eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudziniec › Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu (zadanie wieloletnie, tj. realizacja w latach 2011-2012)

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-25

Rudziniec: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu (zadanie wieloletnie, tj. realizacja w latach 2011-2012)
Numer ogłoszenia: 205293 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rudziniec , ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, woj. śląskie, tel. 0324000 700, faks 032 4000 703.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudziniec.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.rudziniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu (zadanie wieloletnie, tj. realizacja w latach 2011-2012).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, w zakres robót wchodzi m.in.: a) wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych w ilości 401,00 mb; b) wykonanie sieci wodociągowej z rury PE 100 SDR 11 90 mm w ilości 401 m; c) montaż hydrantów p.poż. podziemnych fi 80 - mm w ilości 2 sztuk; d) wykonanie dezynfekcji budowanej sieci oraz próby szczelności - 1 kpl. e) roboty geodezyjne powykonawcze; 1.2 Zakres robót należy wykonać zgodnie z dołączoną do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, mapą przedstawiającą zakres opracowania i przedmiarem robót. 1.3 W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, to dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie zamówienia publicznego, materiałów lub urządzeń równoważnych tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentacji. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty w ofercie dotyczące rozwiązań równoważnych mają jak najdokładniej opisywać proponowane urządzenia, by umożliwić Zamawiającemu podjęcie decyzji o ich równoważności. 1.4 Uwaga!!! Przedmiary robót służą Wykonawcy jedynie jako pomoc w celu rzetelnego przygotowania oferty. W przypadku rozbieżności lub braku wyszczególnionych robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi koszty np. wynajęcia rusztowania oraz innych rzeczy, które nie są wyszczególnione w przedmiarze robót a są potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. 1.5 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 1.6 Wykonawca ponosi koszty nadzorów specjalistycznych tj.: obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, koszty nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez kierownika budowy i kierowników robót i innych niezbędnych do realizacji zamówienia. 1.7 Wykonawca zabezpieczy teren budowy na własny koszt. 1.8 Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi, umieszczanie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym, na własny koszt oraz zawiadomi o realizacji wykonywanych robót z zarządców sieci uzbrojenia terenu zgodnie z wymogami zapisanymi w protokole posiedzenia zespołu ds koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 06.12.2011r. (wniosek nr 511/2011). 1.9 Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego będzie zobowiązany do występowania w imieniu Zamawiającego we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności: uzyskania dziennika budowy wraz z jego opieczętowaniem, zawiadomienia rozpoczęcia prac budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgłoszenia umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 1.10 Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane. 1.11 Wykonawca zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony użytkowników istniejącego uzbrojenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku: a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) - wykaz należy przedstawić na lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Uwaga!! Wymaga się wykazania przez Wykonawcę co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie, rozbudowie bądź przebudowie sieci wodociągowej na kwotę co najmniej 100 000,00zł brutto. Wartości podane w dokumentach przez Wykonawcę w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane według średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi spełnić co najmniej 1 podmiot. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli Pełnomocnik zostanie ustalony przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. 2 Formularz ofertowy - zgodnie z formularzem ofertowym przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Uwaga: Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1) z zastrzeżeniem ust. 1, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych m.in. opady deszczów, silne wiatry, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji Umowy albo gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. f) urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług - VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. g) urzędowej zmiany wysokości podatku akcyzowego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudziniec.pl - BIP - Zamówienia publiczne powyżej 14 tyś euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rudzińcu: ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec Pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Rudzińcu: ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.