Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-04-11


POZYCJA 18710


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: dostawy leków - program lekowy SM
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, do kontaktów: Marta Iwanicka, Władysława Jadach, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax 071 3436747, e-mail: zampub_marciniak@poczta.onet.pl, www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Marta Iwanicka
Władysława Jadach, ul. Traugutta 116, bud. C, I piętro, lok.107, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 071 78 90 198; 071 78 90 382, fax +48 071 34 143 33.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Marta Iwanicka, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 071 78 90 198, fax +48 071 34 143 33.
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Marta Iwanicka, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 071 342 70 21, fax +48 071 343 64 47.
5) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy leków - program lekowy SM.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawy leków - program lekowy SM wg 2 części:
Zadanie 1 - Interferon beta 1b,
Zadanie 2 - Glatiramer acetas.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: siedziba Zamawiającego.
Kod NUTS: PL514.
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 24.45.23.00 - Środki immunosupresyjne

Kod CPV wg słownika 2008: 33.65.23.00 - Środki immunosupresyjne

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Tak.
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: 2 części - 1337 493,52 PLN.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 13 400,00 PLN.
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów:
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 2006/S 22 - 24258 z dnia 02.02.2006.
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: EZ/132/010/06.
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 29.05.2006, cena - 20 PLN.
Warunki i sposób płatności:
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.05.2006 godzina 13:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 30.05.2006, godzina 13:15, siedziba Zamawiającego, bud. C, I pietro, lok. 108.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 04.04.2006.
ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.23.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Zadanie 1 - Interferon beta 1b.
3) Zakres lub wartość: 1 część zgodnie z SIWZ 898 252,12 PLN
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 2
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.23.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Zadanie 2 - Glatiramer acetas.
3) Zakres lub wartość: 1 część zgodnie z SIWZ - 439 241,40 PLN
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Środki immunosupresyjne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.