eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Meble laboratoryjne, stoły laboratoryjne oraz 2 dygestoria wraz z wyposażeniem wykonane na wymiar do pomieszczeń.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-09-10

Katowice: Meble laboratoryjne, stoły laboratoryjne oraz 2 dygestoria wraz z wyposażeniem wykonane na wymiar do pomieszczeń.
Numer ogłoszenia: 247875 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3512345, faks 032 3512318.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kierowanie w zakresie działalności społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Meble laboratoryjne, stoły laboratoryjne oraz 2 dygestoria wraz z wyposażeniem wykonane na wymiar do pomieszczeń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są meble laboratoryjne, stoły laboratoryjne oraz 2 dygestoria wraz z wyposażeniem wykonane na wymiar do pomieszczeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających , o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7. - nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.18.00.00 - Meble laboratoryjne 39.18.10.00 - Stoły laboratoryjne 42.52.00.00 - Urządzenia wentylacyjne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu przetargowym jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu przetargowym jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz wykaże, iż wykonał przynajmniej jedną dostawę mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów na kwotę minimum 100 000,00 PLN.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu przetargowym jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu przetargowym jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu przetargowym jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a)certyfikat lub deklaracja zgodności z normami PN-EN 14175 oferowanego typu dygestorium. b)Certyfikat ISO 9001 producenta mebli i dygestoriów c)Wizualizacja projektu umeblowania pracowni. d)Certyfikat lub deklaracja zgodności producenta potwierdzający, że oferowane meble są zgodne z normami PN-EN 14056 i PN-EN 13150 e)Dokument (certyfikat lub deklaracja producenta) potwierdzający odporność blatów ceramicznych na działanie substancji chemicznych i podwyższonej temperatury

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy przedmiotu zamówienia lub stawek podatku VAT. Warunkiem takiej zmiany jest wycofanie lub wycofywanie produktu zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w wypadku zmiany stawek podatku VAT - w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zamawiający przewiduje zmianę opakowania zbiorczego w przypadku zmiany przez producenta . b) W zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. c) W przypadku wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy ( np : w wyniku przekształcenia , przejęcia itp. ). d) Termin realizacji zamówienia - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ. e) Dopuszczalne będą również zmiany nieistotne umowy tzn. takie, kiedy w przypadku ich dokonania na etapie postępowania o zamówienie publiczne nie zmieniłby się krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani też jego wynik . f) W przypadku braku pełnej gotowości pomieszczeń do montażu przedmiotu umowy. g) Aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny ( np.: wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów ), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. h) wystąpień zdarzeń siły wyższej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. i) Zmianę wymiarów przedmiotu zamówienia w wypadku różnicy pomiędzy obmiarami projektu a rzeczywistymi obmiarami pomieszczeń i mebli. 2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39 budynek B pokój 6B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39 budynek główny -Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.