eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Ogrodzenie zbiornika p.poż. w leśnictwie Czerwony BórOgłoszenie z dnia 2008-07-02

Łomża: Ogrodzenie zbiornika p.poż. w leśnictwie Czerwony Bór
Numer ogłoszenia: 147856 - 2008; data zamieszczenia: 02.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2165494, fax 086 2164027.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl/lomza

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gospodarka leśna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogrodzenie zbiornika p.poż. w leśnictwie Czerwony Bór.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrodzenie z siatki na słupkach atalowych obetonowanych w gruncie wysokości 1,50 m i zabezpieczonych trzema rzędami drutu kolczastego na wysięgnikach przyspawanych do słupków i czterech bramach wjazdowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.34.20.00 - Wznoszenie ogrodzeń Kod CPV wg słownika 2008: 45.34.20.00 - Wznoszenie ogrodzeń .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z SIWZ
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.lasy.gov.pl/lomza

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Łomża , ul. Nowogrodzka 60 , 18-400 Łomża , pok. nr. 3 lub na stronie internetowej..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Nadleśnictwo Łomża , 18-400 Łomża , ul.Nowogrodzka 60 ( sekretariat ).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z ŁOMŻY

więcej: przetargi w Łomży »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.