eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych do 50 g na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-06-28

Łódź: Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych do 50 g na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Numer ogłoszenia: 140627 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58 , strona internetowa www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych do 50 g na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) polegających na: 1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym: a)przesyłek z korespondencją, b) przesyłek reklamowych, c) przesyłek innych niż wymienione w lit. a i b, nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej 50 g, 2) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej 50 g, 3) przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się przesyłkami o masie nieprzekraczającej 50 g..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00 - Usługi pocztowe dotyczące listów .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych do 50 g, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.): 1) w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych w zakresie: a) przesyłek listowych nierejestrowanych, b) przesyłek listowych rejestrowanych, 2) w obrocie krajowym w zakresie: a) przesyłek reklamowych, b) przesyłek pocztowych przyjmowanych na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych, 3) w zakresie usług komplementarnych do przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym, 4) w zakresie przesyłek zwracanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność, iż dane usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, obecnie na rynku jest tylko jeden dostawca uprawniony do świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek zastrzeżonych do 50 g (art. 47 ust. 1 ww. ustawy), którym jest Poczta Polska S.A. W myśl art. 46 ust. 2 ww. ustawy Poczta Polska S.A. pełni funkcję operatora publicznego, mającego obowiązek świadczenia powszechnych usług w sposób ciągły (tzn. musi prowadzić swoją działalność niezależnie od jej rentowności) i na warunkach określonych przepisami Prawa pocztowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych z dnia 09 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm) wydanego na podstawie delegacji Prawa pocztowego zawartej w art. 46 ust. 3 (3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora publicznego dotyczące: 1)minimalnych wymagań w zakresie jakości powszechnych usług pocztowych: a)wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wyrażonego jako procentowy udział przesyłek doręczonych w określonych terminach, liczonych od dnia nadania do dnia doręczenia, w ogólnej liczbie nadanych przesyłek, b)liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora, c)procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych spełniających wymagania, o których mowa w art. 56 pkt 3, 2)wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w tym: a)warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych, b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna, c)dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych, d)terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora, e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek, 3)terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 1 lit. a i c zostaną osiągnięte, 4)sposobu świadczenia powszechnych usług pocztowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z powszechnych usług pocztowych i sposób wykonywania tych usług, kierując się wymaganiami Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku tych wymagań - innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.) Na podstawie tych przepisów Poczta Polska S.A. jako operator publiczny jest zobowiązana m.in. do zachowania określonych terminów doręczeń przesyłek oraz zobowiązana jest do posiadania na terenie kraju co najmniej 8.240 placówek, co daje gwarancję, w odróżnieniu od innych operatorów, dostarczania przesyłek na terenie całego kraju, jak i możliwość odbioru nie doręczonych przesyłek w siedzibie operatora. Z pełnienia funkcji operatora publicznego przez Pocztę Polską S.A. wynika również fakt, iż przesyłki pocztowe oraz przekazy pocztowe mają moc dokumentu urzędowego co reguluje art. 45 Prawa pocztowego. Takiej mocy - potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego przez operatora nie mającego statusu operatora publicznego - nie posiada. Oznacza to, że potwierdzenia nadania przesyłki wydane przez innych operatorów nie są dokumentami urzędowymi, tylko prywatnymi. Dokumenty urzędowe mają tę przewagę przed dokumentami urzędowymi, iż korzystają one z domniemania prawdziwości autentyczności dokumentu). Zgodnie z poglądem wyrażonym w Komentarzu do kodeksu postępowania cywilnego (Jędrzejewska Maria, Witz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa 2009 LexisNexis wydanie III) przez Tadeusza Erecińskiego: przez domniemanie zgodności z prawdą dokument urzędowy staje się najbardziej wiarygodnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym, mającym dla sądu najczęściej rozstrzygające znaczenie. Dokument prywatny stanowi zaś tylko dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie (np. art. 245 kpc). W praktyce moc dokumentu urzędowego przejawia się tym, iż złożenie przez zamawiającego w toku postępowania sądowego lub administracyjnego potwierdzenia nadania posiadającego taką moc umożliwi mu wykazanie, iż określona przesyłka (np. wezwanie do zapłaty, oświadczenie o odstąpieniu) została doręczona adresatowi w określonej dacie. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy od momentu otrzymania przesyłki biegną terminy do dokonania określonych czynności. Innymi regulacjami prawnymi w zakresie skutków nadania pisma w placówce pocztowej, które wyróżniają operatora publicznego od innych operatorów, są w szczególności: art. 57 § 5 pkt 2 kpa (termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego), art. 165 § 2 kpc (oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu) czy art. 198 b. ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp (złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem). Zamawiający jest organem administracji publicznej, zobowiązanym do stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie jest stroną w kilkuset postępowaniach cywilnych, toczących się zgodnie z procedurą określoną w kodeksie postępowania cywilnego. Inni operatorzy pocztowi nie są w stanie świadczyć usług o takim charakterze, jaki jest konieczny do wykonywania zadań nałożonych na Zamawiającego. Wynika to z konkretnych uregulowań zawartych w kodeksie postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Należy stwierdzić, iż Poczta Polska S.A. ma unikatowe uprawnienia, których nie ma żaden inny podmiot na rynku mogący świadczyć usługi, które są konieczne do funkcjonowania Zamawiającego. Powyższe stwierdzenie znajduje potwierdzenie w Wyroku KIO z 14 grudnia 2011r. Sygn. akt KIO 2583)11 cytując: faktycznie zgodnie z art. 47 ust. 1 prawa pocztowego operatorowi publicznemu (...) przysługuje wyłączność świadczenia usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej 50 gram (...) W przedmiotowym stanie faktycznym należy mieć na uwadze, iż monopol operatora publicznego w przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej 50 gram nie wynika z woli zamawiającego a wprost z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Zamawiający zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowiązany do ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia poprzez ustalenia całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Za komentarzem Becka Jerzy Pieróg Prawo zamówień publicznych Komentarz 10 wydanie 2010r., Ustawa Pzp nakazuje zamawiającemu ustalić (wyszacować) wartość zamówienia z należytą starannością. Kodeks cywilny określa w art. 355, iż należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunku do danego rodzaju (teza 2 str. 165). W przedmiotowym zamówieniu za należyta staranność należy uznać skalkulowanie wartości zamówienia na poziomie cennika operatora publicznego, a nie na poziomie operatora niepublicznego, to jest co najmniej dwu i półkrotnie wyższej niż cennik Poczty Polskiej S.A. Tym samym należy wskazać na bezprzedmiotowość organizowania przetargu w sytuacji gdy na usługi zastrzeżone dla Poczty Polskiej S.A. jako operatora publicznego, inni operatorzy pocztowi mogą oferować ceny - zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe -nie niższe niż dwu i półkrotność cennika obowiązującego operatora publicznego. Zamawiający w sytuacji wykluczenia czy odrzucenia oferty operatora publicznego, zobowiązany byłby do unieważnienia postępowania zwłaszcza w kontekście przepisu art. 44 ustawy o finansach publicznych. Skoro można taniej uzyskać usługę przesyłki pocztowej przy jednoczesnej gwarancji jakości tej usługi, regulowanej prawem pocztowym dla usług operatora publicznego oraz uzyskując prawem przewidziane skutki doręczenia oraz mocy dokumentu urzędowego przesyłek, co opisano powyżej, to zamiar zawarcia umowy z wolnej ręki z operatorem publicznym, którym jest Poczta Polska S.A. jest słuszny. Powyższe uzasadnienie znajduje potwierdzenie w Wyroku KIO z 20 kwietnia 2012r. Sygn. akt KIO 685)12.Ponadto zgodnie z zapisami art. 5 ust 1 a ustawy Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, Zamawiający ma możliwość przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków czy też uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Udzielenie zamówienia na świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia za cenę dwu i półkrotnie wyższą od ceny oferowanej przez Pocztę Polską S.A. byłoby naruszeniem ww. zasad. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. nr 12, poz. 68) usługi te należy zaliczyć do kategorii nr 27 pt. inne usługi ujęte w Wykazie usług o charakterze niepriorytetowym (załączniku nr 2 do Rozporządzenia), bowiem żadnej kategorii począwszy od nr 1 do nr 26 nie przypisano kodów CPV właściwych usługom pocztowym tj. 64.11.00.00-0, 64.11.40.00-8, 64.11.30.00-1, 64.11.20.00-4.Również zachodzi przesłanka udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, ponieważ Poczta Polska jako operator publiczny posiada wyłączność na świadczenie usług zastrzeżonych, wymienionych w art. 47 ust. 1 prawa pocztowego (operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność, z zastrzeżeniem ust. 2, świadczenia usług pocztowych zwanych dalej usługami zastrzeżonymi polegających na (...)), ponieważ operatorzy niepubliczni mogą wykonywać te usługi, ale za wyższą ceną (dwu i półkrotność cennika operatora publicznego) a z treści samego art. 47 ust. 2 prawa pocztowego wynika, że Nie narusza wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych przyjmowanie , przemieszczanie i doręczanie przesyłek wymienionych w ust. 1 (...). Na okoliczność, że wyłączności nie znosi art. 47 ust. 2 prawa pocztowego należy przywołać art. 67 ust. 3 ustawy Pzp, który wskazuje na zwolnienie z obowiązku powiadamiania Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki, jeśli przedmiotem zamówienia są m.in. zastrzeżone usługi pocztowe. Ponadto, przywołując powyższy artykuł, należy - zgodnie z zasadami wykładni przepisów prawa - przyjąć zasadę racjonalności ustawodawcy. Z zasady tej wynika, iż skoro prawodawca jest racjonalny, to i jego dzieło w postaci aktu normatywnego jest racjonalne. Przyjmując założenie racjonalności ustawodawcy, który w ustawie Prawo zamówień publicznych przewidział, iż zamówienia, których przedmiotem są zastrzeżone usługi pocztowe są udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie można przyjąć, iż w innych przepisach ten sam ustawodawca przyjął, iż powyższe zamówienia mają być udzielane w trybach konkurencyjnych. Operatorzy niepubliczni mogą świadczyć usługi zastrzeżone dla operatora publicznego (art. 47 ust. 2 prawa pocztowego), ale na innych warunkach niż operator publiczny, zarówno co do wymogów świadczenia usługi oraz cennika. Tym samym nie można stwierdzić, że na tych samych warunkach świadczone są usługi zastrzeżone przez więcej niż jednego operatora. Reasumując - fakt, że usługi zastrzeżone dla Poczty Polskiej S.A. mogą wykonywać inni operatorzy na warunkach określonych w art. 47 ust. 2 prawa pocztowego nie powoduje, że Poczta Polska S.A. nie zachowuje prawa wyłączności do usług zastrzeżonych na warunkach właściwych tylko dla niej jako operatora publicznego. Co w efekcie daje prawo zamawiającemu do korzystania, w przypadku zamówienia usług zastrzeżonych, z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy Pzp, to jest do zamówienia z wolnej ręki. Powyższe stwierdzenie zawarte zostało w Wyroku KIO z 20 kwietnia 2012r. Sygn. akt KIO 685)12.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Poczta Polska S.A. Region Handlowy w Łodzi, Aleja Włókniarzy 227, 90-900 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.