Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Je郵i chcesz doda przetarg do serwisu, zapoznaj si z ofert:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narz璠zia

Zakupy i us逝gi

Ksi捫ki

POLECAMY

 
 
Znajd przetarg:
 
 


Przetarg zosta ju zako鎍zony.
Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2013-07-11

Szczecin: Stacja pomp Karcino- roboty remontowe gmina Ko這brzeg, powiat ko這brzeski

Numer og這szenia: 140261 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlaneZamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.


Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Zarz康 Melioracji i Urz康ze Wodnych w Szczecinie , Al. Papie瘸 Jana Paw豉 II 42, 70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 440 51 00, faks 91 440 51 01. • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIAII.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Stacja pomp Karcino- roboty remontowe gmina Ko這brzeg, powiat ko這brzeski.


II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: 1.2 Miejsce realizacji:
Stacja pomp Karcino - dz. nr 2/5 obr瑿 Karcino gmina Ko這brzeg powiat ko這brzeski.
1.3. Stan istniej帷y
Stacja pomp Karcino wybudowana w pierwszej po這wie lat 70-tych XX wieku. Budynek pompowni parterowy, konstrukcja 瞠lbetowo-murowana z ceg造, posadowiony na 2-kondygnacyjnej studni 瞠lbetowej, pierwsza kondygnacja podziemna - komora pompowa, druga kondygnacja podziemna komora wlotowa, dach p豉ski na stropie DZ - 3 pokryty pap termozgrzewaln.
Cz窷 wlotowa pompowni - koryto konstrukcji 瞠lbetowej, z pomostem, zwi您ane z budynkiem, zabezpieczone trzema stalowymi kratami wlotowymi. Komora wylotowa pompowni - koryto konstrukcji 瞠lbetowej, zwi您ane z budynkiem. Tynki zewn皻rzne w z造m stanie technicznym, wyst瘼uj odparzenia. Tynki wewn皻rzne od strony komory wylotowej w z造m stanie technicznym, wyst瘼uj odparzenia, wykwity soli, 逝szczenie farby spowodowane podci庵aniem wilgoci od komory wylotowej.
1.4. Zakres przedmiotu zam闚ienia.
Roboty budowlane (remontowe) obejmuj w szczeg鏊no軼i: wykonanie hydroizolacji komory wylotowej, remont elewacji poprzez uzupe軟ienie tynk闚 zewn皻rznych, docieplenie styropianem gr. 5cm wraz z wypraw tynkarsk i dwukrotnym malowaniem farb egalizacyjn, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metod iniekcji w pomieszczeniach stacji pomp, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci tynku ze 鈔odkiem iniekcyjnym, malowanie tynk闚 wewn皻rznych.
Szczeg馧owe okre郵enie zakresu i ilo軼i rob鏒 zawarte jest w kosztorysie nak豉dczym - 郵epym, w tym w przedmiarze rob鏒 stanowi帷ym jego integraln cz窷 (za陰cznik nr 3 do SIWZ), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych (za陰cznik nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (za陰cznik nr 8 do SIWZ)..II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV):

45.26.23.30 - Roboty w zakresie naprawy betonu
45.44.30.00 - Roboty elewacyjne
.


II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 14.11.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie b璠zie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;


 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


  • Wykonawca musi wykaza si wykonaniem jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, o warto軼i nie mniejszej ni 50.000,00 z brutto ( s這wnie pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych) - z zakresu remontu lub przebudowy lub modernizacji budowli pompowni melioracyjnej.
   UWAGA!
   W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 zobowi您any jest udowodni Zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zam闚ienia. W tym celu musi przedstawi Zamawiaj帷emu pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania do jego dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam闚ienia
   (w przypadku polegania na potencjale innych podmiot闚 nale篡 wype軟i za陰cznik nr 2d).
   Je瞠li Wykonawca, wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚, zamawiaj帷y, w celu oceny, czy Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami innych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, 膨da:
   1)dokument闚 dotycz帷ych w szczeg鏊no軼i:
   a)zakresu dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu,
   b)sposobu wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonaniu zam闚ienia,
   c)charakteru stosunku, jaki b璠zie 陰czy wykonawc z innym podmiotem,
   d)zakresu i okresu udzia逝 innego podmiotu przy wykonaniu zam闚ienia.
   Ocena spe軟iania w/w warunk闚 dokonana zostanie zgodnie z formu陰
   spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w o鈍iadczeniach i dokumentach z這穎nych przez Wykonawc na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.


 • III.3.3) Potencja techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku


  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡: • wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;


 • okre郵enie rob鏒 budowlanych, kt鏎ych dotyczy obowi您ek wskazania przez wykonawc w wykazie lub z這瞠nia po鈍iadcze, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienale篡cie
  Za roboty budowlane potwierdzaj帷e posiadanie przez Wykonawc niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia Zamawiaj帷y uzna wykonanie jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, o warto軼i nie mniejszej ni 50.000,00 z brutto ( s這wnie pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych) - z zakresu remontu lub przebudowy lub modernizacji budowli pompowni melioracyjnej.
  Dowodami, o kt鏎ych mowa w pkt B.2. s:
  1)po鈍iadczenie,
  2)inne dokumenty - je瞠li z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska po鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w pkt 1)
  W przypadku gdy zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wskazane w wykazie rob鏒, zosta造 wcze郾iej wykonane, wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania dowod闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2)
  W razie konieczno軼i, szczeg鏊nie gdy wykaz lub dowody budz w徠pliwo軼i zamawiaj帷ego lub gdy z po鈍iadczenia albo z innego dokumentu wynika, 瞠 zam闚ienie nie zosta這 wykonane lub zosta這 wykonane nienale篡cie, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 lub mia造 zosta wykonane, o przed這瞠nie dodatkowych informacji lub dokument闚 bezpo鈔ednio Zamawiaj帷emu.;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡: • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;


 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;


 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych


Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠: • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam闚ienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Wype軟iony formularz oferty wg za陰cznika nr 1 do SIWZ
2. Kosztorys ofertowy sporz康zony zgodnie z wymaganiami Zamawiaj帷ego, opisanymi w rozdziale III, cz窷ci IX. Opis sposobu obliczania ceny.
3. Wykaz cz窷ci zam闚ienia powierzonych podwykonawcom - za陰cznik nr 6 do SIWZ.
4 Za陰cznik nr 2d do SIWZ - wype軟iaj tylko podmioty, kt鏎e udost瘼niaj Wykonawcy
zasoby niezb璠ne do realizacji zam闚ienia.
5 Wykonawca wraz z ofert, sk豉da list podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp - zgodnie z za陰cznikiem nr 2f do SIWZ albo informacj o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej. Informacj, i wykonawca nie nale篡 do grupy kapita這wej nale篡 z這篡 zgodnie z za陰cznikiem nr 2e do SIWZSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian


1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 istotnych zmian postanowie umowy zawartej z Wykonawc w stosunku do tre軼i oferty w formie aneksu do umowy w zakresie:
a)zmiany terminu realizacji zam闚ienia przed jego up造wem z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawc, a w szczeg鏊no軼i przed逝瞠nia terminu realizacji zam闚ienia na skutek zaistnienia okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie rob鏒 zgodnie z wymaganiami Zamawiaj帷ego, zw豉szcza zwi您anych z wyst徙ieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych (np. powodzie, gwa速owne burze, inne anomalie klimatyczne.)
Wstrzymanie rob鏒 z tego powodu musi by potwierdzone w dzienniku budowy i wymaga akceptacji inspektora prac budowlano-konserwacyjnych. Pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiaj帷ego,
b)okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy, a zmiany te s warunkiem wykonania umowy lub s korzystne dla Zamawiaj帷ego. Pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiaj帷ego,
c)Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 istotnych zmian postanowie umowy zawartej z Wykonawc w stosunku do tre軼i oferty w formie aneksu do umowy w zakresie os鏏 sprawuj帷ych bezpo鈔edni nadz鏎 nad realizacj przedmiotu zam闚ienia (kierownika budowy, inspektora prac budowlano-konserwacyjnych). Pisemny wniosek w sprawie zmiany kierownika budowy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiaj帷ego,
3. Warunkiem w/w zmian b璠zie zaistnienie szczeg鏊nych okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.zzmiuw.pl

Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Zachodniopomorski Zarz康 Melioracji
i Urz康ze Wodnych w Szczecinie, 70-415 Szczecin, al. Papie瘸 Jana Paw豉 II 42,
tel. (91) 44-05-100, faks (91) 44-05-101.


IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 12:00, miejsce: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZ. MELIORACJI I URZADZE WODNYCH
W SZCZECINIE, AL. PAPIE涉 JANA PAWx II 42, 70-415 SZCZECIN w sekretariacie.


IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazi swoj opini? Wypowiedz si na Forum!

Wybierz dzia tematyczny, aby podyskutowa:

INNE PRZETARGI Z SZCZECINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
wi璚ej : przetargi w Szczecinie » wi璚ej : Roboty w zakresie naprawy betonu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz s這wo kluczowe lub wybierz bran輳: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
s這wo kluczowe:
 
bran瘸:
 
s這wa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatno軼i . Reklama . Kontakt . Uwagi i b喚dy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU