eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silnikówOgłoszenie z dnia 2013-05-23

Warszawa: Wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silników
Numer ogłoszenia: 200620 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki , ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 812-00-21, faks 022 6157535.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: iel.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silników według schematu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz poniższych uwag: 1. Izolacja żłobkowa i międzywarstwowa grubości 0,16 mm 2. Jeśli to możliwe wykonać łączenie po 3 cewki (z zachowaniem kierunku uzwajania) dla zminimalizowania połączeń lutowanych, wtedy będą tylko połączenia lutowane pomiędzy grupami 3-cewkowymi w każdej fazie. 3. Zachować jak najmniejszy wysięg czół nie większy niż 31 mm. 4. Uzwojenia fazowe połączyć w gwiazdę, a punkt zerowy gwiazdy (X,Y,Z) wyprowadzić przewodem o przekroju 2,5 mm2 lub 1,5 mm2. 5. Wyprowadzenia faz przewodem LGs 6 mm2. 6. Proszę zwrócić uwagę na jak najmniejszą grubość połączeń, a połączenia umieścić płasko pod czołami na powierzchni bocznej rdzenia wykorzystując całą przestrzeń pod czołami aż do wału. 7. Zmontować czujnik Pt 100 w czołach po stronie wyprowadzeń i wyprowadzić przez wał. Pakiet blach (stojana) niezbędnych do wykonania uzwojenia przekaże Zamawiający. Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.16.10.00 - Części silników elektrycznych i prądnic .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i do zawarcia umowy oraz do łączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo dla niego. Dokument składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje inna osoba niż upoważniona do reprezentacji Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie dla niej, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 60
  • 2 - Okres gwaracji - 20
  • 3 - Termin dostawy - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące: 1) zmian sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających ze zmiany technologii produkcji, przy czym sposób ten nie może być gorszy od wymaganego przez Zamawiającego i zaoferowanego przez Wykonawcę, 2) ilości zamawianych uzwojeń 3) zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT oraz w związku ze zmianą dokonaną na podstawie pkt 1 i/lub 2. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iel.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, bud nr 3, pok. 237, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 09:50, miejsce: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, bud nr 3, pok. 237, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.