Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-07-21

Ostrów Wielkopolski: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa


Numer ogłoszenia: 210390 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5921122 w. 244, faks 062 5921216.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa:
lość osób - 60
Ilość godzin - 170 godzin lekcyjnych
zajęcia grupowe - 20 godzin łącznie zajęć grupowych, zaj. w 4 grupach po 15 osób w grupie (4grup.15os.=60os.), planowane jest jedno spotkanie 5 godzin. dla jednej grupy (5godz.4grupy=20godz.)
zajęcia indywidualne dla 60 osób (2 spotkania godzinne) łącznie 120 godzin oraz 30 godzina na opracowanie opinii wstępnej oraz opinii końcowej.
Miejsce szkolenia - na terenie miasta Ostrowa Wlkp. (MOPS),
Termin realizacji: sierpień - 15 grudnia 2011 rok
Cel treningu/spotkań - zakres tematyczny treningów: Cel spotkań oraz program zajęć diagnoza i ocena potencjału zainteresowań, wzmocnienie samooceny, kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, zwiększenie motywacji do działania. W ramach programu omówienie komunikacji interpersonalnej z elementami negocjacji, zarządzanie czasem i organizacją pracy, ćwiczenie postaw i zachowań asertywnych - asertywność w pracy, umiejętność autoprezentacji, sposoby na redukcję i odreagowanie stresu,
W cenie szkolenia: zapewnienie materiałów szkoleniowych ( 1 egzemplarza materiałów szk. popisany przez os. upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu), wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzenie na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej, sporządzenie harmonogramu spotkań indywidualnych i grupowych, prowadzenie listy obecności w pracy, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach, prowadzenie ewidencji czasu pracy i wykonywanych czynności w ramach projektu. Udokumentowanie odbytych zajęć w formie zdj. ze szkolenia.
Termin realizacji:
Realizacja zamówienia następować będzie w okresie od sierpnia do 15 grudnia 2011 roku w terminach ustalonych szczegółowo z Zamawiającym..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85.57.00.00 - 85.57.00.00
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować przynajmniej jedną osobą szkolącą, która ma ukończone studia wyższe na kierunku psychologii, socjologii lub pedagogiki do prowadzenia zajęć grupowych oraz ukończone studia wyższe na kierunku psychologii do prowadzenia sesji indywidualnych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresieIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
Adres: ul. Limanowskiego 17, 62-400 Ostrów Wielkopolski
pok. 17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 08:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
Adres: ul. Limanowskiego 17, 62-400 Ostrów Wielkopolski
sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- zastosowanie usług z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i prawidłowego pełnienia ról społecznych przeprowadzonych przez psychologa.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Ostrowie Wielkopolskim »
więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU