eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › NA DOSTAWA , MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE - postępowanie powtórzone w ramach realizacji projektu przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecja

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-10-01

Bydgoszcz: NA DOSTAWA , MONTAŻ I URUCHOMIENIE : ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE - postępowanie powtórzone w ramach realizacji projektu : przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 167039 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3709124, faks 052 3709125.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWA , MONTAŻ I URUCHOMIENIE : ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE - postępowanie powtórzone w ramach realizacji projektu : przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: NA DOSTAWA MONTAŻ I URUCHOMIENIE ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE - postępowanie powtórzone w ramach realizacji projektu : przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.31.00 - Sprężarki gazu .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania min. 1 dostawy : agregatu centralnej próżni i /lub z pompami do zastosowań w medycynie na kwotę min. 20 000 zł brutto -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie czego załączą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów . Dokumenty będą oceniane w trybie spełnia / nie spełnia, czyli: nie spełnia warunku - za brak dokumentu lub przedstawienie niezgodnego z SIWZ dokumentu , spełnia warunek - za przedstawienie ważnego, zgodnego z SIWZ dokumentu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert- W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. -aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Zał. Nr 3 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie lub składają jeden dokument podpisany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. -Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw, odpowiadających rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wg niniejszej SIWZ, w tym min 1 dostawy : agregatu centralnej próżni i /lub z pompami do zastosowań w medycynie na kwotę min. 20 000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane należycie ( np. pozytywne opinie, referencje ). W przypadku składania oferty wspólnej , przedmiotowy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców. ymagania dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej , zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605 ze zmianami ). Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia : -opisy/foldery/katalogi/broszury itp. zawierające fotografie oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem technicznym - dotyczy : zestawu agregatu centralnej próżni i pomp próżniowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy SPZOZ ul. Szpitalna 19 SPZOZ , administracja , zamówienia publiczne, pokój nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy SPZOZ ul. Szpitalna 19 SPZOZ , administracja ,kancelaria, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.