eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie- przemurowania kominów ponad dachem, - remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy, - wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, - wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego, - zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien, - remontu balkonu i tarasu, - montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku, - wykonania dojścia do budynku, - ułożenia koryt odwadniających

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-05-14

Jaworzno: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie: - przemurowania kominów ponad dachem, - remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy, - wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, - wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego, - zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien, - remontu balkonu i tarasu, - montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku, - wykonania dojścia do budynku, - ułożenia koryt odwadniających
Numer ogłoszenia: 187544 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych , ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 6155030, 7451040 w. 318,319, faks 32 616 39 09.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mznk.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Miasta Jaworzna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie: - przemurowania kominów ponad dachem, - remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy, - wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, - wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego, - zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien, - remontu balkonu i tarasu, - montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku, - wykonania dojścia do budynku, - ułożenia koryt odwadniających.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Drzewianki 2 w Jaworznie, w zakresie: - przemurowania kominów ponad dachem, - remontu konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu z papy, - wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, - wymiany ościeżnicy i skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitarnego, - zamurowania otworów okiennych po zdemontowaniu okien, - remontu balkonu i tarasu, - montażu daszku z płyty poliwęglanowej dwukomorowej nad wejściem do budynku, - wykonania dojścia do budynku - stopień i chodnik, - ułożenia koryt odwadniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz prawidłowym ukończeniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej podobnej charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. polegającej na wykonaniu remontu dachu o konstrukcji drewnianej wraz z przemurowaniem kominów lub budowie nowego dachu o konstrukcji drewnianej. Faktyczna wartość wymaganej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 80.000,00 zł brutto. W przypadku gdy robota budowlana obejmuje szerszy zakres prac od wskazanego powyżej, w celu zastosowania jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby wyodrębniona została wartość faktycznie wykonanych robót brutto obejmujących tylko prace polegające na wykonaniu remontu dachu o konstrukcji drewnianej wraz z przemurowaniem kominów lub budowie nowego dachu o konstrukcji drewnianej. Tak wyliczona wartość zrealizowanych robót winna spełniać ww. warunek. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót dekarsko - blacharskich, - 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót murarsko - tynkarskich. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia 80.000,00 zł. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Roboty budowlane, podobne charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu remontu dachu o konstrukcji drewnianej wraz z przemurowaniem kominów lub budowie nowego dachu o konstrukcji drewnianej, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz dowody, tj. poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - inne dokumenty, dotyczące najważniejszej roboty budowlanej o faktycznej wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć z ofertą: 1) odpowiednio wypełniony formularz ofertowy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) odpowiednio wypełniona oferta - sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) szczegółowy kosztorys ofertowy dla całości zadania opracowany wyłącznie komputerowo na podstawie: a) przedmiaru robót (część I i II), stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ, z zachowaniem kolejności pozycji i ilości przedmiarowych. Baza normatywna załączonego przedmiaru robót (część I i II) nie jest obowiązująca, możliwe jest zastosowanie innych podstaw wycen włącznie z kalkulacją indywidualną. Z uwagi na to, że Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe przedmiotowego zadania, Wykonawca winien wypełnić rzetelnie wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót (część I i II). Pominięcie lub brak właściwej wyceny którejkolwiek z pozycji przedmiarowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. 4) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), tylko i wyłącznie w przypadkach: 1) zmiany terminu przewidzianego na ukończenie robót spowodowanego warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, tj. uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, 2) konieczności wykonania robót zamiennych, które wynikły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 1), strony zobowiązane są do następujących czynności: a) Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego sporządza notatkę służbową dotyczącą planowanych zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, b) termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, o których mowa w pkt 1), c) wszelkie planowane zmiany w terminie realizacji przedmiotu umowy, uwzględnione w notatce, o której mowa w lit. a), winny być zaakceptowane przez Dyrektora Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w pkt 2), strony zobowiązane są do następujących czynności: a) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia, b) Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego sporządza notatkę służbową dotyczącą planowanych zmian w przedmiocie umowy, c) wszelkie planowane zmiany w przedmiocie umowy, uwzględnione w powyższej notatce, winny być zaakceptowane przez Dyrektora Zamawiającego, d) Inspektor Nadzoru Zamawiającego sporządza wykaz pozycji przeznaczonych do usunięcia z przedmiaru robót (część I i II), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i zastąpi je nowymi - uzgodnionymi z Wykonawcą, e) w oparciu o powyższe Inspektor Nadzoru Zamawiającego naniesie konieczne zmiany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, oraz sporządzi właściwy kosztorys, f) wartość kosztorysu po zmianach, nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mznk.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 404 - 405. SIWZ bezpłatna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 29.05.2013 o godzinie 10:00 w MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie, w Dziale Zamówień Publicznych, w pokoju nr 404 - 405.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.