Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-06-09

Sieniawa: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa - realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Numer ogłoszenia: 150962 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, woj. podkarpackie, tel. 016 6227301 w. 27, faks 016 6227301.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa - realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:

A. Trening kompetencji społecznych:

Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.
Liczba uczestników: 12 osób
Liczba godzin:
- 3 spotkania grupowe po 5 godzin każde (1 godzina = 45 minut) i
- dla każdego Uczestnika Projektu jedno spotkanie indywidualne w wymiarze 1 godziny
(1 godzina = 45 minut)
Trening ma na celu nabycie umiejętności z zakresu:
- komunikacji interpersonalnej,
- asertywności,
- umiejętności społecznych,
- pisania listów CV i listu motywacyjnego,
- przełamywania istniejącego stereotypu podział na zawody typowo męskie
i typowo kobiece
Termin realizacji: lipiec 2011r.

B. Doradztwo zawodowe:

Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.
Liczba uczestników: 12 osób.
Ilość godzin: 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu indywidualnie w miesiącu lipcu 2011r. ponadto 3 spotkania grupowe dla 12 osób w wymiarze 4 godziny każde spotkanie (1 godzina = 45 minut).
Szkolenie ma mieć formę warsztatów pn. Aktywne poszukiwanie pracy, które mają obejmować tematykę z zakresu:
- przełamywania istniejącego stereotypu podziału na zawody typowo męskie
i typowo kobiece,
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
- techniki szukania pracy,
- rynek pracy w powiecie, Polsce i na świecie, zawody przyszłości.
Termin realizacji: lipiec 2011r.
C. Kursy zawodowe :

a) Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego

Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego
Liczba uczestników: 1
Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu: magazynier - kierowca wózków jezdniowych
Termin realizacji : lipiec - wrzesień 2011 r.

b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego
Liczba uczestników : 5
Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
Termin realizacji : wrzesień - październik 2011r.

c) Opiekunka osób starszych

Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego
Liczba uczestników : 2
Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu -opiekun osób starszych
Termin realizacji : sierpień - październik 2011r.

d) Kucharz

Miejsce szkolenia: teren województwa podkarpackiego
Liczba uczestników : 3
Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu - kucharz.
Termin realizacji: lipiec- sierpień 2011r.

e) Spawacz metodą MAG i TIG

Miejsce szkolenia: teren województwa podkarpackiego.
Liczba uczestników: 1
Ilość godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi.
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień w zawodzie spawacz metodą MAG i TIG
Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2011r.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- salę szkoleniową
- sprzęt dydaktyczny,
- materiały szkoleniowe dla uczestników,
- warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP,
- wyżywienie: ciastka, kawa, herbata, ciepły posiłek,

W sali szkoleniowej należy umieścić informację o współfinansowaniu szkolenia przez Europejski Fundusz Społeczny z logo EFS i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich uczestników danego szkolenia ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w drodze na szkolenia, w trakcie szkolenia oraz w drodze powrotnej ze szkolenia). Szkolenia mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu/zaświadczenia/świadectw o ukończeniu treningów, warsztatów, szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Wydane certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi Zamawiającemu listy obecności uczestników, plany zajęć, kserokopie rejestru wydanych certyfikatów/ zaświadczenia/ świadectwa, ankiety badające poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników przeprowadzone na początku i na końcu trwania projektu, opinię na temat każdego uczestnika, raport końcowy obejmujący zarówno całość grupy jak i poszczególnych uczestników oraz przeprowadzi ankiety porównawcze (ewaluacyjne) przed i po zakończeniu projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników na każdym jego etapie. W przypadku gdy szkolenie odbywać się będzie poza terenem Miasta i Gminy Sieniawa Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów dojazdu uczestników projektu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrót do miejsca zamieszkania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kierowania na kursy pojedynczych osób.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe
80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych
   wydawane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji
   szkoleniowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. W sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Dz. U. Nr 236, poz. 2365). Ponadto, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie mówiące o tym, że zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawane przez Wojewódzki Urząd Pracy jest w aktualne w roku bieżącym tj. 2011, co jest jednoznaczne z tym, iż Wykonawca w roku bieżącym nadal prowadzi działalność szkoleniową Ocena spełnienia warunku na podstawie załączonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający , że w okresie ostatnich
   3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
   działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje
   - co najmniej 100 dni szkoleniowych w zakresie treningów kompetencji społecznych ,
   - co najmniej 30 dni szkoleniowych w zakresie doradztwa zawodowego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzajacego, że te dostawy
   lub usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie.
   Ocena spełnienia warunku na podstawie załączonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty:
   1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od
   tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
   2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunku na podstawie załączonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - należy złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
3 Pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4. program szkolenia, który ma zawierać:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z
uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Stosowanie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcę, np. z powodu nagłej i znacznej ilości rezygnacji przez uczestników szkolenia, zmianie osób prowadzących szkolenia za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia szkolenia, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:
inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zetorzeszow.eu/umigsieniawa/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa pok. Nr 15.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa pok. Nr 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SIENIAWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SIENIAWA » więcej : Usługi szkoleniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU