Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-08-30

Świeszyno: przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno dz. nr 705, 706, 708/3

Numer ogłoszenia: 264562 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214294 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3161496, 3161270, faks 094 3161491.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej Chałupy - Świeszyno dz. nr 705, 706, 708/3.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej gruntowej o długości 1,55 km i 0,226 km.
Zakres robót obejmuje:
Roboty pomiarowe 1,78 km,
Rozbiórka ogrodzenia z drutu kolczastego 550 m,
Obcinanie gałęzi drzew i wycinka krzewów wg. potrzeb,
Zdjęcie i przemieszczenie ziemi roślinnej na hałdy 1 047,2 m3,
Formowanie i zagęszczanie nasypów ( z piasku) o wysokości do 3,0 m 2 770,8 m3,
Wywóz nadmiaru ziemi roślinnej zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami na odległość 1 km - 1 191,10 m3,
Wykonanie koryta o głębokości 30 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - 1 200,68 m2,
Warstwa odsączająca gr. 25 cm z zagęszczeniem - 2 696,68 m2,
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2 696,68 m2,
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, dwukrotnie - 7 920,90 m2,
Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm - 2 487,59 m2,
Nawierzchnia warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - cementowo - emulsyjnych grysowych, wytwarzanych i układanych na zimno o grubości po zagęszczeniu 5 cm -7 920,90 m2 ( lub na gorąco bez warstwy Slurry seal),
Nawierzchnia warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - cementowo - emulsyjnych - grysowych, wytwarzanych i układanych na zimno o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 7 765,59 m2, ( lub na gorąco bez warstwy Slurry seal)
Ułożenie jednej warstwy mieszanki typu Slurry seal 2/5mm - 7 765,59 m2,
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni w technologii na gorąco zachowując grubości warstw bez mieszanki typu Slurry seal
Wykonie zjazdów (korytowanie na głębokość 30 cm, warstwa odcinająca gr. 25 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm po zagęszczeniu gr. 15 cm, skropienie nawierzchni asfaltem, górna warstwa jezdni z kruszywa łamanego, nawierzchnia warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnych - grysowych, wytwarzanych i układanych na zimno o gr. po zagęszczeniu 4 cm, cienka warstwa bitumiczna typu Slurry seal lub ( lub na gorąco bez warstwy Slurry seal) - 246,72 m2,
Wykonanie mijanek - 86,32 m2,
Wykonanie skarp rowów i zieleni drogowej z ziemi roślinnej zgromadzonej na hałdzie z obsianiem trawą - 1 563,05 m2,
Odwodnienie - remonty przepustów - 48,0 m,
Oczyszczenie rowów - 850,0 m,
Roboty wykończeniowe - wykonanie ogrodzenia z drutu kolczastego na słupkach drewnianych - 550,00 m, regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych, regulacja pionowa włazów kanałowych, ułożenie przepustów dwudzielnych pod zjazdami..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1125465,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 1384322,75


  • Oferta z najniższą ceną: 1384322,75 / Oferta z najwyższą ceną: 1715850,28


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI ŚWIESZYNO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi ŚWIESZYNO »
więcej : Roboty w zakresie budowy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU