Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-24

Knurów: Dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 204369 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 331 93 34, faks 32 331 93 04 , strona internetowa www.szpitalknurow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o..


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do obiektów Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. Dostawa energii cieplnej obejmować będzie przesyłanie i dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej.
Wykonawca winien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).
Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji.
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej będzie odbywać się do obiektów przy ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów - Szpital w Knurowie (Budynek Główny, Budynek Diagnostyczny, Budynek Willa, Budynek geriatrii, Budynek kuchni, Budynek Dyrekcji, Budynek Krwiodawstwa, Budynek energetyczny gazów medycznych i Magazynowy, Budynek wymienników, Budynek hydroforni, Budynek portierni). Tytuł prawny Zamawiającego do korzystania z ww. obiektu: Umowa dzierżawy nieruchomości Nr 3-2009 zawarta w dniu 12.10.2009r.
Moc zamówiona na czas trwania umowy - roczna- 18,72 MW.
Szacunkowe zużycie bezpośrednie - 12 000 GJ.
Podane szacunkowe zużycie bezpośrednie zostało przyjęte jako wielkość maksymalna i może ulec zmniejszeniu.
Dostawa do stacji SWC - zasilającej obiekty na potrzeby CO, CWU i wentylacji.
Granice dostawy stanowią zasuwy odcinające na instalacji w Budynku SWC..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09.32.10.00 - Gorąca woda
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  • 1. Podstawa prawna


    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


    Jedynym dostawcą na terenie obiektów wymienionych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia posiadającym sieć dostarczającą ciepło do niniejszych obiektów jest Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  • Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37, Budynek 4, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KNUROWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Knurowie » więcej : Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.