Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-10-26

Rydułtowy: Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2012 roku

Numer ogłoszenia: 280395 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Miarki , ul. św. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 32 4578452, faks 32 4579699. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2012 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla szacowanej liczby uczniów klas trzecich - ok. 82, w tym 5 niepełnosprawnych- nie na wózkach oraz 8 nauczycieli
Termin realizacji zamówienia: co najmniej 14 dni w okresie wiosennym- maj lub pierwsza połowa czerwca 2012 roku.
Długość turnusu co najmniej 14 dni- łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu. Turnus rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu pobytu. W drodze powrotnej należy zapewnić dzieciom suchy prowiant i napoje.
Transport komfortowym autokarem z klimatyzacją i WC, kierowanym przez 2 doświadczonych kierowców z parkingu przy szkole i z powrotem. Autokar powinien spełniać wszystkie normy i wymagania określone dla wycieczki szkolnej.
Obowiązkiem Wykonawcy jest ubezpieczenie wszystkich uczestników w czasie podróży i pobytu.
W przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewni autokar zastępczy na własny koszt.
Miejsce - miejscowość położona nad Bałtykiem. W miejscowości powinna znajdować się apteka i przychodnia zdrowia.
Bezpłatny pobyt i przejazd 7 opiekunów i kierownika zielonej szkoły.
Bezpłatny pobyt i przejazd dla co najmniej 3 uczniów biednych.
Wyżywienie - 4 urozmaicone posiłki dziennie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Zapewnienie całodniowej opieki medycznej-lekarz na telefon, pielęgniarka na stałe oraz lekarstwa pierwszej pomocy bezpłatnie.
Dwie całodniowe wycieczki autokarowe turystyczno - krajoznawcze z przewodnikiem oraz opłaconymi biletami wstępu na zwiedzanie. Należy również zapewnić suchy prowiant.
Organizacja dodatkowych imprez: dyskoteki, dwa ogniska z pieczeniem kiełbasek, konkursy, zajęcia sportowo - rekreacyjne.
Warunki lokalowe:
Budynek ogrodzony.Pokoje 2, 3, 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Zakwaterowanie uczniów i kadry pedagogicznej w jednym budynku.Oddzielne pokoje dla kadry pedagogicznej.Stołówka na terenie ośrodka z możliwością żywienia na jednej zmianie.Obiekt powinien posiadać salę audiowizualną, lekcyjne, salę dyskotekową ze sprzętem grającym,boiska sportowe, plac zabaw.Dodatkowe wyposażenie: koce plażowe, wiatrochrony, piłki nożne, plażowe i inny sprzęt sportowy.Ogrzewanie budynku w dni chłodne.
Termin wykonania zamówienia
Wyjazd uczniów klas trzecich ma nastąpić w miesiącach wiosennych -maj lub pierwsza połowa czerwca 2012 roku. Okres pobytu - 14 dni, łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu, w tym 13 noclegów..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
60.14.00.00 - (1) Nieregularny transport osób
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. zorganizowanie 14 - dniowych zielonych szkół o wartości co najmniej 70 000,00 zł za każdą.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 50.0

 • 2 - miejscowość nadmorska - 8.0

 • 3 - zapewnienie transportu- autokar z WC i klimatyzacją - 10.0

 • 4 - całodobowa opieka madyczna - 10.0

 • 5 - ilość bezpłatnych miejsc dla uczniów - 4.0

 • 6 - walory ośrodka- plac zabaw,boiska, sale lekcyjne, świetlica, ogrodzenie terenu,ośrodek położony blisko morza - 6.0

 • 7 - zabezpieczenie profolaktyki zdrowotnej- inhalacje,gimnastyka korekcyjna,sauna, siłownia - 8.0

 • 8 - warunki higieniczno- sanitarne- nie więcej niż 4 miejsca w pokoju, WC i prysznic w pokoju - 4.0


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rydultowysp1.edupage.org

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1, im. K. Miarki
44-280 Rydułtowy
ul. Św. M. Kolbego 5.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 13:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, im. K. Miarki
44-280 Rydułtowy
ul. Św. M. Kolbego 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą: do 17.12.2011.


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z RYDUŁTÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Rydułtowach » więcej : Usługi edukacyjne i szkoleniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU