eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-12

Olecko: Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko
Numer ogłoszenia: 283641 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Olecku , Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 520 21 68, faks 087 520 25 58.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg na terenie gminy Olecko na długości 133,3km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana na zasadzie stwierdzenia spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawate w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wymagane w SIWZ warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany w treści umowy w formie aneksu dotyczące zmian zakresu usługi wynikającego z załącznika nr 1 do umowy będącego wykazem dróg do odśnieżania, wartości umowy oraz związane ze zmianą podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.olecko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obszar I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg obejmujące miejscowości: Babki Gąseckie, Świdry, Dzięgiele, Gąski, Zatyki o długości 21,5km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obszar II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości: Kukowo, Skowronki, TAG, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie o długości 19,5km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Obszar III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśniezanie dróg obejmujące miejscowości: Dąbrowskie, Dąbrowskie ZR, Borawskie,Borawskie Małe, Plewki, Olecko kolonia, Olecko ul.Wiejska kolonia o długości 23km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Obszar IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Sedranki, Babki Oleckie, Judziki o długości 16,7km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Obszar V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowość Lenarty o długości 0,2km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Obszar VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Olszewo, Gordejki Małe, Łęgowo o długości 14km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Obszar VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Rosochackie, Dobki, Giże ZR, Jaśki, Duły, Gordejki, Doliwy, Olecko kolonie kierunek Świętajno, Zielonówek o długości 26,3km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Obszar VIII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Kukowo, Zajdy, Zabielno, Ślepie, Gąski o długości 12,1km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.