eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BRWINÓW

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-20

Brwinów: KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BRWINÓW
Numer ogłoszenia: 259172 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188567 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, faks 7295940.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BRWINÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje zapewnienie konserwacji istniejącego systemu: 1) oświetlenia ulicznego i drogowego - 3912 szt. opraw, 2) oświetlenia parkowego przy budynkach komunalnych - 160 szt. opraw, 3) oraz 146 szt. punktów pomiarowo - rozliczeniowych. 2. Do zakresu przedmiotu umowy, określonego w ust.2, należy: 1) wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj.: klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła itp. (w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii); 2) wymiana elementów słupa tj.: bezpieczników i wkładek topikowych, główek bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek (w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii), 3) malowanie skrzynek słupowych, wysięgników i słupów, (jeden raz na 3 lata); 4) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, (raz do roku); 5) przegląd elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (dwa razy w roku, a w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia); 6) usuwanie awarii w liniach i oprawach, (w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii); 7) wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych i pomiarów natężenia oświetlenia wraz z protokołami (raz w roku); 8) pionowanie pochylonych słupów stanowiących własność gminy Brwinów, (w przypadku zgłoszenia awarii - w czasie 7 dni od momentu zgłoszenia); 9) wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktów świetlnego (z wywózką); 10) dokonanie odczytów liczników, (raz w miesiącu); 11) staranne prowadzenie rejestru wskazań poszczególnych liczników zużytej energii elektrycznej zużytkowanej na oświetlenia uliczne i drogowe na koniec każdego miesiąca i analizowanie pod kontem sprawdzenia prawidłowości zużycia energii w odniesieniu do mocy zainstalowanych opraw; 12) współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie funkcjonowania oświetlenia; 13) zatrudnianie do wykonywania czynności konserwacji osób posiadających odpowiednie kompetencje (uprawnienia SEP) do nadzorowania i wykonywania usług w zakresie j.w.; 14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 488640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 557049,60

  • Oferta z najniższą ceną: 557049,60 / Oferta z najwyższą ceną: 789968,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.