eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiszkowo › Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacjawoj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne, działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25Ogłoszenie z dnia 2017-02-03

Ogłoszenie nr 19355 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.

Kiszkowo: Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne, działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwesycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tm inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu enrgii" objętego programem rozwoju obsarów wejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 368618


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, krajowy numer identyfikacyjny 53848400000, ul. ul. Szkolna  2, 62280   Kiszkowo, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 614 297 019, faks 614 297 011, e-mail sekretarz@kiszkowo.pl
Adres strony internetowej (URL): www.kszkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne, działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.12.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa przedmiotu zamówienia i lokalizacja Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25. Realizowanej w ramach programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa projektu programu - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" W ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu. Szczegółowy przedmiot zamówienia, w tym wymogi, warunki wykonania zostały zawarte i opisane w: a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wzór umowy, c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) dokumentacji projektowej, e) kosztorysie, stanowiących załącznik do SIWZ. Początek projektowanej przebudowy drogi gminnej nr. 284035G Łagiewniki Kościelne -Rybieniec jest na końcu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej w odległości 172,1 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr. 2193P, za skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości jezdni 4,0 m w miejscowości Łagiewniki Kościelne. Droga o nawierzchni gruntowej, do km 0+240 z obustronnymi rowami, dalej rowy spłaszczone, niewidoczne. Do km 0+115 korona drogi o szerokości 4,80 i do 5,50 m, i obustronne rowy, dalej pas drogowy szerokości do 12,0 m. Na istniejącej drodze ułożono odcinkami nawierzchnie bitumiczne o szerokości 4,0 m. Projektowaną przebudowę drogi gminnej podzielono na odcinki: a) odcinek I - Łagiewniki Kościelne - Olekszyn o długości 1.104,5 m b) odcinek II - łącznik Łagiewniki Kościelne o długości 229,4 m b) odcinek III - Olekszyn - Rybieniec o długości 964,0 m Długość ogólna drogi gminnej nr. 284035G Łagiewniki Kościelne - Rybieniec wynosi 3.750,1 m. W km 0+164,5 na odcinku drogi Łagiewniki Kościelne Rybieniec jest skrzyżowanie z łącznikiem drogi w miejscowości Łagiewniki Kościelne. W km 0+926 odcinka I jest istniejący przepust kamienny sklepiony o długości 8,0 m bez ścianek czołowych, zarwany, przeznaczony do przebudowy. Z prawej strony tego odcinka drogi ułożono na głębokości ok. 1,60 ciśnieniowy rurociąg kanalizacji sanitarnej O 110 mm. Na odcinku tym obustronnie z przerwami występują krzewy przeznaczone do wycinki. Przy drodze istnieją dwa zjazdy lewostronne, oraz cztery zjazdu prawostronne. Na odcinku II łącznik w miejscowości Łagiewniki Kościelne droga o nawierzchni gruntowej szerokości 3,50 m. W km 0+145,2 łącznika o długości 14,0 m jest skrzyżowanie z lewostronną drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 4,0 m.. W km 0+223 jest początek wjazdu na drogę powiatową nr.2192P o nawierzchni asfaltobetonowej. Koniec odcinka na krawędzi drogi powiatowej w km 0+229,4 m. Na odcinku występują cztery zjazdy lewostronne i jeden zjazd prawostronny. Na odcinku III drogi Olekszyn - Rybieniec początek odcinka na końcu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości 4,0 m w km 0+000. W km 0+229 tego odcinka jest przepust z rur betonowych O 60 cm bez lewej ścianki czołowej, z prawej strony łączący mnich stalowy w stawie rybnym przeznaczony do spuszczania wody za stawu o łącznej długości 25,0 m. Na odcinku tym od km 0+000 do 0+229 (przepust) różnica poziomów wynosi 9,70m, a od km 0+350 do 0+675 różnica poziomów wynosi 5,05 m. Na odcinku tym obustronnie z przerwami występują krzewy przeznaczone do karczowania. Przy drodze występują trzy zjazdy lewostronne, oraz dwa prawostronne. Założenia do projektu : - klasa techniczna drogi - D - dojazdowa - kategoria ruchu - KR -1 - prędkość projektowa - 30 km/h - ilość jezdni - jedna - szerokość jezdni - 4,0 m - spadek daszkowy i jednostronny - 2 % - rodzaj nawierzchni - bitumiczna AC11W, AC11S - wjazdy na pola i do posesji - tłuczniowe i bitumiczne o dł. 1,0 m - pobocza - ziemne szer. 0,50m, odcinkami utwardzone 0,50 m Droga - projekt Plan zagospodarowania terenu Projektowaną drogę gminną podzielono na trzy odcinki przeznaczone do przebudowy: - odcinek I o długości 1.104,5 m - odcinek II łącznik o długości 229,4 m - odcinek II o długości 964,0 m Początek przebudowy drogi gminnej nr. 284035G przyjęto w km 0+000 na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m za skrzyżowaniem drogi wewnętrznej na odcinku I w odległości 172,1 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr. 2193P. wzdłuż odcinka I ułożony jest rurociąg ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej o O 110 mm, który w km 0+926 przecina istniejący przepust kamienny sklepiony przeznaczony do przebudowy. Rurociąg kanalizacji sanitarnej w miejscu przebudowy przepustu ułożony jest na głębokości ok. 1,60 m. Należy go odkryć po 2,50 m z każdej strony przepustu i założyć otulinę zabezpieczającą przed przemarzaniem. W km 0+164,5 jest skrzyżowanie odcinka I z łącznikiem odcinka II. Koniec odcinka I drogi gminnej jest w km 1+104,5, na początku istniejącej nawierzchni bitumicznej. Dalej droga gminna nr. 284035G posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m i długości 1261,0 m w miejscowości Olekszyn. Odcinek II łącznik o długości 229,4 m w miejscowości Łagiewniki Kościelne łączy drogę gminną z droga powiatową nr. 2192P. W km 0+003 tego odcinka zaprojektowano przepust O 40 cm o długości 8,0 m na zjeździe w istniejącym rowie. Wyokrąglenia na tym skrzyżowaniu zaprojektowano o R - 4,0 m. W km 0+145,2 do 159,2 jest istniejące skrzyżowanie z drogą wewnętrzną lewostronną o nawierzchni asfaltobetonowej. Wyokrąglenia na skrzyżowaniu zaprojektowano o R- 6,0 m. Nawierzchnia łącznika zaprojektowano o szerokości 4,0 m. W km 0+121 do 0+169,5 zaprojektowano łuk poziomy. W km 0+229,4 na krawędzi drogi powiatowej nr.2192P jest koniec odcinka II łącznika w miejscowości Łagiewniki Kościelne. Wyokrąglenia na tym skrzyżowaniu zaprojektowano o R- 8,0 prawostronnie i R- 10,0 lewostronnie. Odcinek III drogi gminnej Olekszyn - Rybieniec o długości 964,0 m zaprojektowano na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m drogi gminnej 284035G Łagiewniki Kościelne - Rybieniec. W km 0+229 tego odcinka jest istniejący przepust z rur żelbetowych O 60 cm łączący mnich w stawie o łącznej długości 25,0 m. Od km 0+254,7 do km 0+294,7 jest projektowany prawostronny łuk poziomy, a od km 0+328,2 do km 0+371,7 poziomy łuk lewostronny. Odcinek III drogi gminnej kończy się w km 0+964 na skrzyżowaniu z lewostronną drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 4,0 m. Przekrój podłużny - niweleta Projektowaną niweletę na przebudowywanych odcinkach drogi dostosowano do ukształtowania istniejącej nawierzchni gruntowej, oraz do istniejących wysokości na skrzyżowaniach z drogą powiatową, i końcówkami istniejących nawierzchni bitumicznych drogi gminnej. Na całej długości niweleta ulegnie podniesieniu średnio o 20,0 cm ze względu na ułożenie warstw podbudowy. Dodatkowo z uwagi na duże spadki podłużne w odcinku III drogi gminnej Olekszyn - Rybieniec projektuje się podniesienie niwelety drogi w km 0+125 do 0+450 w/g przekroju podłużnego drogi. Ilość piasku potrzebnego na nasypy pokazano w tabeli robót ziemnych. Na tym odcinku projektuje się koronę drogi o szerokości 6,0 m. Przekrój normalny Przyjęto w uzgodnieniu z Inwestorem następującą konstrukcję nawierzchni drogi; - szerokość jezdni - 4,0 m - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości - 4,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubości - 3,0 cm (75 kg/m^2 - warstwa górna podbudowy z KŁSM twardego 0/31,5 mm o grub. - 8,0 cm - warstwa dolna podbudowy z KŁSM twardego 0/63 mm o grub. - 15,0 cm - warstwa odsączająca z piasku o grubości - 10,0 cm - pochylenie jezdni daszkowe, odcinkiem jednostronne - 2 % - pobocze ziemne o szerokości - 0,50 m - pobocze utwardzone z KŁSM 0/63 mm na odcinku III o grub. 10,0 cm w km 0+225 do km 0+354,65 lewostronnie o szerokości - 0,50 m - ułożenie ścieku z elementów betonowych trójkątnych na odcinku III W km 0+000 do 0+226, i w km 0+354,65 do 0+525 lewostronnie - 0,50 m Odwodnienie Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Woda opadowa spływać będzie bezpośrednio na pobocza, poprzez podniesienie niwelety na przyległe pola. W odcinku III drogi gminnej z uwagi na duże spadki podłużne w km 0+000 do 0+525 gdzie różnica poziomów wynosi 9,70 m zaprojektowano lewostronny spadek nawierzchni drogi, łącznie z ułożeniem ścieku z elementów betonowych o wym.50 x50 cm trójkątnych ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 w km 0+000 do 0+226, oraz 0+354,65 do 0+525 z odprowadzeniem wody za skarpę drogi. Na odcinku III projektuje się odtworzenie i pogłębienie rowu prawostronnego w km 0+050 do 0179. Na odcinku I drogi gminnej projektuje się odtworzenie i pogłębienie rowu prawostronnego w km 0+816 do km 0+936. Przepusty Na odcinku I drogi gminnej w km 0+926 jest przepust kamienny sklepiony do przebudowy. Zaprojektowano przepust z rur betonowych O 60 cm na warstwie stabilizacyjnej o długości 8,0 m z obustronnymi przyczółkami betonowymi. Przepust przecina poprzecznie istniejącą ciśnieniową kanalizację sanitarną o średnicy O 110 mm, która ułożona jest na głębokości ok. 160 cm. Należy rury kanalizacji sanitarnej odkryć po 2,50 m z każdej strony przepustu i zabezpieczyć otuliną z termoizolacją przed przemarzaniem. W km 0+118 odcinka I po prawej stronie na zjeździe do pola zaprojektowano przepust z rur betonowych O 40 cm. O długości 6,0 m. Na odcinku II ( łącznik) w km 0+003 na zjeździe z drogi gminnej projektuje się przepust z rur betonowych O 40 cm o długości 8,0 m zakończony elementami betonowymi. Na odcinku III drogi gminnej w km 0+229 na lewym końcu istniejącego przepustu O 60 cm projektuje się wykonanie czołowej ścianki betonowej. Pobocza W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje się obustronne pobocza ziemne o szerokości 0,50 cm po rozplanowaniu ziemi pochodzącej z korytowania. Na odcinku I drogi gminnej z uwagi na zmniejszoną szerokość korony drogi przy obustronnych rowach, projektuje się w km 0+000 do 0+115 obustronne poszerzenie pobocza przez dowiezienie piaski po 0,5 m średnio o grubości 20 cm, w km 0+118 do 0+160 lewostronne poszerzenie o 0,5 m, a w km 0+180 do 0+215 prawostronne poszerzenie o 0,5 m. Na odcinku III drogi gminnej w km 0+226 do km 0+354,65 projektuje się lewostronne utwardzenie pobocza z KŁSM 0/63 mm o szerokości 0,5 m, z dodatkowym wyprowadzeniem wody ściekiem skarpowym z elementów betonowych 50x50 w km 0+325 w miejscu najniższej niwelety drogi. Na poboczu projektuje się także ściek w km 0+000 do 0+226 i km 0+354,65 do 0+525 z elementów betonowych trójkątnych o wymiarach 50x50 ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy 12/15. Dodatkowo celem lepszego odprowadzenia wody opadowej projektuje się w km 0+226, km 0+325, km 0+354,65 wyprowadzenie ścieku skarpowego na skarpie drogi o długości po 5,0 m każdy. Zjazdy na pola i posesje Przyjęto w uzgodnieniu z Inwestorem zasadę wykonywania zjazdów na pola o konstrukcji nawierzchni jak na drodze, bez nawierzchni bitumicznej o długości 1,0 m. Do wykonania jest na odcinku I 6 zjazdów na odcinku II 3 zjazdy na odcinku III 4 zjazdy dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej o grubości 5,0 cm i dł. 1,0 m zjazdy do posesji mające podbudowę z kamienia lub masy bitumicznej. Na odcinku II 2 zjazdy Na odcinku III 1 zjazd Karczowanie krzewów Na całej długości odcinka I, oraz odcinka III projektowanej drogi gminnej obustronnie z przerwami występują krzewy do usunięcia i wykarczowania Na odcinku I o powierzchni 850,0 m^2 Na odcinku III o powierzchni 2.585,0 m^2 Humusowanie skarp na nasypach i obsianie trawą Na odcinku III drogi gminnej na nasypie wykonanym z piasku zaprojektowano umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie i obsianie trawą w km 0+137 do 0+437 obustronnie Oznakowanie Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr.2192P. Do założenia jest znak A-7 szt. 1 , znak D-1 szt.2 na słupkach stalowych. Bariery ochronne Na odcinku I drogi gminnej w km 0+926 nad przepustem należy ustawić bariery stalowe ochronne SP - 05 o długości 16,0 m z każdej strony. Urządzenia obce - uwagi ogólne Lokalizacja urządzeń podziemnych wykazana jest w planie zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno - wysokościowej 1: 500 i 1: 1000 . W pasie drogowym i poprzecznie pod jezdnią występują : - sieć ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej - sieć wodociągowa Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie ustalić szczegóły lokalizacji wszystkich urządzeń podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych ręcznych przekopów inwentaryzacyjnych. W obrębie istniejących urządzeń podziemnych wszystkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie pod szczególnym nadzorem. Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem należy oznakować i zabezpieczyć teren pasa drogowego, według odrębnego opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji robót. Roboty należy prowadzić i wykonywać zgodnie z : - prawem budowlanym - prawem o ruchu drogowym - przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz P.poż. - przepisami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi - SST - szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: a) wymogami opisanymi w SIWZ, b) dokumentacją projektową, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, d) kosztorysem, oraz ustawą prawo budowlane, z przepisami wykonawczymi do ustawy, ustawą prawo zamówień publicznych, z przepisami wykonawczymi do ustawy, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm europejskich, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. Jeżeli dokumentacja przy opisie zamówienia wskazuje nazwę producenta znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń - zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, dotyczące wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób w rozumieniu kodeksu pracy wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: układanie mas bitumicznych uprawnienia i wymagania zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań: Zamawiający wymaga: 1) żeby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmująca prace układanie mas bitumicznych była wykonywana przez zatrudnienie osób(y) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks Pracy. 2) W dniu podpisania umowy wykonawca lub podwykonawca przedłoży zamawiającemu umowę o pracę potwierdzające zatrudnienie tych osób(y)na podstawie umowy o pracę. 3) W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób(y) przy czynnościach, o których mowa w pkt.1, lub nieprzedłożenia zamawiającemu umów(y) o pracę, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia w PLN brutto określonej w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać w szczególności poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: wykonanie zakresu robót wynikającego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz przygotowanie i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-powykonawczej, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnienia osoby na podstawie umowy pracę przy układaniu mas bitumicznych, prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp i ppoż, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, z terenu budowy, umożliwienia wstępu na teren budowy osobom i podmiotom upoważnionym a w szczególności przedstawicielom zamawiającego po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazania zamawiającemu w dniu końcowego odbioru, przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, naprawy ewentualnie uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, ubezpieczenie budowy, robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas trwania budowy, trwania robót, ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego, jego oznakowania, opłat, konieczność uzyskania decyzji administracyjnych, ponoszenia opłat z tyt. nadzorów specjalistycznych (archeologiczne, energetyczne, telekomunikacyjne, drogowe i wszelkich innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, złożenie dokumentów do właściwego organu po zakończeniu budowy, robót w celu uzyskania pozwolenia użytkowania. Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne i uwzględni je w cenie ofertowej. 4. Wykonawca udziela minimalnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres prac), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm), na których zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP. Dotyczy to podwykonawców, których wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami Wykonawca posługuje się dla spełnienia warunku opisanego wyżej. 6. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie 30 dni. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233280-5, 45233290-8, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT699121.70
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Bdownictwo Sp. z .o.,  budownictwoprzetari@interia.pl,  ul. Dworcowa 12 ,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 859919,69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 859919,69
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1151187,52
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.