eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2012 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-10-26

Rydułtowy: Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 280395 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Miarki , ul. św. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 32 4578452, faks 32 4579699.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowysp1.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów klas trzecich na Zieloną Szkołę w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla szacowanej liczby uczniów klas trzecich - ok. 82, w tym 5 niepełnosprawnych- nie na wózkach oraz 8 nauczycieli Termin realizacji zamówienia: co najmniej 14 dni w okresie wiosennym- maj lub pierwsza połowa czerwca 2012 roku. Długość turnusu co najmniej 14 dni- łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu. Turnus rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu pobytu. W drodze powrotnej należy zapewnić dzieciom suchy prowiant i napoje. Transport komfortowym autokarem z klimatyzacją i WC, kierowanym przez 2 doświadczonych kierowców z parkingu przy szkole i z powrotem. Autokar powinien spełniać wszystkie normy i wymagania określone dla wycieczki szkolnej. Obowiązkiem Wykonawcy jest ubezpieczenie wszystkich uczestników w czasie podróży i pobytu. W przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewni autokar zastępczy na własny koszt. Miejsce - miejscowość położona nad Bałtykiem. W miejscowości powinna znajdować się apteka i przychodnia zdrowia. Bezpłatny pobyt i przejazd 7 opiekunów i kierownika zielonej szkoły. Bezpłatny pobyt i przejazd dla co najmniej 3 uczniów biednych. Wyżywienie - 4 urozmaicone posiłki dziennie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Zapewnienie całodniowej opieki medycznej-lekarz na telefon, pielęgniarka na stałe oraz lekarstwa pierwszej pomocy bezpłatnie. Dwie całodniowe wycieczki autokarowe turystyczno - krajoznawcze z przewodnikiem oraz opłaconymi biletami wstępu na zwiedzanie. Należy również zapewnić suchy prowiant. Organizacja dodatkowych imprez: dyskoteki, dwa ogniska z pieczeniem kiełbasek, konkursy, zajęcia sportowo - rekreacyjne. Warunki lokalowe: Budynek ogrodzony.Pokoje 2, 3, 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Zakwaterowanie uczniów i kadry pedagogicznej w jednym budynku.Oddzielne pokoje dla kadry pedagogicznej.Stołówka na terenie ośrodka z możliwością żywienia na jednej zmianie.Obiekt powinien posiadać salę audiowizualną, lekcyjne, salę dyskotekową ze sprzętem grającym,boiska sportowe, plac zabaw.Dodatkowe wyposażenie: koce plażowe, wiatrochrony, piłki nożne, plażowe i inny sprzęt sportowy.Ogrzewanie budynku w dni chłodne. Termin wykonania zamówienia Wyjazd uczniów klas trzecich ma nastąpić w miesiącach wiosennych -maj lub pierwsza połowa czerwca 2012 roku. Okres pobytu - 14 dni, łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu, w tym 13 noclegów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 60.14.00.00 - (1) Nieregularny transport osób .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. zorganizowanie 14 - dniowych zielonych szkół o wartości co najmniej 70 000,00 zł za każdą.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie opisano w sposób szczegółowy. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50.0
 • 2 - miejscowość nadmorska - 8.0
 • 3 - zapewnienie transportu- autokar z WC i klimatyzacją - 10.0
 • 4 - całodobowa opieka madyczna - 10.0
 • 5 - ilość bezpłatnych miejsc dla uczniów - 4.0
 • 6 - walory ośrodka- plac zabaw,boiska, sale lekcyjne, świetlica, ogrodzenie terenu,ośrodek położony blisko morza - 6.0
 • 7 - zabezpieczenie profolaktyki zdrowotnej- inhalacje,gimnastyka korekcyjna,sauna, siłownia - 8.0
 • 8 - warunki higieniczno- sanitarne- nie więcej niż 4 miejsca w pokoju, WC i prysznic w pokoju - 4.0

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rydultowysp1.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1, im. K. Miarki 44-280 Rydułtowy ul. Św. M. Kolbego 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 13:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, im. K. Miarki 44-280 Rydułtowy ul. Św. M. Kolbego 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 17.12.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.