Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-05-23

Warszawa: Wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silników

Numer ogłoszenia: 200620 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki , ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 812-00-21, faks 022 6157535.  • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silników.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa uzwojeń do 2 szt. silników według schematu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz poniższych uwag: 1. Izolacja żłobkowa i międzywarstwowa grubości 0,16 mm 2. Jeśli to możliwe wykonać łączenie po 3 cewki (z zachowaniem kierunku uzwajania) dla zminimalizowania połączeń lutowanych, wtedy będą tylko połączenia lutowane pomiędzy grupami 3-cewkowymi w każdej fazie. 3. Zachować jak najmniejszy wysięg czół nie większy niż 31 mm. 4. Uzwojenia fazowe połączyć w gwiazdę, a punkt zerowy gwiazdy (X,Y,Z) wyprowadzić przewodem o przekroju 2,5 mm2 lub 1,5 mm2. 5. Wyprowadzenia faz przewodem LGs 6 mm2. 6. Proszę zwrócić uwagę na jak najmniejszą grubość połączeń, a połączenia umieścić płasko pod czołami na powierzchni bocznej rdzenia wykorzystując całą przestrzeń pod czołami aż do wału. 7. Zmontować czujnik Pt 100 w czołach po stronie wyprowadzeń i wyprowadzić przez wał. Pakiet blach (stojana) niezbędnych do wykonania uzwojenia przekaże Zamawiający. Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31.16.10.00 - Części silników elektrycznych i prądnic
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKIIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i do zawarcia umowy oraz do łączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo dla niego. Dokument składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje inna osoba niż
upoważniona do reprezentacji Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie dla niej, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnieSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


  • 1 - Cena - 60

  • 2 - Okres gwaracji - 20

  • 3 - Termin dostawy - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące: 1) zmian sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających ze zmiany technologii produkcji, przy czym sposób ten nie może być gorszy od wymaganego przez Zamawiającego i zaoferowanego przez Wykonawcę, 2) ilości zamawianych uzwojeń 3) zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT oraz w związku ze zmianą dokonaną na podstawie pkt 1 i/lub 2. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iel.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, bud nr 3, pok. 237, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 09:50, miejsce: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, bud nr 3, pok. 237, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie »
więcej : Części silników elektrycznych i prądnic »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU