eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 100 uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja 2011

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-30

Starogard Gdański: przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 100 uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja 2011
Numer ogłoszenia: 265612 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5624458, faks 058 5634014.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.starogrd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 100 uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych i szkoleń dla grupy 100 osób uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: 1.Kurs operator wózków jezdniowych + obsługa - wymiana butli gazowej dla 15 osób, min. 63 godzin na osobę 2.Kurs kafelkarza dla 3 osób, min. 140 godzin na osobę 3.Kurs kucharza dla 8 osób, min. 260 godzin na osobę 4.Kurs profesjonalna opiekunka dziecięca dla 4 osób, min. 90 godzin na osobę 5.Kurs wizażu ze stylizacją paznokci dla 7 osób, min. 140 godzin na osobę 6.Kurs pielęgnacja ogrodów dla 4 osób, min. 140 godzin na osobę 7.Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem dla 19 osób, min. 186 godzin na osobę 8.Kurs profesjonalna pomoc domowa i hotelowa dla 8 osób, min 90 godzin na osobę 9.Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 14 osób, 90 godzin na osobę 10.Kurs fryzjerstwa 11 osób, min 250 godz/os 11.Kurs bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru dla 7 osób, min. 110 godzin na osobę Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wspólny obszar dotyczący każdego kursu, szkolenia Czas i intensywność szkolenia a. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 21 godzin zegarowych w tygodniu. Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość godzin szkolenia, o ile wynika to z przepisów szczególnych. W takim wypadku należy wskazać te przepisy. b. Ilość godzin zegarowych (i dydaktycznych) zajęć dziennie - maksymalnie 7. c. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą 15 minut przy czym długość przerw może być ustalana elastycznie. d. Wymaga się, aby zajęcia szkolenia odbywały się w godzinach 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także 31 października i 2 listopada). 2. Miejsce realizacji zamówienia Wymaga się, aby: a. miejsce zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiadało warunkom określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w zakresie powierzchni, przestrzeni, oświetlenia i innych, b. uczestnicy powinni mieć zapewniony bezpłatny dostęp do strzeżonej szatni, jeśli w budynku nie ma szatni organizator szkolenia powinien zapewnić do tego celu inne pomieszczenie, bezpieczne dla pozostawionych okryć wierzchnich c. pomieszczenia sanitarnohigieniczne: uczestnicy szkolenia powinni mieć bezpłatny dostęp do toalet z bieżącą ciepłą wodą do mycia rąk, organizator szkolenia powinien zapewnić oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn, toalety powinny być zlokalizowane w tym samym budynku w którym odbywać się będą szkolenia, organizator szkolenia powinien zapewnić, aby w toaletach znajdowały się papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło. Środki czystości powinny być uzupełniane na bieżąco, d.miejscem realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia było miasto Starogard Gdański, e. do miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych była możliwość dojazdu komunikacją publiczną MZK, f. Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładny adres miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych 3. Materiały dydaktyczne, biurowe i catering dla uczestników a. Każdy uczestnik musi być wyposażony na pierwszych zajęciach w program i harmonogram szkolenia oraz bezzwrotne materiały dydaktyczne ,w formie drukowanej, np. skrypty z zakresów tematycznych zawartych w programie szkolenia, materiały biurowe ,teczka lub segregator, notatnik A4, długopis. W trakcie zajęć uczestnik szkolenia ma dostęp do druków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. b. Przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń wykonawca jest zobowiązany do: informowania uczestników szkolenia o obowiązujących przepisach dotyczących bloków tematycznych z powyższego szkolenia na dzień realizacji szkolenia, c. Uczestnikom szkolenia, w każdym dniu odbywania zajęć należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść: posiłek obiadowy tzn. posiłek jednodaniowy, mięsny pełnowartościowy pod względem odżywczym, o rzetelnej wadze, różnorodne, zgodne z zasadami żywienia. Zamawiający dopuszcza raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa, np.: naleśniki z serem. Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Temperatura wydawanych posiłków powinna być zgodna z normami żywieniowymi. W przypadku posiłków dostarczanych do miejsca szkolenia powinny być one podzielone na porcje, dostarczone w zamykanych opakowaniach jednorazowego użytku, zabezpieczone przed nadmierną utratą ciepła, w sposób umożliwiający bezpośrednie podanie do spożycia wraz ze sztućcami jednorazowego użytku. Zarówno opakowania, jak i sztućce muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością, kawa, herbata, woda mineralna ,co najmniej 1/2 litra na osobę dziennie, ciastka kruche lub sztukowe (różnego rodzaju). 4.Zakres szkolenia a. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl, b. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm., z uwzględnieniem wyposażenia uczestników kursu w odzież ochronną c. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia sporządzonym wg wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zapisami wskazanymi w niniejszych szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 5. Finansowanie i logo a. Realizacja szkoleń odbywać się będzie w ramach projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każde szkolenie zakończy się wystawieniem przez Wykonawcę dodatkowych zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu w ramach w/w projektu EFS. Zaświadczenia te podpisują Zamawiający i Wykonawca. b. Budynek i sale szkoleniowe, w których przeprowadzane będą szkolenia, muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia. Dodatkowo informacje te muszą być opatrzone logo EFS, PO KL oraz zapisem: Projekt pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały biurowe powinny być oznaczone logo EFS, PO KL zgodnie zasadami określonymi w wytycznych dotyczących oznaczenia projektowe w ramach PO KL zamieszczone na stronie internetowej www.efs.gov.pl. 6. Ubezpieczenie Ubezpieczenie dla uczestników kurs na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie ma obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 2000,00 zł na jednego uczestnika szkolenia. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zakres szczegółowy dotyczący poszczególnych szkoleń, kursów Kurs: operator wózków jezdniowych + obsługa - wymiana butli gazowej 1. Liczba osób do przeszkolenia: 15 ,zajęcia praktyczne w 2 grupach, 2. Forma organizacji szkolenia: kurs. 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 63 4. Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych - łącznie z obsługą i wymianą butli gazowej 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, budowa i eksploatacja butli gazowej, właściwości gazu propan - butan, aparatura kontrolno - pomiarowa, wiadomości z zakresu bhp, zajęcia praktyczne. 6.Minimum dwa wózki widłowe Kurs: kafelkarz ,posadzkarz-glazurnik, 1. Liczba osób do przeszkolenia: 3 2. Forma organizacji szkolenia: kurs. 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usług w zakresie: kafelkarz 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie rysunków roboczych i drobnych aranżacji, organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych materiałów, wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek oraz izolacji akustycznych i przeciwwodnych podłóg, przygotowanie zapraw cementowych, klejów, kitów, lepików, mas plastycznych, itp. sposobem ręcznym i mechanicznym, dobieranie, sortowanie i obróbka wstępna materiałów podłogowych i posadzkowych, układanie posadzek z różnych materiałów zgodnie z przyjętą technologią i warunkami technicznymi wykonania robót, układanie i mocowanie elementów wykończeniowych posadzek, wykańczanie i konserwacja nawierzchni podłogi, naprawianie i konserwowanie istniejących posadzek z różnych materiałów, dobieranie sprzętu, maszyn i narzędzi zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, warunkami technicznymi oraz zasadami racjonalnej gospodarki materiałami i ochrony środowiska, przygotowanie lica ścian (podłoża) pod ułożenie glazury, zaplanowanie okładziny, sortowanie i rozmieszczenie, dobór elementów wykończeniowych i ozdobnych, obróbka płytek, przycinanie, szlifowanie, wykonanie otworów, przyklejanie płytek na zaprawie cementowej i klejowej, - spoinowanie, - licowanie cokołów, schodów, podokienników, słupów, itp. płytkami i kształtkami ceramicznymi lub klinkierowymi, naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek i na różnych podłożach. zajęcia praktyczne Kurs: kucharz 1. Liczba osób do przeszkolenia: 8 2. Forma organizacji szkolenia: kurs. 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 260 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usług w zakresie: kucharz 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: dobieranie surowców i półproduktów do produkcji, dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu, przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów, przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki, dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów , sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów - planowanie posiłków i układanie prostego menu, porcjowanie, dekorowanie potraw , organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, zajęcia praktyczne, Kurs: Profesjonalna opiekunka dziecięca 1. Liczba osób do przeszkolenia: 4 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3 Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 90 4 Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: profesjonalna opiekunka dziecięca 5 Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: regulamin i obowiązki opiekunki dziecięcej oraz specyfika zawodu, stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka, określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspakajania, stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania, wychowanie dziecka w środowisku instytucjonalnym, stosowanie wybranych gier i zabaw wpływających na rozwój dziecka, utrzymywanie w czystości skóry dziecka i jego otoczenia, zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka, podstawy udzielania pierwszej pomocy u dzieci Kurs: Wizażu ze stylizacją paznokci 1. Liczba osób do przeszkolenia: 7 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140 4 Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: wizażu ze stylizacją paznokci 5 Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: organizacja pracy wizażystki, stylistki teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry, makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, makijaż korekcyjny praca z klientem, teoria budowy paznokcia, -manicure, -pedicure, podstawowe techniki zdobień zajęcia praktyczne Kurs: pielęgnacja ogrodów 1. Liczba osób do przeszkolenia: 4 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: pielęgnacji ogrodów 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: przepisy BHP w miejscu pracy, charakterystyka i elementy terenów zielonych, kształtowanie powierzchni terenu, rozpoznawanie, gatunki i cechy roślin ozdobnych i innych wykorzystywanych w ogrodach i w terenach zielonych, zakładanie trawników, sposoby nawadniania i nawożenia roślin ogrodniczych, pielęgnacja trawników, kwietników, roślin iglastych oraz prace porządkowe, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pielęgnacji ogrodów i ich konserwacja, harmonogram prac ogrodniczych wg kalendarza fenologicznego, charakterystyka gleby, kryteria wyboru nawozów i terminy ich stosowania, ochrona roślin przed czynnikami szkodliwymi, rozpoznawanie i zwalczanie chorób roślin i krzewów, przygotowanie ogrodów, trawników, drzewek do okresu wegetacyjnego, zajęcia praktyczne 6. Szkolenie powinno się zakończyć do 31 października br. Kurs: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem 1. Liczba osób do przeszkolenia: 19 ,podział na 2 grupy, 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 186 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: prawne aspekty sprzedaży, prawa i obowiązki sprzedawcy, gwarancję, reklamacje, faktury, paragony, korekty , odpowiedzialność za błędy gospodarka magazynowa, kartoteki ilościowe i ilościowo-wartościowe, dokumentacja magazynowa ,PZ WZ, wycena rozchodu materiałów w ewidencji, zapasy magazynowe, fakturowanie sprzedaży programy magazynowo-handlowe obsługa klienta, techniki sprzedaży, zasady profesjonalnej obsługi klienta , typologia klientów, komunikacja werbalna i niewerbalna - rola i znaczenie, skuteczne techniki negocjacji, etapy i struktura procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu. obsługa kas fiskalnych przedstawienie podstawowych kwestii prawnych - ustawa o VAT, Rozporządzenie Ministra Finansów, obowiązki podatnika, obowiązki serwisu, sankcje karne, rodzaje urządzeń fiskalnych oraz zasady ich wyboru, sprzedaż z użyciem kas fiskalnych, sprzedaż towarów jednostkowych, sprzedaż wielokrotna i ułamkowa towarów, obsługa opakowań zwrotnych, finalizacja transakcji różnymi formami zapłaty, udzielanie rabatów procentowych i kwotowych, korekta błędów, funkcje pozafiskalne, organizacja zaopatrzenia i przyjmowania towarów, raporty fiskalne i kontrolne, wzajemne zależności logiczne raportów, sytuacje awaryjne oraz sposoby ich likwidacji, wymiana materiałów eksploatacyjnych, zasady instalacji kas na stanowisku, zasady archiwizacji dokumentów księgowych terminy archiwizacji rolek sprawozdawczych oraz raportów dziennych i okresowych, obieg dokumentacji KW i KP, wpłaty i