eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pielgrzymka - budowa zbiornika na rz. Skora gm. Pielgrzymka

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-07-15

Legnica: Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pielgrzymka - budowa zbiornika na rz. Skora gm. Pielgrzymka
Numer ogłoszenia: 189403 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy , ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 86 270 07.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pielgrzymka - budowa zbiornika na rz. Skora gm. Pielgrzymka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę zbiornika wodnego - Pielgrzymka, gm Pielgrzymka, opracowanie dokumentów oceny oddziaływania na środowisko, w tym badanie geotechniczne uwzględniające wpływ składowiska odpadów na planowaną inwestycję. 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych (we współpracy z organem wydającym decyzję) na temat ww. zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę zbiornika wodnego - Pielgrzymka, gm Pielgrzymka Zakres opracowania: Etap I. Przygotowanie wniosku oraz materiałów koniecznych do przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego, raportu OOŚ, w tym badanie geotechniczne uwzględniające wpływ składowiska odpadów na planowaną inwestycję. Etap II. Przeprowadzenie (w porozumieniu z organem wydającym decyzję) procedury oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego które należy wykonać w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami/ - po wprowadzeniu zmian zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 111, poz. 708/. lub innych aktów normatywnych, rozporządzeń, instrukcji obowiązujących w momencie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi w sprawach stanowiących przedmiot zamówienia na zapytania uczestników postępowania administracyjnego oraz Zamawiającego w okresie do 6-ciu miesięcy po dacie zakończenia umowy ,data zapłaty za fakturę końcową Wykonawcy przez Zamawiającego. - Zamawiający udostępni Wykonawcom do wglądu w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy ul. Macieja Rataja 32 następujące opracowania: - Studium wykonalności przedsięwzięcia -Pielgrzymka - budowa zbiornika na rz. Skora gm. Pielgrzymka- Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do uzyskiwania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających przy wykonaniu niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia dodatkowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia Zamówienia uzupełniające mogą być udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 PLN) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 ze zmianami) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 2. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do godz.: 10.00 dnia 05.08.2010 r. Wadium wniesione w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy wnieść nie później jak w dniu składania ofert czyli do godz. 09.00 dnia 05.08.2010 r. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A.I O/Legnica 23 1090 2066 0000 0005 4200 0365 Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego a kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty. 4. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium przed terminem składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 5. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze. zm.). Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie gwarancji, to gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a. wykonał co najmniej jedną ocenę /raport/ oddziaływania na środowisko w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), dotyczącą retencyjnego zbiornika wodnego o wartości nie mniejszej niż 5 mln PLN brutto lub b. wykonał co najmniej jedną ocenę oddziaływania na środowisko /raport/ w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) dla hydrotechnicznego zadania inwestycyjnego o wartości nie mniejszej niż 5 mln PLN brutto W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć dokumenty określone w rozdz. VIII pkt 2 niniejszej SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do dokumentacji przetargowej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadanie stosownych uprawnień branżowych) co pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie oraz przedłoży wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 8 ), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć dokumenty określone w rozdz. VIII pkt. 9 niniejszej SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 1) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00zł 2) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w pkt. 3-6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany warunkują należyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zmiany o których mowa w pkt. 1 mogą dotyczyć w szczególności: 1) zakresu przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub okoliczności faktycznych ujawnionych po dacie zawarcia umowy; 2) terminu wykonania przedmiotu umowy przypadku: a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót we wcześniej ustalonych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót we wcześniej ustalonych terminach powodujących konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego lub zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, między innymi: - konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; -wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -inne spowodowane obiektywnymi zdarzeniami niezależnymi od woli Stron; c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z tzw. siły wyższej uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy. 3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem zmiany w planie finansowym właściwego organu (warunek dotyczy przypadku zwiększenia wynagrodzenia): a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót; b) jeżeli nastąpi ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub brak środków finansowych; c) zmiany stawki podatku VAT; 4) konieczności wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. 3. W innych przypadkach określonych w niniejszej umowie. 4. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1-3 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym zmiany zakresu rzeczowo finansowego przedmiotu umowy i-lub zmiany terminu do wykonania całości lub części przedmiotu umowy. 5. Podjęcie uzgodnień w przedmiocie zmiany postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu do umowy i wymaga uprzedniego pisemnego wniosku jednej ze Stron zwierającego opis zmiany, jej uzasadnienie i ewentualny opis wpływu zmiany na warunki wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica, sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.