Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-09-30

Koszalin: PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU DPS W CETUNIU - I ETAP ZADANIA
Przebudowa kuchni w budynku DPS w Cetuniu, likwidacja schodów we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów


Numer ogłoszenia: 268997 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Koszaliński , ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3428489, faks 094 3462261. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU DPS W CETUNIU - I ETAP ZADANIA
Przebudowa kuchni w budynku DPS w Cetuniu, likwidacja schodów we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu - I etap zadania: Przebudowa kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej, likwidacja schodów wejściowych we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów.

Budynek w którym będą prowadzone prace budowlane jest budynkiem użyteczności publicznej .

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, pozwoleniem na budowę (decyzja Nr 010/02/2010 z dnia 26.02.2010r) oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w zakresie:
1)robót architektoniczno - konstrukcyjnych:
a)roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
b)roboty związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych w piwnicy,
c)budowy nowych ścianek działowych, montażu drzwi, tynków wewnętrznych kat. III, obudowy z płyty gipsowo - kartonowych, izolacji, itp.,
d)roboty wykończeniowe( licowanie ścian płytkami glazurowanymi, gładzie ścian i stropów, posadzki z terakoty , malowanie, itp.),
2)wewnętrznych instalacji sanitarnych :
a)instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji ( rurociągi, zawory, baterie, izolacje, próby szczelności, itp.),
b)instalacja kanalizacji sanitarnej (wykopy, rurociągi, podejścia, czyszczaki, umywalki, zlewozmywaki, separator tłuszczu i skrobi itp.),
c)wewnętrzna instalacja grzewcza (demontaż, montaż grzejników, izolacje, płukanie, próby szczelności itp.),
d)instalacja gazowa (rurociągi, kurki gazowe, próba ciśnienia, szafka naścienna),
e)instalacja wentylacyjna (przewody , izolacja, kratki wentylacyjne, anemostaty kołowe, wentylatory, przepustnice, nawietrzaki podokienne, montaż centrali wentylacyjnej itp.),
3)robót instalacji elektrycznych:
a)roboty rozbiórkowe istniejącej instalacji elektrycznej,
b)instalacje elektryczne oświetleniowe, gniazd wtyczkowych,
c)tablice elektryczne i WLZ-Y,
d)badania i pomiary.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących robót z branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi złożyć oświadczenie (na/wg załącznika nr 5), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, a w szczególności, że osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca jest zobowiązany posiadać i przedłożyć w ofercie opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 150.000,00 PLN.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY, PEŁNOMOCNICTWO /jeżeli występuje/, DOWÓD WNIESIENIA WADIUM


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.koszalin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
75-620 KOSZALIN, Ul. Racławicka 13 pokój 301/302 (III piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010 godzina 14:00, miejsce: STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
75-620 KOSZALIN, Ul. Racławicka 13 pokój 301/302 (III piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KOSZALINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Koszalinie » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU