eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-21

Gołdap: szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości
Numer ogłoszenia: 28373 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48948 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150395, faks 087 6150395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. /ABC Przedsiębiorczości/ dla 30 bezrobotnych w 4 grupach szkoleniowych (1 grupa będzie liczyła około 8 osób), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi, w ramach projektu /Punkt oparcia/ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.3 /Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych/. 2. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy na temat zakładania, prowadzenia i rozliczeń prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 3. Termin realizacji każdej grupy szkoleniowej będzie uzgadniany na bieżąco w porozumieniu stron. Termin szkolenia pierwszej grupy: 25 -28 luty 2013 r. 4. Liczba osób wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia może ulec zmianie, w tej sytuacji wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji zadania zostanie obliczone na podstawie liczby faktycznie przeszkolonych osób pomnożonych przez koszt szkolenia jednej osoby wskazany w formularzu ofertowym. 5. Program szkolenia został opracowany w oparciu o rozporządzenie MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn.zm.) i uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie www.kwalifikacje.praca.gov.pl 6. Program szkolenia obejmuje dwa moduły: a) I moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: - aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, - procedury rejestracji działalności gospodarczej, - zarządzanie firmą (podatki, ubezpieczenia społeczne, podstawowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników, bhp w firmie), - marketing w małej firmie b) II moduł obejmuje konsultacje prawno - ekonomiczne 7. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie kursu, w wymiarze 25 godzin zegarowych dla każdej grupy szkoleniowej, obejmujących 21 godzin zajęć z zakresu I modułu i 4 godziny z zakresu II modułu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne, liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. 8. Szkolenie będzie realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia będą odbywać się 5 razy w tygodniu, w okresie od poniedziałku do piątku. Liczba godzin szkolenia nie przekroczy 7 godzin zegarowych dziennie. W każdym dniu trwania szkolenia Wykonawca będzie prowadzić dziennik zajęć dydaktycznych oraz listę obecności uczestników szkolenia. 9. W preliminarzu kosztów szkolenia ujęto zakup wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych. 10. Miejsce realizacji szkolenia: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła I, I19-500 Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki 2. 11. Wykonawca został zobowiązany do oznakowania sal dydaktycznych logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz stosowania wizualizacji projektu /Punkt oparcia/ na wszystkich dokumentach związanych z realizacją szkolenia. 12. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. 13. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla każdego uczestnika szkolenia, adekwatne do treści szkolenia, tj. co najmniej jeden podręcznik lub skrypt szkoleniowy w wersji drukowanej- minimum zbindowany związany z tematyką szkolenia, notatnik zawierający co najmniej 30 kartek, 1 długopis, 1 ołówek, 1 teczkę oraz inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne powinny będą przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem i będą stanowiły po zakończeniu szkolenia własność uczestnika szkolenia. 14. Wykonawca zapewni każdego dnia, w czasie trwania przerw, catering w postaci: kawa, herbata, ciastka. 15. Wykonawca został zobowiązany do zamieszczenia informacji o szkoleniu w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowanie w tej bazie informacji o każdym szkoleniu. 16. Po ukończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: a) zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) i b) certyfikat z logo EFS zawierający informacje zgodnie z § 75 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach projektu /Punkt oparcia/ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.3 /Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych/.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14602,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 10800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17910,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia zawodowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.