Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-25

Rudziniec: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu (zadanie wieloletnie, tj. realizacja w latach 2011-2012)

Numer ogłoszenia: 205293 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rudziniec , ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, woj. śląskie, tel. 0324000 700, faks 032 4000 703. • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.rudziniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu (zadanie wieloletnie, tj. realizacja w latach 2011-2012).


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych w ilości 401,00 mb;
b) wykonanie sieci wodociągowej z rury PE 100 SDR 11 90 mm w ilości 401 m;
c) montaż hydrantów p.poż. podziemnych fi 80 - mm w ilości 2 sztuk;
d) wykonanie dezynfekcji budowanej sieci oraz próby szczelności - 1 kpl.
e) roboty geodezyjne powykonawcze;

1.2 Zakres robót należy wykonać zgodnie z dołączoną do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, mapą przedstawiającą zakres opracowania i przedmiarem robót.

1.3 W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, to dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie zamówienia publicznego, materiałów lub urządzeń równoważnych tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentacji.
Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty w ofercie dotyczące rozwiązań równoważnych mają jak najdokładniej opisywać proponowane urządzenia, by umożliwić Zamawiającemu podjęcie decyzji o ich równoważności.

1.4 Uwaga!!! Przedmiary robót służą Wykonawcy jedynie jako pomoc w celu rzetelnego przygotowania oferty. W przypadku rozbieżności lub braku wyszczególnionych robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi koszty np. wynajęcia rusztowania oraz innych rzeczy, które nie są wyszczególnione w przedmiarze robót a są potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

1.5 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

1.6 Wykonawca ponosi koszty nadzorów specjalistycznych tj.: obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, koszty nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez kierownika budowy i kierowników robót i innych niezbędnych do realizacji zamówienia.

1.7 Wykonawca zabezpieczy teren budowy na własny koszt.

1.8 Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi, umieszczanie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym, na własny koszt oraz zawiadomi o realizacji wykonywanych robót z zarządców sieci uzbrojenia terenu zgodnie z wymogami zapisanymi w protokole posiedzenia zespołu ds koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 06.12.2011r. (wniosek nr 511/2011).

1.9 Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego będzie zobowiązany do występowania w imieniu Zamawiającego we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności: uzyskania dziennika budowy wraz z jego opieczętowaniem, zawiadomienia rozpoczęcia prac budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgłoszenia umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

1.10 Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane.

1.11 Wykonawca zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony użytkowników istniejącego uzbrojenia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokumenty, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku:
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokumenty, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku:
   a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) - wykaz należy przedstawić na lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
   Uwaga!! Wymaga się wykazania przez Wykonawcę co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie, rozbudowie bądź przebudowie sieci wodociągowej na kwotę co najmniej 100 000,00zł brutto.
   Wartości podane w dokumentach przez Wykonawcę w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane według średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.
   W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi spełnić co najmniej 1 podmiot.
   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku:
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku:
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania potwierdzenia spełniania w/w warunku:
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli Pełnomocnik zostanie ustalony przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
2 Formularz ofertowy - zgodnie z formularzem ofertowym przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
Uwaga: Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

1) z zastrzeżeniem ust. 1, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej Stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych m.in. opady deszczów, silne wiatry, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji Umowy albo gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

f) urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług - VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

g) urzędowej zmiany wysokości podatku akcyzowego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudziniec.pl - BIP - Zamówienia publiczne powyżej 14 tyś euro

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rudzińcu:
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
Pokój nr 15.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Rudzińcu:
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
Biuro podawcze.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI RUDZINIEC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi RUDZINIEC »
więcej : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU