eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklany › Wykonanie operatów szacunkowych



Ogłoszenie z dnia 2017-04-20

Nr: NP/2017/04/0197/SWI

Przedmiot zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Świerklany

Województwo: śląskie

Data publikacji: 2017-04-20

Data wygaśnięcia: 2017-04-28

CPV: -

Osoba kontaktowa: Sabina Czech (SDH) sabina.czech@gaz-system.pl 32 439 25 87

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Wykonanie operatów szacunkowych
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Spółki.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje : 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4
W imieniu którego postępowanie prowadzi (punkt kontaktowy):
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, drogą elektroniczną lub telekonferencji udokumentowanych protokołem.
3. Dostawca zaproszony do negocjacji zobowiązany jest przed rozpoczęciem negocjacji do przedstawienia stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie do działania w imieniu Dostawcy wynika bezpośrednio z dokumentów o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt.2) SIWZ.
4. Zamawiający faksem lub drogą elektroniczną zaprosi Dostawców na negocjacje handlowe informując o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji.
5. Zamawiający może zaprosić na negocjacje handlowe co najmniej dwóch Dostawców (chyba że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę), którzy złożyli najkorzystniejsze oferty niepodlegające odrzuceniu.
Warunki udziału w postępowaniu : O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1. pkt 2) - 4) SIWZ.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi w zakresie wyceny nieruchomości obejmującej wycenę co najmniej 50 operatów szacunkowych w ramach jednej umowy.
2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
UWAGA:
a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów).
b) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
c) W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 2. - 4. powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. powyżej musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
d) Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego.
e) Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oferta Dostawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.
3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień spełniających warunek opisany w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1) SIWZ. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, ilość wykonanych operatów w ramach jednej umowy, daty wykonania i odbiorców, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, kserokopiami uprawnień, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
6. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5. ppkt. 2) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
7. Jeżeli Dostawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.
8. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt. 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18).
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
10. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
11. Jeżeli w postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
12. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez uczestników postępowania
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia : teren województw śląskiego, opolskiego oraz częściowo małopolskiego tj. działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
Termin składania ofert : 2017-04-28 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin otwarcia ofert : 2017-04-28 10:15
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj



Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.