Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-05-14

Jaworzno: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie:
- przemurowania kominów ponad dachem,
- remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy,
- wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego,
- zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien,
- remontu balkonu i tarasu,
- montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku,
- wykonania dojścia do budynku,
- ułożenia koryt odwadniających


Numer ogłoszenia: 187544 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych , ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 6155030, 7451040 w. 318,319, faks 32 616 39 09. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Miasta Jaworzna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie:
- przemurowania kominów ponad dachem,
- remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy,
- wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego,
- zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien,
- remontu balkonu i tarasu,
- montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku,
- wykonania dojścia do budynku,
- ułożenia koryt odwadniających.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie:
- przemurowania kominów ponad dachem,
- remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy,
- wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego,
- zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien,
- remontu balkonu i tarasu,
- montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku,
- wykonania dojścia do budynku - stopień i chodnik,
- ułożenia koryt odwadniających.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz prawidłowym ukończeniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej podobnej charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. polegającej na wykonaniu remontu dachu o konstrukcji drewnianej wraz z przemurowaniem kominów lub budowie nowego dachu o konstrukcji drewnianej.
   Faktyczna wartość wymaganej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 80.000,00 zł brutto.
   W przypadku gdy robota budowlana obejmuje szerszy zakres prac od wskazanego powyżej, w celu zastosowania jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby wyodrębniona została wartość faktycznie wykonanych robót brutto obejmujących tylko prace polegające na wykonaniu remontu dachu o konstrukcji drewnianej wraz z przemurowaniem kominów lub budowie nowego dachu o konstrukcji drewnianej. Tak wyliczona wartość zrealizowanych robót winna spełniać ww. warunek.
   Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
   - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
   - 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót dekarsko - blacharskich,
   - 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót murarsko - tynkarskich.
   Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
   Minimalna kwota ubezpieczenia 80.000,00 zł.
   Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 SIWZIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Roboty budowlane, podobne charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu remontu dachu o konstrukcji drewnianej wraz z przemurowaniem kominów lub budowie nowego dachu o konstrukcji drewnianej, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz dowody, tj. poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - inne dokumenty, dotyczące najważniejszej roboty budowlanej o faktycznej wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Pozostałe dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć z ofertą:
1) odpowiednio wypełniony formularz ofertowy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) odpowiednio wypełniona oferta - sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
3) szczegółowy kosztorys ofertowy dla całości zadania opracowany wyłącznie komputerowo na podstawie:
a) przedmiaru robót (część I i II), stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ, z zachowaniem kolejności pozycji i ilości przedmiarowych.
Baza normatywna załączonego przedmiaru robót (część I i II) nie jest obowiązująca, możliwe jest zastosowanie innych podstaw wycen włącznie z kalkulacją indywidualną.
Z uwagi na to, że Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe przedmiotowego zadania, Wykonawca winien wypełnić rzetelnie wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót (część I i II).
Pominięcie lub brak właściwej wyceny którejkolwiek z pozycji przedmiarowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.
4) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówieniaSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), tylko i wyłącznie w przypadkach:
1) zmiany terminu przewidzianego na ukończenie robót spowodowanego warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, tj. uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów,
2) konieczności wykonania robót zamiennych, które wynikły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 1), strony zobowiązane są do następujących czynności:
a) Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego sporządza notatkę służbową dotyczącą planowanych zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy,
b) termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt 1),
c) wszelkie planowane zmiany w terminie realizacji przedmiotu umowy, uwzględnione w notatce, o której mowa w lit. a), winny być zaakceptowane przez Dyrektora Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 2), strony zobowiązane są do następujących czynności:
a) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia,
b) Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego sporządza notatkę służbową dotyczącą planowanych zmian w przedmiocie umowy,
c) wszelkie planowane zmiany w przedmiocie umowy, uwzględnione w powyższej notatce, winny być zaakceptowane przez Dyrektora Zamawiającego,
d) Inspektor Nadzoru Zamawiającego sporządza wykaz pozycji przeznaczonych do usunięcia z przedmiaru robót (część I i II), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i zastąpi je nowymi - uzgodnionymi z Wykonawcą,
e) w oparciu o powyższe Inspektor Nadzoru Zamawiającego naniesie konieczne zmiany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, oraz sporządzi właściwy kosztorys,
f) wartość kosztorysu po zmianach, nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mznk.jaworzno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 404 - 405.
SIWZ bezpłatna.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 29.05.2013 o godzinie 10:00 w MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie, w Dziale Zamówień Publicznych, w pokoju nr 404 - 405.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z JAWORZNA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Jaworznie » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU