eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobótka › Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-08-14

Sobótka: Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 209492 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184080 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. na poniższych zadaniach Zadanie nr 1. Remont nawierzchni dróg gminnych na Osiedlu Hołubowiczów w Sobótce ul. Basztowa 0,000 - 0,355 km i Pałacowa 0,000 do 0,105 km, Zadanie nr 4. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w Sobótce 0,000 - 0,205 km. 3.1.Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do 1.zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2.opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4.zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dos ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadań -mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej, -korytowanie drogi na głębokości 30 cm, -wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm, -wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0 na 31,5mm i 0 na 63 mm -mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg na m2 , -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm 125 kg na m2, -wykonanie zjazdów wykończonych warstwą jezdną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu, -wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej owym 9 razy11cm na podsypce cementowo-piaskowej, -wykonanie pobocza wzmocnionego, -oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów i skarp terenowych o szerokości 3,0 m, -humusowanie z obsiewem poboczy przy grubości humusu 10 cm - z dowozem ziemi urodzajnej, -ścinanie drzew z karczowaniem w warunkach utrudnionych wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny, -wykonanie wpustów deszczowych klasy D400 wraz z studzienką osadnikową i podłączeniem do kanalizacji deszczowej, -wykonanie studni kanalizacji deszczowej murowanej z bloczków betonowych na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej 400mm, -wymiana płyty żelbetowej śr1400 mm na studni kanalizacyjnej na płytę żelbetową z włazem żeliwnym śr 600 mm klasy D400, -wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8 na 10 pod krawężniki, -ustawienie krawężników betonowych prostych i łukowych wystających przy jezdni i wtopionych na zjazdach o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej na gotowej ławie betonowej, -ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową, -regulacja pionowa studzienek rewizyjnych do 30 cm wysokości za pomocą pierścieni dystansowych i montaż nowych włazów żeliwnych, -regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, -regulacja pionowa studzienek telefonicznych, -ułożenie korytek ściekowych przykrytych żelbetową kratką ściekową przejazdową o nośności 40 ton, -ułożenie korytek betonowych ściekowych o wymiarach 60 na 50 na 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o głębokości 8 cm, -opracowanie planu organizacji ruchu na czas budowy wraz z montażem znaków drogowych pionowych. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysach ofertowych poszczególnych zadań, opracowanych na podstawie przedmiarów robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 840000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 806228,94

  • Oferta z najniższą ceną: 806228,94 / Oferta z najwyższą ceną: 806228,94

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.