Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-08-30

Starogard Gdański: przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 100 uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja 2011

Numer ogłoszenia: 265612 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5624458, faks 058 5634014. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla 100 uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja 2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych i szkoleń dla grupy 100 osób uczestników projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:
1.Kurs operator wózków jezdniowych + obsługa - wymiana butli gazowej dla 15 osób, min. 63 godzin na osobę
2.Kurs kafelkarza dla 3 osób, min. 140 godzin na osobę
3.Kurs kucharza dla 8 osób, min. 260 godzin na osobę
4.Kurs profesjonalna opiekunka dziecięca dla 4 osób, min. 90 godzin na osobę
5.Kurs wizażu ze stylizacją paznokci dla 7 osób, min. 140 godzin na osobę
6.Kurs pielęgnacja ogrodów dla 4 osób, min. 140 godzin na osobę
7.Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem dla 19 osób, min. 186 godzin na osobę
8.Kurs profesjonalna pomoc domowa i hotelowa dla 8 osób, min 90 godzin na osobę
9.Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 14 osób, 90 godzin na osobę
10.Kurs fryzjerstwa 11 osób, min 250 godz/os
11.Kurs bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru dla 7 osób, min. 110 godzin na osobę
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny obszar dotyczący każdego kursu, szkolenia
Czas i intensywność szkolenia
a. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 21 godzin zegarowych w tygodniu. Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość godzin szkolenia, o ile wynika to z przepisów szczególnych. W takim wypadku należy wskazać te przepisy.
b. Ilość godzin zegarowych (i dydaktycznych) zajęć dziennie - maksymalnie 7.
c. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą 15 minut przy czym długość przerw może być ustalana elastycznie.
d. Wymaga się, aby zajęcia szkolenia odbywały się w godzinach 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także 31 października i 2 listopada).
2. Miejsce realizacji zamówienia
Wymaga się, aby:
a. miejsce zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiadało warunkom określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w zakresie powierzchni, przestrzeni, oświetlenia i innych,
b. uczestnicy powinni mieć zapewniony bezpłatny dostęp do strzeżonej szatni, jeśli w budynku nie ma szatni organizator szkolenia powinien zapewnić do tego celu inne pomieszczenie, bezpieczne dla pozostawionych okryć wierzchnich
c. pomieszczenia sanitarnohigieniczne:
uczestnicy szkolenia powinni mieć bezpłatny dostęp do toalet z bieżącą ciepłą wodą do mycia rąk,
organizator szkolenia powinien zapewnić oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn,
toalety powinny być zlokalizowane w tym samym budynku w którym odbywać się będą szkolenia,
organizator szkolenia powinien zapewnić, aby w toaletach znajdowały się papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło. Środki czystości powinny być uzupełniane na bieżąco,
d.miejscem realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia było miasto Starogard Gdański,
e. do miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych była możliwość dojazdu komunikacją publiczną MZK,
f. Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładny adres miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
3. Materiały dydaktyczne, biurowe i catering dla uczestników
a. Każdy uczestnik musi być wyposażony na pierwszych zajęciach w program i harmonogram szkolenia oraz bezzwrotne materiały dydaktyczne ,w formie drukowanej, np. skrypty z zakresów tematycznych zawartych w programie szkolenia, materiały biurowe ,teczka lub segregator, notatnik A4, długopis.
W trakcie zajęć uczestnik szkolenia ma dostęp do druków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
b. Przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń wykonawca jest zobowiązany do:
informowania uczestników szkolenia o obowiązujących przepisach dotyczących bloków tematycznych z powyższego szkolenia na dzień realizacji szkolenia,
c. Uczestnikom szkolenia, w każdym dniu odbywania zajęć należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść:
posiłek obiadowy tzn. posiłek jednodaniowy, mięsny pełnowartościowy pod względem odżywczym, o rzetelnej wadze, różnorodne, zgodne z zasadami żywienia. Zamawiający dopuszcza raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa, np.: naleśniki z serem. Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Temperatura wydawanych posiłków powinna być zgodna z normami żywieniowymi. W przypadku posiłków dostarczanych do miejsca szkolenia powinny być one podzielone na porcje, dostarczone w zamykanych opakowaniach jednorazowego użytku, zabezpieczone przed nadmierną utratą ciepła, w sposób umożliwiający bezpośrednie podanie do spożycia wraz ze sztućcami jednorazowego użytku. Zarówno opakowania, jak i sztućce muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością,
kawa, herbata, woda mineralna ,co najmniej 1/2 litra na osobę dziennie,
ciastka kruche lub sztukowe (różnego rodzaju).

4.Zakres szkolenia
a. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl,
b. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm., z uwzględnieniem wyposażenia uczestników kursu w odzież ochronną
c. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia sporządzonym wg wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zapisami wskazanymi w niniejszych szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia.
5. Finansowanie i logo
a. Realizacja szkoleń odbywać się będzie w ramach projektu systemowego pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każde szkolenie zakończy się wystawieniem przez Wykonawcę dodatkowych zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu w ramach w/w projektu EFS. Zaświadczenia te podpisują Zamawiający i Wykonawca.
b. Budynek i sale szkoleniowe, w których przeprowadzane będą szkolenia, muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia. Dodatkowo informacje te muszą być opatrzone logo EFS, PO KL oraz zapisem: Projekt pn. Alpiniści - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały biurowe powinny być oznaczone logo EFS, PO KL zgodnie zasadami określonymi w wytycznych dotyczących oznaczenia projektowe w ramach PO KL zamieszczone na stronie internetowej www.efs.gov.pl.
6. Ubezpieczenie
Ubezpieczenie dla uczestników kurs na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie ma obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 2000,00 zł na jednego uczestnika szkolenia. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zakres szczegółowy dotyczący poszczególnych szkoleń, kursów
Kurs: operator wózków jezdniowych + obsługa - wymiana butli gazowej
1. Liczba osób do przeszkolenia: 15 ,zajęcia praktyczne w 2 grupach,
2. Forma organizacji szkolenia: kurs.
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 63
4. Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych - łącznie z obsługą i wymianą butli gazowej
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka,
czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
czynności operatora w czasie pracy wózkami,
wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, budowa i eksploatacja butli gazowej,
właściwości gazu propan - butan, aparatura kontrolno - pomiarowa,
wiadomości z zakresu bhp,
zajęcia praktyczne.
6.Minimum dwa wózki widłowe
Kurs: kafelkarz ,posadzkarz-glazurnik,
1. Liczba osób do przeszkolenia: 3
2. Forma organizacji szkolenia: kurs.
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usług w zakresie: kafelkarz
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie rysunków roboczych i drobnych aranżacji, organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych materiałów, wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek oraz izolacji akustycznych i przeciwwodnych podłóg,
przygotowanie zapraw cementowych, klejów, kitów, lepików, mas plastycznych, itp. sposobem ręcznym i mechanicznym,
dobieranie, sortowanie i obróbka wstępna materiałów podłogowych i posadzkowych,
układanie posadzek z różnych materiałów zgodnie z przyjętą technologią i warunkami technicznymi wykonania robót,
układanie i mocowanie elementów wykończeniowych posadzek, wykańczanie i konserwacja nawierzchni podłogi, naprawianie i konserwowanie istniejących posadzek z różnych materiałów,
dobieranie sprzętu, maszyn i narzędzi zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, warunkami technicznymi oraz zasadami racjonalnej gospodarki materiałami i ochrony środowiska,
przygotowanie lica ścian (podłoża) pod ułożenie glazury,
zaplanowanie okładziny, sortowanie i rozmieszczenie, dobór elementów wykończeniowych i ozdobnych,
obróbka płytek, przycinanie, szlifowanie, wykonanie otworów,
przyklejanie płytek na zaprawie cementowej i klejowej, - spoinowanie, - licowanie cokołów, schodów, podokienników, słupów, itp. płytkami i kształtkami ceramicznymi lub klinkierowymi,
naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek i na różnych podłożach.
zajęcia praktyczne
Kurs: kucharz
1. Liczba osób do przeszkolenia: 8
2. Forma organizacji szkolenia: kurs.
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 260
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usług w zakresie: kucharz
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
dobieranie surowców i półproduktów do produkcji,
dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu,
przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów,
przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki,
dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów ,
sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów - planowanie posiłków i układanie prostego menu,
porcjowanie, dekorowanie potraw ,
organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
zajęcia praktyczne,

Kurs: Profesjonalna opiekunka dziecięca
1. Liczba osób do przeszkolenia: 4
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3 Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 90
4 Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: profesjonalna opiekunka dziecięca
5 Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
regulamin i obowiązki opiekunki dziecięcej oraz specyfika zawodu,
stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka,
określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspakajania, stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania,
wychowanie dziecka w środowisku instytucjonalnym,
stosowanie wybranych gier i zabaw wpływających na rozwój dziecka,
utrzymywanie w czystości skóry dziecka i jego otoczenia,
zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka,
podstawy udzielania pierwszej pomocy u dzieci

Kurs: Wizażu ze stylizacją paznokci
1. Liczba osób do przeszkolenia: 7
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140
4 Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: wizażu ze stylizacją paznokci
5 Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
organizacja pracy wizażystki, stylistki
teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry,
makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, makijaż korekcyjny
praca z klientem,
teoria budowy paznokcia, -manicure, -pedicure,
podstawowe techniki zdobień
zajęcia praktyczne

Kurs: pielęgnacja ogrodów
1. Liczba osób do przeszkolenia: 4
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: pielęgnacji ogrodów
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
przepisy BHP w miejscu pracy,
charakterystyka i elementy terenów zielonych,
kształtowanie powierzchni terenu,
rozpoznawanie, gatunki i cechy roślin ozdobnych i innych wykorzystywanych w ogrodach i w terenach zielonych,
zakładanie trawników, sposoby nawadniania i nawożenia roślin ogrodniczych,
pielęgnacja trawników, kwietników, roślin iglastych oraz prace porządkowe,
maszyny i urządzenia wykorzystywane w pielęgnacji ogrodów i ich konserwacja,
harmonogram prac ogrodniczych wg kalendarza fenologicznego,
charakterystyka gleby, kryteria wyboru nawozów i terminy ich stosowania,
ochrona roślin przed czynnikami szkodliwymi,
rozpoznawanie i zwalczanie chorób roślin i krzewów,
przygotowanie ogrodów, trawników, drzewek do okresu wegetacyjnego,
zajęcia praktyczne
6. Szkolenie powinno się zakończyć do 31 października br.

