eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomin › Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-06-06

Radomin: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin
Numer ogłoszenia: 218672 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6837522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl i www.bip.radomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (po segregacji przez właściciela lub użytkownika nieruchomości w miejscu ich wytworzenia) i niesegregowanych (zmieszanych), od właścicieli z wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) położonych na terenie Gminy Radomin oraz transport i zagospodarowanie zebranych odpadów, w okresie obowiązywania umowy. 1.2. Zamówienie obejmuje wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w worki na odpady zbierane selektywnie (segregowane) i pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane), w terminie do 30.06.2013r.Wykaz worków i pojemników (ilość i pojemność) określono przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.3. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do transportu i przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region 3 Lipnowsko-Rypiński, dla zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. 1.4. Wykonawca w ramach zamówienia, obowiązany jest do zbierania odpadów, w okresach, jak zapisano w uchwałach Rady Gminy Radomin, podanych w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ; 1.5. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonania zamówienia- usługi, do przestrzegania i stosowania następujących ustaw, rozporządzeń, planów, regulaminów i programów, a mianowicie: a) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951); b)Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.- w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122); c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 630); d) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) e)Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmian. f) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zmian); g) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. z 2009r. Nr 79 poz. 666 z poź. zmian.); h) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U z 2010r. Nr 249, poz. 1674); i) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673); j) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U. z 2012r. poz. 676); k) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645); l) Uchwały Nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Radomin z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013r. poz. 709); ł)Uchwały Nr XXXI/168/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3202); m)Uchwały Nr XXXII/188/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 3834) n) Uchwały Nr XXXII/189/12 Rady Gminy Radomin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 3835). o) Uchwały Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012- 2017 z perspektywą na lata 2018- 2023 p) Uchwały Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012- 2017 z perspektywą na lata 2018- 2023 ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2028) 2. Informacje charakteryzujące Gminę Radomin oraz dane dotyczące zbieranych odpadów, do postępowania przetargowego. a) powierzchnia Gminy Radomin 8.077 ha (80,77 km2) b) ogólna ilość nieruchomości (posesji), z których powinny być odbierane odpady) - około 905 i 45 nieruchomości niezamieszkanych c) liczba ludności wg deklaracji 3051 osób d) ilość sołectw - 16 (w tym: z integralnymi częściami sołectw) Uwaga : Zamawiający informuje, że na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć około 10 % tolerancji w zakresie zmniejszenia ewentualnego zwiększenia ilości nieruchomości i liczby ludności objętych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 3. Szczegółowy opis wykonania zamówienia. 3.1. Zamówienie dotyczy (odbioru i zagospodarowania) następujących rodzajów odpadów: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj. tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier, opakowania wielomateriałowe, Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy określony jest w ogłoszeniu oraz SIWZ a także zawarty jest w projekcie umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP -przetargi zamówień publicznych, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami 90.51.00.00 - Usuwanie i obróbka odpadów 90.51.12.00 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów 90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów 34.92.84.80 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcą zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu, w rozumieniu ustawy p.z.p, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. VII. 1.) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), a mianowicie: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania zadań określonych w niniejszym zamówieniu . Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w niniejszym przedmiocie zamówienia, na podstawie aktualnych decyzji administracyjnych i zezwoleń. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i przedstawić: 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Radomin zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951); Podmioty, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21), które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.- w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122); 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 3) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, na zasadzie: spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał min. 2 usługi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Usługi polegające na odbiorze zbieranych odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN brutto każda z osobna, w stosunku 1 roku ( jedna usługa rozumiana jako wartość całości zbieranych odpadów od grupy wytwórców odpadów- np. firmy, osoby prywatne) W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP wg tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl., w dacie wykonania usługi. Wykaz usług (Załącznik Nr 9 ) powinien zawierać informacje dotyczące wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa wyżej. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, na zasadzie: spełnia - nie spełnia-

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym realizację przedmiotu zamówienia, a mianowicie: 1. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany: 1.1. posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną; 1) w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 2)na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 1.2. w zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej, zapewnić, aby: 1)teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; 2)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 3)miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 4)teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); 5)baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: a)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b)pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d)legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. 1.3. na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: 1)punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 2)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. 1.4. część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1.1 - 1.3. 2. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego, Wykonawca musi zapewnić, aby: 1)w posiadaniu Wykonawcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 2)pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 3)na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 3. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby: 1)urządzenia, o których mowa w pkt 2. 3), były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 2)pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 3)pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 4)podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3; 5)na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 4. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby: 1)konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 2)pojazdy były wyposażone w system: a)monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b)czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; 3)pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wymienionym powyżej wykonawca złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( Załącznik Nr 9) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, na zasadzie: spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nie czynności, a także informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy, w oparciu o które wykonywane będzie zamówienie, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia, że osoby posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie (Załącznik Nr 8), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, na zasadzie: spełnia - nie spełnia-

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia w składanej ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, na zasadzie: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji: aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Radomin zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951); zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin - Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 8 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.