eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otmuchów › Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijające kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwąRówny start równa przyszłość

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-10-31

Otmuchów: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijające kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Równy start równa przyszłość
Numer ogłoszenia: 229547 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijające kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Równy start równa przyszłość.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Równy start równa przyszłość. 2.Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych grup uczniów, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz z doradztwa zawodowego 585 uczniów z trzech szkół gminy Otmuchów w okresie od listopada 2013 do czerwca 2014. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 77 części: Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych, nr części, ilość godzin: Części od 1- 40 miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Otmuchowie Część 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1 - 96 godzin. Część 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2 - 96 godzin. Część 3 Zajęcia wyrównawcze z chemii - 64 godziny. Część 4 Zajęcia wyrównawcze z fizyki grupa 1- 64 godziny. Część 5 Zajęcia wyrównawcze z fizyki grupa 2 - 64 godziny. Część 6 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1 - 64 godziny. Część 7 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2 - 64 godziny. Część 8 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 3 - 64 godziny. Część 9 Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - 64 godziny. Część 10 Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 11 Zajęcia korygujące czytanie i pisanie - 64 godziny. Część 12 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z trudnościami w adaptacji -32 godziny. Część 13 Zajęcia z muzykoterapii - 64 godziny. Część 14 Zajęcia z artretoterapii - 64 godziny. Część 15 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki - 64 godziny. Część 16 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii - 64 godziny. Część 17 Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne grupa 1 - 64 godziny. Część 18 Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne grupa 2 - 64 godziny. Część 19 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne - 64 godziny. Część 20 Zajęcia rozwijające zainteresowania dziennikarskie grupa 1-64 godziny. Część 21 Zajęcia rozwijające zainteresowania dziennikarskie grupa 2-64 godziny. Część 22 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.angielskiego - 64 godziny. Część 23 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.francuskiego - 64 godziny. Część 24 Zajęcia rozwijające zainteresowania komputerowe grupa 1 - 64 godziny. Część 25 Zajęcia rozwijające zainteresowania komputerowe grupa 2 - 64 godziny. Część 26 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne - 64 godziny. Część 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne - 64 godziny. Część 28 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - 64 godziny. Część 29 Zajęcia rozwijające zainteresowania z ratownictwa - 64 godziny. Część 30 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 1 - 72 godziny. Część 31 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 2 - 72 godziny. Część 32 Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne - 64 godziny. Część 33 Zajęcia rozwijające zainteresowania sportami walki grupa 1 - 60 godzin. Część 34 Zajęcia rozwijające zainteresowania sportami walki grupa 2 - 60 godzin. Część 35 Zajęcia z przedsiębiorczości - 30 godzin. Część 36 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 1 - 64 godziny. Część 37 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 2 - 64 godziny. Część 38 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 3 - 64 godziny. Część 39 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 4 - 64 godziny. Część 40 Zajęcia korygujące wady postawy - 64 godziny. Części od 41-54 miejsce wykonywania usługi - Liceum w Otmuchowie Część 41 Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 64 godziny. Część 42 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1 - 64 godziny. Część 43 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2 - 64 godziny. Część 44 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z trudnościami w adaptacji - 32 godziny. Część 45 Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne- 64 godziny. Część 46 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne- 64 godziny. Część 47 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.angielskiego- 64 godziny. Część 48 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.rosyjskiego- 64 godziny. Część 49 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne- 64 godziny. Część 50 Zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki- 64 godziny. Część 51 Zajęcia rozwijające zainteresowania dziennikarskie - radio szkolne- 64 godziny. Część 52 Zajęcia z przedsiębiorczości - 30 godzin. Część 53 Zajęcia z doradztwa zawodowego- 32 godziny. Część 54 Zajęcia korygujące wady postawy - 64 godziny. Części od 55 -77 miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Jarnołtowie Część 55 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1 - 32 godziny. Część 56 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2 - 32 godziny. Część 57 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 3 - 32 godziny. Część 58 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1 - 64 godziny. Część 59 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2 - 64 godziny. Część 60 Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego grupa 1 - 32 godziny. Część 61 Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego grupa 2 - 32 godziny. Część 62 Zajęcia dla uczniów z dysleskją - 32 godziny. Część 63 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki- 64 godziny. Część 64 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii- 64 godziny. Część 65 Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki - 64 godziny. Część 66 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemiecki grupa 1 - 32 godziny. Część 67 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemiecki grupa 2 - 32 godziny. Część 68 Zajęcia rozwijające zainteresowania z komputerowe - 32 godziny. Część 69 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne - 32 godziny. Część 70 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne - 32 godziny. Część 71 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - 32 godziny. Część 72 Zajęcia z przedsiębiorczości - 30 godzin. Część 73 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 1 - 64 godziny. Część 74 Zajęcia z doradztwa zawodowego grupa 2 - 64 godziny. Część 75 Zajęcia korygujące wady postawy - 64 godziny. Część 76 Zajęcia korygujące wady postawy - 64 godziny. Część 77 Zajęcia korygujące wady postawy - 64 godziny. 4.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 5.W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do: 1)współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem merytorycznym projektu. 2)przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Równy start równa przyszłość dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu, 3)realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem i planu pracy zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu, 4)realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu, 5)przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, 6)sprawowania opieki nad uczniami na organizowanych wyjazdach edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują, 7)wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu, 8)dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, 9)zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie, 10)bieżącego monitorowania efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć, (dokumentacja fotograficzna, prace uczniów, ankiety), 11)informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu), 12)rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej) 13)zebranie deklaracji, oświadczeń o wyrażeniu zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 14)przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie, 15)stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl 16)informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, 17)informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem, 18)przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów, 19)oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej, 20)niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu, 21)zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci - obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach. 22)przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 23)skompletowanie grupy uczestników wg wytycznych projektowych i rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach. 6.W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do: 1)sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 2)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki 3)sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego 7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1)bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć 2)bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów edukacyjnych, 3)jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 4)szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 5)wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan, 6)należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu. 8.Jednej godzinie: a)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania odpowiada czasowo - 45 minut. b)opieki podczas wyjazdów odpowiada czasowo - 60 minut.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80.10.00.00 - Usługi szkolnictwa podstawowego 80.20.00.00 - Usługi szkolnictwa średniego 80.31.00.00 - Usługi edukacji młodzieży 80.34.00.00 - Usługi edukacji specjalnej 80.41.00.00 - Różne usługi szkolne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 77.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla każdej z części: 1-77: warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 4 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć, 2) zmiany liczby godzin zajęć, 3) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4) zmiany terminów organizowanych wyjazdów edukacyjnych, 5) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 6) termin realizacji: - w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację - wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ 2. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 pok. nr 8 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 pok. nr 11 Sekretariat Burmistrza Otmuchowa (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi edukacyjne i szkoleniowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.