Kurs: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem
1. Liczba osób do przeszkolenia: 19 ,podział na 2 grupy,
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 186
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo-handlowe z fakturowaniem
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: prawne aspekty sprzedaży, prawa i obowiązki sprzedawcy, gwarancję, reklamacje, faktury, paragony, korekty , odpowiedzialność za błędy
gospodarka magazynowa, kartoteki ilościowe i ilościowo-wartościowe, dokumentacja magazynowa ,PZ WZ, wycena rozchodu materiałów w ewidencji, zapasy magazynowe, fakturowanie sprzedaży
programy magazynowo-handlowe
obsługa klienta, techniki sprzedaży, zasady profesjonalnej obsługi klienta , typologia klientów, komunikacja werbalna i niewerbalna - rola i znaczenie,
skuteczne techniki negocjacji, etapy i struktura procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu.
obsługa kas fiskalnych
przedstawienie podstawowych kwestii prawnych - ustawa o VAT, Rozporządzenie Ministra Finansów, obowiązki podatnika, obowiązki serwisu, sankcje karne,
rodzaje urządzeń fiskalnych oraz zasady ich wyboru,
sprzedaż z użyciem kas fiskalnych, sprzedaż towarów jednostkowych, sprzedaż wielokrotna i ułamkowa towarów, obsługa opakowań zwrotnych,
finalizacja transakcji różnymi formami zapłaty, udzielanie rabatów procentowych i kwotowych, korekta błędów, funkcje pozafiskalne,
organizacja zaopatrzenia i przyjmowania towarów,
raporty fiskalne i kontrolne, wzajemne zależności logiczne raportów, sytuacje awaryjne oraz sposoby ich likwidacji, wymiana materiałów eksploatacyjnych, zasady instalacji kas na stanowisku, zasady archiwizacji dokumentów księgowych
terminy archiwizacji rolek sprawozdawczych oraz raportów dziennych i okresowych, obieg dokumentacji KW i KP, wpłaty i wypłaty, zaliczki z kasy, przelewy bankowe, raport kasowy
7. Minimum jedna kasa fiskalna na dwie osoby, stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu
Kurs: profesjonalna pomoc domowa i hotelowa
1. Liczba osób do przeszkolenia: 8
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 90
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: profesjonalna pomoc domowa i hotelowa
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
zasady sprzątania wg nowoczesnych systemów utrzymania czystości,
zasady organizacji służb sprzątających,
sprzęt sprzątający,
środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz pomieszczeń,
techniki sprzątania,
zajęcia praktyczne,
Kurs: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
1. Liczba osób do przeszkolenia: 14
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 90
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia
podstawy higieny i pielęgnacji,
podstawy rehabilitacji,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym,
wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego,
organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa,
udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
zajęcia praktyczne.
Kurs: fryzjerstwo
1. Liczba osób do przeszkolenia: 11,
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 250
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: fryzjerstwa
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia
zasady BHP w pracy fryzjera,
omówienie produktów do stylizacji i modelowania włosów,
budowa włosów, skóry i właściwości ,typy i funkcja skóry, rozpoznawanie chorób skóry, budowa włosów, ich funkcja i rodzaje, właściwości włosów, uszkodzenia i sposoby regeneracji struktury włosa, pielęgnacja,
dopasowanie fryzury do kształtu twarzy,
pielęgnacja włosów,
strzyżenie damskie i męskie, czesanie, pasemka, balayage, refleksy, papiloty, loki, skręcanie włosów na wałki,
stylizacja włosów przy użyciu lokówki i prostownicy,
farbowanie i trwała ondulacja,
zajęcia praktyczne
Kurs: bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru
1. Liczba osób do przeszkolenia: 7
2. Forma organizacji szkolenia: kurs
3. Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 110
4. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: bukieciarstwa + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru
5. Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
podstawy botaniki i fizjologii roślin,
zasady i style kompozycji roślinnych i kwiatowych,
tworzenie kompozycji kwiatowych, wiązanek i bukietów na różne uroczystości i okoliczności, np.: ślub, pogrzeb, komunia, święta,
przygotowywania stroików i dekoracji świątecznych,
artystyczne pakowanie towaru
- zajęcia praktyczne.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na 2011 rok.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził minimum 7 szkoleń, różnych tematycznie dla minimum 3 osób każde. W zakresie tematycznym lub pokrewnych technicznie z listy 11 objętych przedmiotem zamówienia:
   1. Kurs operator wózków jezdniowych + obsługa - wymiana butli gazowej
   2. Kurs kafelkarza
   3. Kurs kucharza
   4. Kurs profesjonalna opiekunka dziecięca
   5. Kurs wizażu ze stylizacją paznokci
   6. Kurs pielęgnacja ogrodów
   7. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + programy magazynowo- handlowe z fakturowaniem
   8. Kurs profesjonalna pomoc domowa i hotelowa
   9. Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
   10. Kurs fryzjerstwa
   11. Kurs bukieciarstwo + aranżacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wskaże, że będzie dysponował osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnymi do realizacji poszczególnych szkoleń, wykładowcy, instruktorzy posiadać będą doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych w okresie od 1.01.2010 co najmniej 2 szkolenia z zakresu tematyki szkolenia, jaką będą wykładać na kursie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Program szkolenia
2. Kalkulacja ceny szkolenia
3. Oświadczenie wykonawcy, że figuruje w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Wzory zaświadczeń,certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji,
5. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeśli dotyczy),
7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 50

 • 2 - doswiadczenie wykonawcy - 30

 • 3 - termin realizacji - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.starogard.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
aL. JANA PAWŁA II 6
83-200 STAROGARD GDAŃSKI.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
aL. JANA PAWŁA II 6
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
Sekretariat I p..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa szkoleniowa realizowana w ramach projektu systemowego pn. ALPINIŚCI- ponienienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd. współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Starogardzie Gdańskim » więcej : Usługi szkolenia zawodowego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU