Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-07-01

Wąbrzeźno: Roboty budowlane w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przy ul.Kętrzyńskiego

Numer ogłoszenia: 191746 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie , ul. Matejki 11, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 6890900, faks 0-56 6890903.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przy ul.Kętrzyńskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przy ul.Kętrzyńskiego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty budowlane w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przy ul.Kętrzyńskiego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.61.21 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: brak


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, następujące dokumenty:
   1. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa
   w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
   2. oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu
   z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
   3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   4. wykaz minimum 2 wykonanych w okresie ostatnich trzech lat roboty budowlanej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
   w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w odniesieniu do ceny ofertowej, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje lub protokóły odbioru), że roboty te zostały wykonane należycie. (wartość min.-wartość złożonej oferty każda)
   5. zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy oraz kierowników branżowych.
   6. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
   w pkt 3, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
   w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
   1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
   2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
   3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
   7. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
   w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 4. wykaz minimum 2 wykonanych w okresie ostatnich trzech lat roboty budowlanej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
   w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w odniesieniu do ceny ofertowej, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje lub protokóły odbioru), że roboty te zostały wykonane należycie. (wartość min.-wartość złożonej oferty każda)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   3. Przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   4. Udzielą terminu płatności na minimum 30 dni od wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części.
   5. Wykonali ciągu ostatnich trzech lat, co najmniej dwa zamówienia o podobnej wielkości i charakterze oraz wartości nie mniejszej niż proponowana w ofercie
   6. Udzielą minimum: 5 lat gwarancji.
   7. Zrealizują zamówienie w terminie określonym w rozdziale V pkt. 1 SIWZ.
   8. Kierownik budowy i kierownicy poszczególnych branż winni być członkami Izby Inżynierów Budownictwa.
   Zamawiający nie dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców .
   9. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wskazanych w SIWZ w rozdziale VII.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  4. wykaz minimum 2 wykonanych w okresie ostatnich trzech lat roboty budowlanej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
  w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w odniesieniu do ceny ofertowej, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje lub protokóły odbioru), że roboty te zostały wykonane należycie. (wartość min.-wartość złożonej oferty każda)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kppwabrzezno.binp.info

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie ul.Matejki 11, 87 - 200 Wąbrzeźno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie ul.Matejki 11, 87 - 200 Wąbrzeźno.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WĄBRZEŹNA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wąbrzeźnie » więcej : Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU