eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-09-22

Tarnowskie Góry: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Numer ogłoszenia: 148144 - 2016; data zamieszczenia: 22.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156173 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. (032) 3809006, 3809031, faks (032) 380 90 18.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.), obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie około 540.587 kWh, licząc w okresie dostaw, tj. od dnia 01.10.2016r. do 30.09.2017 roku, do obiektów wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi po skutecznym wypowiedzeniu przez wykonawcę obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym sprzedawcą. 2. Podana szacunkowa ilość w pkt. 1. jest wielkością prognozowaną, którą należy wycenić w ofercie cenowej. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy wyłącznie do porównania ofert. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 3. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru paliwa gazowego, przy czym stawki cenowe podane w formularzu oferty obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru. Zmiana ilości punktów poboru paliwa gazowego nie wymaga zmiany umowy, dokonywana jest na podstawie zmiany załącznika. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający m.in. adresy punktów poboru, grupy taryfowe, moc umowna i prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla poszczególnych budynków znajduje się w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający wymaga, aby okres rozliczeniowy był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wystawiał faktury w formie papierowej, ale także umożliwił mu dostęp za pośrednictwem portalu internetowego do elektronicznych faktur i podstawowych danych punktów poboru, w tym numeru pp, numeru umowy i aktualnej taryfy. 7. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 9. Stawki opłat dystrybucyjnych w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. 10. Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia poszczególnych umów kompleksowych dotychczasowemu dostawcy i przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy. Przeprowadzenie tych czynności jest częścią przedmiotu niniejszej umowy. Koszty zmiany sprzedawcy ponosi wykonawca. 11. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2009 Nr 3 poz. 11 z późn. zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00 - Paliwa gazowe 09.12.30.00 - Gaz ziemny 65.21.00.00 - Przesył gazu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143916,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98909,55

  • Oferta z najniższą ceną: 87904,20 / Oferta z najwyższą ceną: 98909,55

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.