eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › dostawy leków - program lekowy SM

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-11

POZYCJA 18710

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wrocław: dostawy leków - program lekowy SM Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, do kontaktów: Marta Iwanicka, Władysława Jadach, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax 071 3436747, e-mail: zampub_marciniak@poczta.onet.pl, www.szpital-marciniak.wroclaw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Marta Iwanicka Władysława Jadach, ul. Traugutta 116, bud. C, I piętro, lok.107, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 071 78 90 198; 071 78 90 382, fax +48 071 34 143 33. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Marta Iwanicka, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 071 78 90 198, fax +48 071 34 143 33. 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Marta Iwanicka, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 071 342 70 21, fax +48 071 343 64 47. 5) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno. 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy leków - program lekowy SM. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawy leków - program lekowy SM wg 2 części: Zadanie 1 - Interferon beta 1b, Zadanie 2 - Glatiramer acetas. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: siedziba Zamawiającego. Kod NUTS: PL514. 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.45.23.00 - Środki immunosupresyjne Kod CPV wg słownika 2008: 33.65.23.00 - Środki immunosupresyjne 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Tak. Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: 2 części - 1337 493,52 PLN. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 13 400,00 PLN. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 2006/S 22 - 24258 z dnia 02.02.2006. 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: EZ/132/010/06. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 29.05.2006, cena - 20 PLN. Warunki i sposób płatności: 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.05.2006 godzina 13:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 30.05.2006, godzina 13:15, siedziba Zamawiającego, bud. C, I pietro, lok. 108.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 04.04.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Zadanie 1 - Interferon beta 1b. 3) Zakres lub wartość: 1 część zgodnie z SIWZ 898 252,12 PLN 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Zadanie 2 - Glatiramer acetas. 3) Zakres lub wartość: 1 część zgodnie z SIWZ - 439 241,40 PLN 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.