Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-05-04

Ostrów Mazowiecka: UTWARDZENIE ODCINKÓW NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W LEŚNICTWIE ORŁO.

Numer ogłoszenia: 141212 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka , ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 7468736, 7468737, faks 029 7462912. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTWARDZENIE ODCINKÓW NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W LEŚNICTWIE ORŁO..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie dwóch odcinków ścieżki rowerowej:
- odcinek J-K-L-D od km 0+000 do km 1+645 dł 1645.0 m o nawierzchni z tłucznia 0/31.5 mm, przebiegający przez działki nr 391/147, 390/146, 383/142, 382/141, 424 (obręb ewidencyjny Błędnica) oraz oddziały leśne: 165, 164/165, 167/168, 171, 170.
- odcinek A1-B1-C1 od km 0+000 do km 2+470 dł 2470 m o nawierzchni z tłucznia 0/31.5 mm przebiegający przez działki 400/154, 408/162, 407/161, 399/153, 429, 406/160,428, 405/159, 404/158, 403/157, 394/150, 402/156, 427, 393/149 (obręb ewidencyjny Błędnica)
oraz oddziały leśne: 153/161, 152/160, 152/159, 151/158, 151/157, 149/150.
Budowa ścieżek rowerowych polega na wykonaniu utwardzenia nawierzchni szer. 3.5 m tłuczniem kamiennym o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm gr 20 cm po zagęszczeniu, na warstwie odsączającej z pisku o gr. 10cm po zagęszczeniu.
Projektowana oś ścieżki rowerowej pokrywa się z osią istniejących szlaków o nawierzchni gruntowo-żwirowej.
Przewidziano odwodnienie ścieżek za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w teren.

Pozostałe odcinki ścieżki rowerowej zawarte w projekcie nie są objęte niniejszym postępowaniem.
- odcinek A-B-C-D od km 0+000 do km 2+048 dł 2048 m o nawierzchni z tłucznia 0/31.5 mm ,( odcinek już zrealizowany),
- odcinek przeznaczony dla osób niepełnosprawnych C1-D1-E1-F1-G1-I1 od km 2+470 do km 4+938 dł 2468.0 m o nawierzchni w.g technologii Geosta ./stabilizacja geologiczna/ (odcinek przeznaczony do realizacji w późniejszym terminie),
- plac rekreacyjny - miejsce wypoczynku i zbiorowych spotkań o nawierzchni z bezfazowej kostki brukowej typu Behaton na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm w okrawężnikowaniu 15x30 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem (przeznaczony do realizacji w późniejszym terminie)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 12 000.00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 PLN)
2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-05-18 do godz. 09:00.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 2030 0045 1110 0000 0019 7420;
b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c:gwarancjach bankowych;
d:gwarancjach ubezpieczeniowych;
e:poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował (rozpoczął i zakończył) co najmniej 5 km dróg wykonanych w dowolnej technologii, o łącznej wartości co najmniej 1000000,00zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca w celu realizacji zamówienia zgodnie z technologia projektu musi dysponować następującym sprzętem i środkami transportu: koparka 0,25m3, spycharka 75km, równiarka samojezdna 120km, walec samojezdny 10t, samochody samowyładowcze 15t min. 4 szt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji i wyznaczyć do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowana kadrę - co najmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   minimalne wymagania:
   -płacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100,0 tys. zł.
   -informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w kwocie minimum 500,0 tys. zł.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UTWARDZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W LEŚNICTWIE ORŁO - odcinek J-K-L-D..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odcinek J-K- L-D od km 0+000 do km 1+645 dł 1645.0 m o nawierzchni z tłucznia 0/31.5 mm ,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UTWARDZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W LEŚNICTWIE ORŁO - odcinek A1-B1-C1..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odcinek A1-B1-C1 od km 0+000 do km 2+470 dł 2470 m o nawierzchni z tłucznia 0/31.5 mm ,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OSTROWI MAZOWIECKIEJ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Ostrowi Mazowieckiej » więcej : Roboty w zakresie budowy dróg »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU