eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji pomiarowej Q=8000m3/h w m KonopnicaOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Nr: NP/2017/05/0223/REM

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji pomiarowej Q=8000m3/h w m Konopnica

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-05-18

Data wygaśnięcia: 2017-06-09

CPV: -

Osoba kontaktowa: Katarzyna Juszczyńska (RDH) katarzyna.juszczynska@gaz-system.pl +48 22 767 09 98

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie prac projektowych związanych z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. w m. Konopnica" oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Miejsce uzyskania SIWZ : Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej ,,SIWZ" lub ,,Specyfikacja" na stronie: www.gaz-system.pl, zakładka PRZETARGI, ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Ogłoszenie opublikowano dnia 18.05.2017 r.
2. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, z wyjątkiem kryterium ,,Obecność na LWD", które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną, udokumentowanych protokołem.
6. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień: 29.05.2017 roku, godz. 11:00. Miejsce zbiórki: miejscowość Konopnica (obręb ewidencyjny 16 Konopnica - działka nr 487/20), gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie. Dostawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godziny 8:30, na adres wskazany w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lub 3) SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Dostawców nie jest obowiązkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Dostawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Dostawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
a) potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
- co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości nie mniejszej niż Q=5000 m3/h;
oraz
- co najmniej jednego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 złotych brutto, polegającego na wykonaniu robót budowlanych na stacji gazowej wysokiego ciśnienia, o przepustowości nie mniejszej niż Q=5000 m3/h.

Pojęcie ,,stacja gazowa wysokiego ciśnienia" określa definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.).
W przypadku wskazania zamówienia ,,pod klucz", Dostawca ma obowiązek podania wartości brutto całego zamówienia, jak również wartości brutto robót budowlanych.
b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
- Projektantem posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
o Uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Projektant ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 ze zm.), zwane dalej ,,Uprawnieniami budowlanymi" do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ, wskaże w wykazie ,,Wykaz personelu" osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci gazowych),
o doświadczenie zawodowe, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego, stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości nie mniejszej niż 5 000 m3/h, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Kierownikiem Budowy posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
o Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ, wskaże w wykazie ,,Wykaz personelu" osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci gazowych),
o doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości co najmniej Q=5 000m3/h.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych powyżej przez jedną osobę.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawca potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) złotych.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej
w Postępowaniu/przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów).

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Oferta Dostawcy powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych wpisów,
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Formularz ,,Doświadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. a) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3a do SIWZ).
UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia (w tym informację o uzyskaniu pozwolenia na budowę, informację o przepustowości stacji gazowej wysokiego ciśnienia), wartość brutto, datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Dostawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
6) Formularz ,,Wykaz personelu", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. b) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3b do SIWZ).
7) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8) Wykaz podwykonawców, zgodnie z treścią Załącznika nr 2a, jeśli Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
9) Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
3. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - pkt 4) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. Pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone w formie określonej w wezwaniu, a zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą w oryginale.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu na stronie Zamawiającego.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 ze zm.).
Informacje dotyczące wadium : 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Dostawcy:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: mBank S.A. nr konta: 17 1140 1977 0000 5803 0100 6006;
2) w gwarancji bankowej;
3) w gwarancji ubezpieczeniowej.
3. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : do 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Teren działania Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźn
Termin składania ofert : 2017-06-09 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.