Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-10-01

Bydgoszcz: NA DOSTAWA , MONTAŻ I URUCHOMIENIE :
ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA
POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE
- postępowanie powtórzone
w ramach realizacji projektu : przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 167039 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3709124, faks 052 3709125. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWA , MONTAŻ I URUCHOMIENIE :
ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA
POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE
- postępowanie powtórzone
w ramach realizacji projektu : przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: NA DOSTAWA MONTAŻ I URUCHOMIENIE

ZESTAWU AGREGATU CENTRALNEJ PRÓŻNI Z TRZEMA
POMPAMI DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE
- postępowanie powtórzone

w ramach realizacji projektu : przebudowa i remont pionu ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42.12.31.00 - Sprężarki gazu
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania min. 1 dostawy :
  agregatu centralnej próżni i /lub z pompami do zastosowań w medycynie na kwotę min. 20 000 zł brutto

  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie czego załączą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów . Dokumenty będą oceniane w trybie spełnia / nie spełnia, czyli: nie spełnia warunku - za brak dokumentu lub przedstawienie niezgodnego z SIWZ dokumentu , spełnia warunek - za przedstawienie ważnego, zgodnego z SIWZ dokumentu..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert- W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.
  -aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.
  -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Zał. Nr 3 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie lub składają jeden dokument podpisany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  -Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
  wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw, odpowiadających rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wg niniejszej SIWZ, w tym min 1 dostawy :
  agregatu centralnej próżni i /lub z pompami do zastosowań w medycynie na kwotę min. 20 000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane należycie ( np. pozytywne opinie, referencje ). W przypadku składania oferty wspólnej , przedmiotowy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

  ymagania dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej , zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605 ze zmianami ).
  Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia :
  -opisy/foldery/katalogi/broszury itp. zawierające fotografie oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem technicznym - dotyczy : zestawu agregatu centralnej próżni i pomp próżniowych.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy SPZOZ ul. Szpitalna 19 SPZOZ , administracja , zamówienia publiczne, pokój nr 9.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy SPZOZ ul. Szpitalna 19 SPZOZ , administracja ,kancelaria, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYDGOSZCZY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bydgoszczy »
więcej : Sprężarki gazu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU