eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerczynki › Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach Gmina Łysomice w ramach rządowego programu (Radosna Szkoła)Ogłoszenie z dnia 2010-07-09

Świerczynki: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach Gmina Łysomice w ramach rządowego programu (Radosna Szkoła)
Numer ogłoszenia: 203842 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka , Świerczynki 7, 87-148 Świerczynki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6740905, faks 56 6740905.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach Gmina Łysomice w ramach rządowego programu (Radosna Szkoła).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę szkolnego placu zabaw, 2. wykonanie odwodnienia i przygotowanie terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw, 3. budowę, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw, 4. wykonanie i montaż na konstrukcjach, dostarczonych przez Wykonawcę, tablicy z regulaminem placu zabaw oraz napis o treści -Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu RADOSNA SZKOŁA Zakres robót: W ramach realizacji zadania Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach narzutu kosztów ogólnych do kosztorysu ofertowego): 1. wykonać i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 2. zapewnić obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 3. utrzymać niezbędne zaplecze techniczne i plac składowy materiałów, 4. doprowadzić odpowiednie media na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 5. zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 6. ubezpieczyć plac budowy, 7. utrzymać dojazdy do posesji w trakcie okresu realizacji, 9. uporządkować teren budowy. Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej. 10. Przekazać dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu zabaw. II.3. Część Opisowa 1. Zakres zamówienia: a) opracowanie projektu budowlanego, uwzględniającego odwodnienie terenu oraz przygotowanie gruntu pod budowę placu zabaw (poleca się wykonanie badań geotechnicznych gruntu) - ok. 240m kw. z podziałem na: - nawierzchnia, amortyzująca upadek, na której zostanie zamontowany sprzęt rekreacyjny - ok.150 m kw., - strefa komunikacyjna - ok. 20 m kw. - przygotowanie terenu zielonego - ok. 70 m kw. wraz z wysianiem trawy, b) dostawa urządzeń zabawowych, c) wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych, d) wymagany zestaw sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw: - zestaw sprawnościowy duży: o wym. ok. 9m x 6m składający się z wieży z dachem dwuspadowym, wieży sześciokątnej, mostu wiszącego na linach między wieżami, zjeżdżalni, drabiny poziomej, schodków prowadzących na jedną z wież oraz kratownicy do wspinania, - huśtawka podwójna siedziska z oparciami zawieszone na łańcuchach ocynkowanych: belka pozioma o długości ok. 3,50 m, - huśtawka wagowa drewniana zabezpieczona impregnatem o długości ok. 3 m, - pociąg z wagonikiem (drewno zaimpregnowane) o łącznej długości ok. 550 cm i szerokości 150 cm. - równoważnia drewniana (zaimpregnowane), składająca się z dwóch ramion (jedno ramię ze schodkami), ścianka wspinaczkowa z drewna impregnowanego- stolik z blatem pomalowanym w szachownicę wraz z ławkami(siedziska drewniane zaimpregnowane; konstrukcja metalowa)- stalowa ławka z oparciem - 2 sztuki: siedzisko i oparcie drewniane zabezpieczone impregnatem, e) wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA oraz jej zamontowanie wraz dostawą konstrukcji, f) wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia - wykonanie stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, g) wykonanie ogrodzenia - zielona siatka z naciągiem o wys. 1,5 m, oczka siatki o wym. 60 mm x 60 mm, zielone słupki ogrodzeniowe o średnicy 4 cm, furtka zamykana na klucz- 2 sztuki, podmurówka, h) wszelkie koszty uzgodnień i odbioru ponosi wykonawca. 2. Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny winna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 1,50 m . 3.Urządzenia rekreacyjne konstrukcji drewnianej. 4. Szkolny plac zabaw w strefie do zabaw i ćwiczeń ruchowych powinien być wyłożony nawierzchnią amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, elastyczną Flexi-Step (lub równoważną) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN1177 oraz certyfikat PZH), w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL:2011 - Tieforange, zgodną z Polskimi Normami - wymagane warstwy: -Elastyczna nawierzchnia Fleki-Step (lub równoważna) - 4,5 cm -Kliniec 0-4 mm - 3cm -Tłuczeń 8 - 16 mm - 15 cm -Pospółka niesortowalna - 10 cm -Geotkanina -Obrzeże elastyczne na ławie betonowej 5x25x100cm natomiast w strefie komunikacyjnej (pod ścieżki) nawierzchnią syntetyczną typu tartan w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami - wymagane warstwy: -Elastyczna nawierzchnia Fleki-Step (lub równoważna) - 3 cm -Kliniec 0-4 mm - 3cm -Tłuczeń 8 - 16 mm - 15 cm -Pospółka niesortowana - 10 cm -Geotkanina -Obrzeże elastyczne na ławie betonowej 5x25x100cm Z uwagi na dużą wilgotność terenu pod plac zabaw należy wykonać drenaż na całej powierzchni rurami PE perforowanymi w otulinie z geowłókniny, obsypany żwirkiem filtracyjnym. Odprowadzenie wykonać rurami PVC śr. 160 mm do kanalizacji deszczowej. 5. Sprzęt rekreacyjny musi posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Plac zabaw musi być zgodny z normami bezpieczeństwa EN-1176 i EN-1177. 6. Wykonawca przedłoży zamawiającemu na zamontowane urządzenia zabawowe certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje odpowiedzialności za wyroby, instrukcje kontroli, obsługi i konserwacji, rysunki oraz oświadczenie o zgodności zamontowania urządzeń zabawowych z instrukcją montażu oraz nadawaniu się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia. 8. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej, a wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny. 9. Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r., tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 43.32.50.00 - Wyposażenie parków i placów zabaw .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przed terminem otwarcia ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie 3)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót, których przedmiotem jest budowa, przebudowa lub remont placu zabaw, bądź dostawa urządzeń wyposażenia placu zabaw o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda, poprzez przedstawienie referencji od poprzednich Zamawiających. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 1/ Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz projektanta w specjalności architektonicznej. 2/Oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Załącznik nr 3)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lysomice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łysomice 87-148 Łysomice ul. Warszawska 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łysomice 87-148 Łysomice ul. Warszawska 8; sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.