eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - 2009r

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-06-05

Kędzierzyn-Koźle: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - 2009r
Numer ogłoszenia: 179622 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4834981, faks 077 4834981.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.gsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - 2009r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - 2009r.
Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wywóz nieczystości stałych oraz odpadów gromadzonych selektywnie (papier, plastyk, szkło)zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik do specyfikacji obejmujący:
  • pojemniki na odbiór nieczystości stałych przy budynkach wielorodzinnych minimum 2 x w tygodniu
  • pojemniki do segregacji odpadów przy budynkach wielorodzinnych w zależności od potrzeb lub na zgłoszenie administratora
  • w przypadku braku miejsca na ustawienie pojemników do segregacji odpadów przy budynkach wielorodzinnych obowiązuje segregacja workowa i wywóz zgodnie z dostarczonym harmonogramem
  • pojemniki przy budynkach jednorodzinnych (Cisowa) minimum 1 x w tygodniu
  • dla budynków jednorodzinnych obowiązuje segregacja workowa i wywóz zgodnie z dostarczonym harmonogramem
  • pojemniki KP-7 na zgłoszenie
  • pojemniki KP-7 z masą roślinną na zgłoszenie
  1. Prawidłowe opróżnianie pojemników (szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne oczyszczanie pojemników KP-7)
  2. Oczyszczanie miejsca zanieczyszczonego przy załadunku nieczystości stałych i odbioru odpadów selektywnych
  3. Zbieranie wszystkich nieczystości stałych i odpadów selektywnych zgromadzonych obok przepełnionych pojemników
  4. Utrzymanie w należytej czystości miejsc lokalizacji pojemników na śmieci i prawidłowe ustawianie pojemników w altanach w miejscach wyznaczonych
  5. Dostawa własnych pojemników wg adresów budynków i lokalizacji podanych w załączniku
  6. Dostawa własnych pojemników do gromadzenia odpadów selektywnych według lokalizacji wskazanych przez kierownika administracji lub osobę przez niego wyznaczoną
  7. Naprawa i konserwacja uszkodzonych pojemników lub wymiana na nowe
  8. Chlorowanie pojemników według potrzeb
  9. W przypadku segregacji workowej opracowanie i dostarczanie do danej administracji harmonogramu wywozu odpadów selektywnych
  10. Zapewnienie ciągłej dostawy nowych worków do budynków objętych segregacją workową
 2. Wywóz śmieci wielkogabarytowych (śmieci drewnopochodne, meble, stolarka okienna i drzwiowa, tworzywa sztuczne, szkło, pojemniki po farbach, zużyte opony, tapety, okleiny, wykładziny, gruz, urządzenia sanitarne, odpady budowlane po remontach, sprzęt RTV i AGD) zgromadzonych w wiatach śmietnikowych i wokół wiat śmietnikowych, z następującą częstotliwością:
  1. ABK Śródmieście - minimum 1 raz w miesiącu
  2. ABK Pogorzelec - minimum 1 raz w miesiącu
  3. ABK Stare Miasto - minimum 1 raz w miesiącu
 3. Wykonawca uzgodni szczegółowe terminy z poszczególnymi ABK wywozu gabarytów
 4. Zakres wywozu nieczystości stałych określa załącznik do specyfikacji, który może ulec zmianie ze względu na wypowiedzenia przez właścicieli umowy o administrowanie lub zawarcie nowej na budynek
 5. Opłaty za wywóz śmieci na wysypisko ponosi wykonawca
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych; tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
  1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
  2. Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonanie zamówienia
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem prawnym i formalnym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. Formularz oferty zgodny ze wzorem załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2. Zaakceptowany wzór umowy
  3. Oświadczenie o realizacji zadania środkami własnymi
  4. Oświadczenie potwierdzające kto reprezentuje firmę
  5. Oświadczenie z art. 22 i 24
  6. Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia
  7. Wykaz pojemników na śmieci i pojemników na odpady segregowane (papier, szkło, plastyk) przeznaczonych do realizacji zamówienia
  8. Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na terenie gminy na której znajduje się stanowisko odpadów na podstawie art. 7 ustawy z dn. 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.u.z1996r nr 132 poz. 622 z poź. zm.)
  9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  10. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
  11. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane przez Starostę właściwego według siedziby oferenta na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz.U. z 2001r Nr 62 poz 628z póź zm.)
  12. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzbk.gsk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 4 47-220 Kędzierzyn-Koźle pok. nr 3 (Dział Eksploatacji).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6 47-220 Kędzierzyn-Koźle Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.