eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Numer sprawy31/2013-DZP/WR. Nazwa zadaniaDostawa i wdrożenie upgrade systemu MM Ewidencja do wersji 2012 Web wraz z bezpłatnym szkoleniem użytkowników.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-08-13

Ełk: Numer sprawy: 31/2013-DZP/WR. Nazwa zadania: Dostawa i wdrożenie upgrade systemu MM Ewidencja do wersji 2012 Web wraz z bezpłatnym szkoleniem użytkowników.
Numer ogłoszenia: 161009 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158071 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6219803, faks 087 6219807.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer sprawy: 31/2013-DZP/WR. Nazwa zadania: Dostawa i wdrożenie upgrade systemu MM Ewidencja do wersji 2012 Web wraz z bezpłatnym szkoleniem użytkowników..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa upgrade systemu MM Ewidencja do wersji 2012 Web (dalej upgrade oprogramowania) do nadzoru aparatury medycznej oraz infrastruktury technicznej wraz z udzieleniem Zamawiającemu niewyłącznej licencji, wdrożenie upgrade oprogramowania w siedzibie Zamawiającego tj. w Rejonowej Bazie Zaopatrzenia Medycznego 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku w tym import danych z Exela - 1000 szt. urządzeń, dostawa 15 dodatkowych licencji, udzielenie Zamawiającemu gwarancji na oprogramowanie; świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych wraz z asysta techniczną dotyczących oprogramowania w okresie minimum 12 miesięcy, bezpłatne szkolenie użytkowników. Dostawa wszelkich elementów zamówienia, niezbędnych do realizacji zadania, dokonana będzie do siedziby Zamawiającego tj. 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełk przy ulicy Kościuszki 30. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji upgrade oprogramowania na własny koszt i ryzyko w terminie do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. Wraz z upgrade oprogramowania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej w ilości min 2 kpl. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić bezpłatne szkolenie użytkowników z obsługi oprogramowania w terminie do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji oraz asysty technicznej na oprogramowanie. W ramach gwarancji i serwisu Wykonawca zobowiązuje się do: przyjmowania zgłoszeń błędnego działania oprogramowania przez 24 godziny w dni robocze za pomocą portalu klienta dostępnego pod adresem usuwania błędów oprogramowania w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia błędu. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie błędu (liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia) - nie więcej niż 24 godziny. Przez błąd rozumie się nieprawidłowe działanie oprogramowania lub brak działania, które nie jest Błędem Krytycznym. usuwania błędów krytycznych orpogramowania w terminie 72 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia błędu krytycznego. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie błędu krytycznego (liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia) - nie więcej niż 16 godzin w dni robocze. Przez błąd krytyczny rozumie się nieprawidłowe działanie oprogramowania lub brak działania, który uniemożliwia użytkowania dostarczonego systemu w zakresie jego podstawowej funkcjonalności i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z jego użyciem. W ramach asysty technicznej Wykonawca zobowiązuje się do: dostępu do bazy wiedzy dotyczącej systemu za pośrednictwem portalu klienta oraz pomoc użytkownikowi w obsłudze oprogramowania aplikacyjnego - konsultacje telefoniczne (help desk) w dni robocze w godzinach 8:00 15:30 wraz z asystą telefoniczną; konsultacji w zakresie administrowania bazą i serwerem aplikacji w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy z kopii, asysta p[rzy instalacji systemu na innym sprzęcie komputerowym. dostosowywanie oprogramowania aplikacyjnego do potrzeb użytkownika, w tym: pomoc w definiowaniu szablonów, raportów, słowników, pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałych z winy użytkownika lub w skutek wypadków losowych, przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych uwag wniosków w stosunku do użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania objętego zamówieniem. bezpłatnego dostępu do upgrade oprogramowania wydawanych w czasie trwania asysty. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą następujące osoby: współpraca merytoryczna: Główny Księgowy - Witold JUCHNIEWICZ, Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego - Dariusz ZARZYCKI, współpraca techniczna: Specjalista Informatyk- Tomasz SOBOLEWSKI. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego uprawnioną do podpisywania w imieniu Zamawiającego protokołów odbioru wskazanych w umowie, jest: Specjalista Informatyk - Tomasz SOBOLEWSKI 602-630-263, 87 621-99-20, tsobolewski@108spzoz.elk.pl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72.23.00.00 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35374,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43510,02

 • Oferta z najniższą ceną: 43510,02 / Oferta z najwyższą ceną: 43510,02

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Firma MM POLAND MASZYNY STANDARDY Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie posiada autorskie prawa majątkowe do oprogramowania MM Ewidencja. 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku posiada system od 2007 roku na podstawie niewyłącznej licencji do korzystania z oprogramowania. Dostawa będąca przedmiotem zamówienia wiąże się bezpośrednio z ingerencją w moduły systemu. Z uwagi na fakt, iż MM POLAND MASZYNY STANDARDY Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie na mocy postanowień umownych, jak również przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do ww. oprogramowania jest tym samym jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie. Ponad to tylko w/w firma realizuje serwis i obsługę techniczną oprogramowania, modyfikację funkcjonalności, upgrade do nowych wersji, sprzedaż dodatkowych licencji. Jest producentem i jednym dystrybutorem oprogramowania pod nazwą MM Ewidencja. Zgodnie z przepisami czynności, takie jak modyfikacja, konserwacja, nadzór autorski, serwis oprogramowania, objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W zaistniałej sytuacji jedynym trybem, w którym możliwe jest wyłonienie wykonawcy przedmiotowej dostawy, jest tryb zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych istnieje tylko jeden wykonawca, firma MM POLAND MASZYNY STANDARDY Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, która może zrealizować przedmiotowe zamówienie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.