eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Usługa w zakresie organizacji grupowych szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczących w projekcie systemowym Twoja aktywność - Twoją szansą współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-05-25

Biłgoraj: Usługa w zakresie organizacji grupowych szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczących w projekcie systemowym Twoja aktywność - Twoją szansą współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 142654 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, tel. 084 6880838.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprbilgoraj.prv.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie organizacji grupowych szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczących w projekcie systemowym Twoja aktywność - Twoją szansą współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Twoja aktywność Twoją szansą realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w następującym zakresie: 1) podstawy obsługi komputera, 2) grafika komputerowa, 3) księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługa komputera, 4) trening automotywacyjny, 5) trening asertywności, 6) trening kompetencji i umiejętności społecznych , 7) trening pracy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał należycie co najmniej 3 grupowe szkolenia dla co najmniej 10 osób dorosłych każde.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w nauczaniu w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub takimi, które przeprowadziły co najmniej 3 szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę umowy, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą: 1.terminu wykonania zamówienia, 2. harmonogramu szkolenia, 3. liczby godzin szkolenia, 4. liczby osób uczestniczących w szkoleniu, 5. ceny, 6. numeru konta, 7. osób wykonujących zamówienie, 8. miejsca wykonania zamówienia, 9. programu szkolenia, 10. ankiety oceniającej szkolenie, 11. osób wyznaczonych do współpracy z zamawiającym i Wykonawcą, 12. sposobu organizacji szkolenia, 13. materiałów szkoleniowych, 14. konieczność modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu w ramach którego finansowana jest umowa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprbilgoraj.prv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szkolenie: Podstawy obsługi komputera dla 13 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby niedowidzącej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin realizacji szkolenia: lipiec - sierpień 2010r., 2) miejsce realizacji szkolenia:Biłgoraj, 3) szkolenie obejmować ma łącznie 60 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów dydaktycznych dot. przedmiotu szkolenia, notatnik format A4 60 kartek, długopis, czysta płyta CD-R lub DVD_RW, 5) pomieszczenia w których będą przeprowadzane szkolenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się, 6) osobne stanowisko pracy dla każdego uczestnika szkolenia (indywidualny dostęp do stanowiska komputerowego), 7) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika szkolenia każdego dnia szkolenia 8) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 9) wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: szkolenie: Grafika komputerowa dla 9 osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin przeprowadzenia szkolenia: lipiec - sierpień 2010r., 2) miejsce szkolenia: Biłgoraj, 3) szkolenie obejmować ma łącznie 60 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów dydaktycznych dot. przedmiotu zamówienia, notatnik format A4 60 kartek, długopis, czysta płyta CD-RW lub DVD-RW, 5) pomieszczenia, w których będą się odbywać zajęcia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 6) osobne stanowisko pracy (indywidualny dostęp do stanowiska komputerowego) dla każdego uczestnika szkolenia, 7) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia, 8) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 9) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: szkolenie: Księgowość małych i średnich firm z obsługą komputera dla 4 osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin przeprowadzenia szkolenia: lipiec - wrzesień 2010r., 2) miejsce szkolenia: Biłgoraj, 3) szkolenie ma obejmować łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów dot. przedmiotu zamówienia, notatnik format A4 60 kartek, długopis, czysta płyta CD-RW lub DVD-RW, 5) pomieszczenia, w których będą się odbywać zajęcia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się 6) osobne stanowisko pracy (indywidualny dostęp do stanowiska komputerowego) dla każdego uczestnika szkolenia, 7) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia, 8) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 9) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: szkolenie: Trening automotywacyjny dla 25 osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin przeprowadzenia szkolenia: sierpień - wrzesień 2010r., 2) miejsce szkolenia: Biłgoraj, 3) szkolenie ma obejmować łącznie 35 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów dydaktycznych dot. przedmiotu zamówienia, notatnik format A4 60 kartek, długopis, 5) pomieszczenia, w których będą się odbywać zajęcia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się 6) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia, 7) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: szkolenie: Trening asertywności dla 9 osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin przeprowadzenia szkolenia: sierpień - wrzesień 2010r., 2) miejsce szkolenia: Biłgoraj, 3) szkolenie ma obejmować łącznie 35 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów dydaktycznych dot. przedmiotu zamówienia, notatnik format A4 60 kartek, długopis, 5) pomieszczenia, w których będą się odbywać zajęcia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się 6) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia, 7) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: szkolenie:Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 48 osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie oraz odrębna grupa dla 4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastepczych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin przeprowadzenia szkolenia dla osób niepełnosprawnych: sierpień - wrzesień 2010r., termin przeprowadzenia szkolenia: dla pełnoletnich wychowanków: lipiec 2010r. 2) miejsce szkolenia: Biłgoraj - 21 osób niepełnosprawnych, 4 pełnoletnich wychowanków, Józefów - 27 osób niepełnosprawnych, 3) szkolenie ma obejmować łącznie 45 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych dla osób niepełnosprawnych, 20 godzin zajęć dla pełnoletnich wychowanków, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów dydaktycznych dot. przedmiotu zamówienia, notatnik format A4 60 kartek, długopis, dla pełnoletnich wychowanków dodatkowo podręcznik dotyczący problematyki radzenia sobie ze stresem, min. 100 stron, nie kopiowany5 ) pomieszczenia, w których będą się odbywać zajęcia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się 6) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia, 7) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: szkolenie grupowe: Trening pracy dla 63 osób niepełnosprawnych, w tym dla 48 osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) termin przeprowadzenia szkolenia lipiec - wrzesień 2010r., 2) miejsce szkolenia: Biłgoraj - 36 osób, Józefów - 27 osób, 3) szkolenie ma obejmować łącznie 25 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 4) zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia: materiałów z zajęć dotyczących przedmiotu zamówienia, notatnik format A4, 60 kartek, długopis, 5) pomieszczenia, w których będą się odbywać zajęcia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się 6) zaplecze socjalne - woda, kawa, herbata, cukier, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla każdego uczestnika każdego dnia szkolenia, 7) przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie, 8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.