Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-12

Olecko: Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko

Numer ogłoszenia: 283641 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Olecku , Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 520 21 68, faks 087 520 25 58.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg na terenie gminy Olecko na długości 133,3km.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena zostanie dokonana na zasadzie stwierdzenia spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawate w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wymagane w SIWZ warunki wykonawca spełnił.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Przewiduje się zmiany w treści umowy w formie aneksu dotyczące zmian zakresu usługi wynikającego z załącznika nr 1 do umowy będącego wykazem dróg do odśnieżania, wartości umowy oraz związane ze zmianą podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.olecko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. 12.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obszar I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg obejmujące miejscowości: Babki Gąseckie, Świdry, Dzięgiele, Gąski, Zatyki o długości 21,5km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obszar II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości: Kukowo, Skowronki, TAG, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie o długości 19,5km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Obszar III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśniezanie dróg obejmujące miejscowości: Dąbrowskie, Dąbrowskie ZR, Borawskie,Borawskie Małe, Plewki, Olecko kolonia, Olecko ul.Wiejska kolonia o długości 23km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Obszar IV.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Sedranki, Babki Oleckie, Judziki o długości 16,7km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Obszar V.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowość Lenarty o długości 0,2km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Obszar VI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Olszewo, Gordejki Małe, Łęgowo o długości 14km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Obszar VII.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Rosochackie, Dobki, Giże ZR, Jaśki, Duły, Gordejki, Doliwy, Olecko kolonie kierunek Świętajno, Zielonówek o długości 26,3km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Obszar VIII.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg obejmujące miejscowości Kukowo, Zajdy, Zabielno, Ślepie, Gąski o długości 12,1km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OLECKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Olecku » więcej : Usługi odśnieżania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU