eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU DPS W CETUNIU - I ETAP ZADANIA Przebudowa kuchni w budynku DPS w Cetuniu, likwidacja schodów we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-09-30

Koszalin: PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU DPS W CETUNIU - I ETAP ZADANIA Przebudowa kuchni w budynku DPS w Cetuniu, likwidacja schodów we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów
Numer ogłoszenia: 268997 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Koszaliński , ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3428489, faks 094 3462261.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU DPS W CETUNIU - I ETAP ZADANIA Przebudowa kuchni w budynku DPS w Cetuniu, likwidacja schodów we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu - I etap zadania: Przebudowa kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej, likwidacja schodów wejściowych we wschodnim skrzydle elewacji północnej oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny na działce na 8/4 w m. Cetuń gm. Polanów. Budynek w którym będą prowadzone prace budowlane jest budynkiem użyteczności publicznej . Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, pozwoleniem na budowę (decyzja Nr 010/02/2010 z dnia 26.02.2010r) oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w zakresie: 1)robót architektoniczno - konstrukcyjnych: a)roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, b)roboty związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych w piwnicy, c)budowy nowych ścianek działowych, montażu drzwi, tynków wewnętrznych kat. III, obudowy z płyty gipsowo - kartonowych, izolacji, itp., d)roboty wykończeniowe( licowanie ścian płytkami glazurowanymi, gładzie ścian i stropów, posadzki z terakoty , malowanie, itp.), 2)wewnętrznych instalacji sanitarnych : a)instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji ( rurociągi, zawory, baterie, izolacje, próby szczelności, itp.), b)instalacja kanalizacji sanitarnej (wykopy, rurociągi, podejścia, czyszczaki, umywalki, zlewozmywaki, separator tłuszczu i skrobi itp.), c)wewnętrzna instalacja grzewcza (demontaż, montaż grzejników, izolacje, płukanie, próby szczelności itp.), d)instalacja gazowa (rurociągi, kurki gazowe, próba ciśnienia, szafka naścienna), e)instalacja wentylacyjna (przewody , izolacja, kratki wentylacyjne, anemostaty kołowe, wentylatory, przepustnice, nawietrzaki podokienne, montaż centrali wentylacyjnej itp.), 3)robót instalacji elektrycznych: a)roboty rozbiórkowe istniejącej instalacji elektrycznej, b)instalacje elektryczne oświetleniowe, gniazd wtyczkowych, c)tablice elektryczne i WLZ-Y, d)badania i pomiary. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących robót z branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi złożyć oświadczenie (na/wg załącznika nr 5), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, a w szczególności, że osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany posiadać i przedłożyć w ofercie opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 150.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY, PEŁNOMOCNICTWO /jeżeli występuje/, DOWÓD WNIESIENIA WADIUM

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.koszalin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 75-620 KOSZALIN, Ul. Racławicka 13 pokój 301/302 (III piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010 godzina 14:00, miejsce: STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 75-620 KOSZALIN, Ul. Racławicka 13 pokój 301/302 (III piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.