wypłaty, zaliczki z kasy, przelewy bankowe, raport kasowy 7. Minimum jedna kasa fiskalna na dwie osoby, stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu Kurs: profesjonalna pomoc domowa i hotelowa 1. Liczba osób do przeszkolenia: 8 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 90 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: profesjonalna pomoc domowa i hotelowa 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: zasady sprzątania wg nowoczesnych systemów utrzymania czystości, zasady organizacji służb sprzątających, sprzęt sprzątający, środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz pomieszczeń, techniki sprzątania, zajęcia praktyczne, Kurs: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 1. Liczba osób do przeszkolenia: 14 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 90 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia podstawy higieny i pielęgnacji, podstawy rehabilitacji, bezpieczeństwo i higiena pracy, wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, zajęcia praktyczne. Kurs: fryzjerstwo 1. Liczba osób do przeszkolenia: 11, 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 250 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: fryzjerstwa 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia zasady BHP w pracy fryzjera, omówienie produktów do stylizacji i modelowania włosów, budowa włosów, skóry i właściwości ,typy i funkcja skóry, rozpoznawanie chorób skóry, budowa włosów, ich funkcja i rodzaje, właściwości włosów, uszkodzenia i sposoby regeneracji struktury włosa, pielęgnacja, dopasowanie fryzury do kształtu twarzy, pielęgnacja włosów, strzyżenie damskie i męskie, czesanie, pasemka, balayage, refleksy, papiloty, loki, skręcanie włosów na wałki, stylizacja włosów przy użyciu lokówki i prostownicy, farbowanie i trwała ondulacja, zajęcia praktyczne Kurs: bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru 1. Liczba osób do przeszkolenia: 7 2. Forma organizacji szkolenia: kurs 3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 110 4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: bukieciarstwa + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru 5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: podstawy botaniki i fizjologii roślin, zasady i style kompozycji roślinnych i kwiatowych, tworzenie kompozycji kwiatowych, wiązanek i bukietów na różne uroczystości i okoliczności, np.: ślub, pogrzeb, komunia, święta, przygotowywania stroików i dekoracji świątecznych, artystyczne pakowanie towaru - zajęcia praktyczne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na 2011 rok.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził minimum 7 szkoleń, różnych tematycznie dla minimum 3 osób każde. W zakresie tematycznym lub pokrewnych technicznie z listy 11 objętych przedmiotem zamówienia: 1. Kurs operator wózków jezdniowych + obsługa - wymiana butli gazowej 2. Kurs kafelkarza 3. Kurs kucharza 4. Kurs profesjonalna opiekunka dziecięca 5. Kurs wizażu ze stylizacją paznokci 6. Kurs pielęgnacja ogrodów 7. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo- handlowe z fakturowaniem 8. Kurs profesjonalna pomoc domowa i hotelowa 9. Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 10. Kurs fryzjerstwa 11. Kurs bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wskaże, że będzie dysponował osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnymi do realizacji poszczególnych szkoleń, wykładowcy, instruktorzy posiadać będą doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych w okresie od 1.01.2010 co najmniej 2 szkolenia z zakresu tematyki szkolenia, jaką będą wykładać na kursie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Program szkolenia 2. Kalkulacja ceny szkolenia 3. Oświadczenie wykonawcy, że figuruje w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 4. Wzory zaświadczeń,certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji, 5. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 6. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy), 7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - doswiadczenie wykonawcy - 30
 • 3 - termin realizacji - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.starogard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ aL. JANA PAWŁA II 6 83-200 STAROGARD GDAŃSKI.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ aL. JANA PAWŁA II 6 83-200 STAROGARD GDAŃSKI Sekretariat I p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa szkoleniowa realizowana w ramach projektu systemowego pn. ALPINIŚCI- ponienienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd. współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.