e-mail: lmaciejewska@czestochowa.um.gov.pl, www.czestochowa.um.gov.pl. 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Gmina Miasto Częstochowa, Biuro Obsługi Interesanta, parter, stanowisko nr 1, Lidia Maciejewska, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 370-76-18, fax (034) 370-71-75, e-mail: lmaciejewska@czestochowa.um.gov.pl, www.czestochowa.um.gov.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisława Staszica, Park im. 3-go Maja. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie gruntownej rewitalizacji szaty roślinnej, alejek spacerowych, placów zabaw, zabytkowych obiektów i pomników oraz polepszenie standardu budynków mieszczących się na terenie Parków Podjasnogórskich w Częstochowie (działki nr 3 i 4, k.m.152).Główny zakres prac : 1. Modernizacja zbiornika wodnego:technologia oczyszczania wody,rozbiórka istniejącego mostka oraz wykonanie nowego,wykonanie komory technologicznej z pomostem stalowym,rozbiórka istniejącego mostka oraz wykonanie nowego, wykonanie pomostu ze schodami terenowymi. 2. Likwidacja pawilonu gastronomicznego. 3. Likwidacja nieużytkowego szaletu miejskiego od strony ul. 7 Kamienic. 4. Zmiana nawierzchni dróg, placów, alejek spacerowych wraz z korektami ich przebiegu. 5. Wykonanie nowych placów zabaw oraz likwidacja starych. 6. Lokalizacja punktów małej gastronomii wraz z zapleczem technicznym. 7. Lokalizacja terenowych stołów do gry w szachy. 8. Remont zabytkowej drewnianej altany. 9. Remont szaletu miejskiego w pobliżu kortów tenisowych. 10.Gospodarka drzewostanem istniejącym wraz z nową szatą roślinną. 11.Remont oświetlenia parku wraz z wykonaniem nowego oświetlenia. 12.Wykonanie sieci i instalacji wodociągowych, - w tym zdroje wodne- poidełka. 13.Wykonanie kanalizacji sanitarnej. 14.Wykonanie kanalizacji deszczowej. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Częstochowa. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.21.20 - Parki Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.21.20 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych Oryginalny kod CPV: 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Oryginalny kod CPV: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.11.2007;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 100 000,00. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postęp.na podst.art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi siwz. Wykonawcy muszą wykazać: 1/wykon. tj rozpocz. i zakoń. w ostatnich 5 latach ( licząc od daty złożenia oferty): a) co najmniej 1 roboty bud. o wart. min. 5 mln zł brutto b) co najmniej 1 roboty bud. polegającej na instal.lub modern. oświet. o wart. min. 500 000 zł. brutto; c) udokumentowanie prowadz. w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej po jednym zad. w obiekcie zabyt. wpisanym do Rejestru Zabytków lub uznanymza Pomnik Historii) z zakresu: - konserwacji i cięć pielęg. drzew o wart. min. 35 000 zł brutto - pielęg.i konserwacji zieleni niskiej w tym między innymi : zakładanie trawników,sadzenie i pielęg. roślin po sadzeniu ( np. zakładanie rabat) o wartości min. 55 000 zł. brutto, 2/ Zatrudnienie w ramach personelu przewidzianego do wykon. zamówienia, osoby z odpowiednim doświad.i kwalifikacjami niezbędnymi dla wykon.zamówienia w tym: a) min.1 kierownika budowy z uprawnieniami w spec. konstr.-bud. z praktyką zawodową wymaganą w § 8 ust.1 Rozporz. Min. Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , restauratorskich, robót bud., badań konserwatorskich i architek., a także innych działań przy zabyt. wpisanych do rejestru zabyt. oraz badań archeolog.i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabyt.ruchomych Dz. U. Nr 150, poz. 1579); b)min. 1 kierownika robót z uprawnieniami do kierow. pracami w zorganizowanej zieleni zabyt. posiadającego wykszt. i praktykę zawodową wymaganą w § 8 ust.3 ww.Rozporz., c)min. 2 osoby wykonujące prace techn. z upraw.do wykon. prac w zorganiz. zieleni zabyt., zgodnie z rozporz. jak wyżej, tj. posiadają uprawn. o których mowa w § 13 lub spełn.warunki § 8 w/w Rozporz.,d)min.1 kierownika robót elektr. z upraw.w spec. inst. w zakr.sieci, inst. i urządz.elektr.i elektroenerg.e) min.1 kierownika robót drogowych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 18.07.2006, cena - 0. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.07.2006 godzina 09:30. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.07.2006, godzina 10:00, Siedziba Zamawiającego, sala 108.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 23.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.