eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieniawa › Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa - realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-09

Sieniawa: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa - realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 150962 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, woj. podkarpackie, tel. 016 6227301 w. 27, faks 016 6227301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa - realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: A. Trening kompetencji społecznych: Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie. Liczba uczestników: 12 osób Liczba godzin: - 3 spotkania grupowe po 5 godzin każde (1 godzina = 45 minut) i - dla każdego Uczestnika Projektu jedno spotkanie indywidualne w wymiarze 1 godziny (1 godzina = 45 minut) Trening ma na celu nabycie umiejętności z zakresu: - komunikacji interpersonalnej, - asertywności, - umiejętności społecznych, - pisania listów CV i listu motywacyjnego, - przełamywania istniejącego stereotypu podział na zawody typowo męskie i typowo kobiece Termin realizacji: lipiec 2011r. B. Doradztwo zawodowe: Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie. Liczba uczestników: 12 osób. Ilość godzin: 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu indywidualnie w miesiącu lipcu 2011r. ponadto 3 spotkania grupowe dla 12 osób w wymiarze 4 godziny każde spotkanie (1 godzina = 45 minut). Szkolenie ma mieć formę warsztatów pn. Aktywne poszukiwanie pracy, które mają obejmować tematykę z zakresu: - przełamywania istniejącego stereotypu podziału na zawody typowo męskie i typowo kobiece, - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, - techniki szukania pracy, - rynek pracy w powiecie, Polsce i na świecie, zawody przyszłości. Termin realizacji: lipiec 2011r. C. Kursy zawodowe : a) Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników: 1 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu: magazynier - kierowca wózków jezdniowych Termin realizacji : lipiec - wrzesień 2011 r. b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 5 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Termin realizacji : wrzesień - październik 2011r. c) Opiekunka osób starszych Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 2 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu -opiekun osób starszych Termin realizacji : sierpień - październik 2011r. d) Kucharz Miejsce szkolenia: teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 3 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu - kucharz. Termin realizacji: lipiec- sierpień 2011r. e) Spawacz metodą MAG i TIG Miejsce szkolenia: teren województwa podkarpackiego. Liczba uczestników: 1 Ilość godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień w zawodzie spawacz metodą MAG i TIG Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2011r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: - salę szkoleniową - sprzęt dydaktyczny, - materiały szkoleniowe dla uczestników, - warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP, - wyżywienie: ciastka, kawa, herbata, ciepły posiłek, W sali szkoleniowej należy umieścić informację o współfinansowaniu szkolenia przez Europejski Fundusz Społeczny z logo EFS i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich uczestników danego szkolenia ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w drodze na szkolenia, w trakcie szkolenia oraz w drodze powrotnej ze szkolenia). Szkolenia mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu/zaświadczenia/świadectw o ukończeniu treningów, warsztatów, szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Wydane certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi Zamawiającemu listy obecności uczestników, plany zajęć, kserokopie rejestru wydanych certyfikatów/ zaświadczenia/ świadectwa, ankiety badające poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników przeprowadzone na początku i na końcu trwania projektu, opinię na temat każdego uczestnika, raport końcowy obejmujący zarówno całość grupy jak i poszczególnych uczestników oraz przeprowadzi ankiety porównawcze (ewaluacyjne) przed i po zakończeniu projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników na każdym jego etapie. W przypadku gdy szkolenie odbywać się będzie poza terenem Miasta i Gminy Sieniawa Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów dojazdu uczestników projektu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrót do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kierowania na kursy pojedynczych osób. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. W sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Dz. U. Nr 236, poz. 2365). Ponadto, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie mówiące o tym, że zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawane przez Wojewódzki Urząd Pracy jest w aktualne w roku bieżącym tj. 2011, co jest jednoznaczne z tym, iż Wykonawca w roku bieżącym nadal prowadzi działalność szkoleniową Ocena spełnienia warunku na podstawie załączonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje - co najmniej 100 dni szkoleniowych w zakresie treningów kompetencji społecznych , - co najmniej 30 dni szkoleniowych w zakresie doradztwa zawodowego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzajacego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku na podstawie załączonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty: 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunku na podstawie załączonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 3 Pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. program szkolenia, który ma zawierać: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Stosowanie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcę, np. z powodu nagłej i znacznej ilości rezygnacji przez uczestników szkolenia, zmianie osób prowadzących szkolenia za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia szkolenia, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zetorzeszow.eu/umigsieniawa/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa pok. Nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa pok. Nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.