eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Stacja pomp Karcino- roboty remontowe gmina Ko這brzeg, powiat ko這brzeski

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2013-07-11

Szczecin: Stacja pomp Karcino- roboty remontowe gmina Ko這brzeg, powiat ko這brzeski
Numer og這szenia: 140261 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Zarz康 Melioracji i Urz康ze Wodnych w Szczecinie , Al. Papie瘸 Jana Paw豉 II 42, 70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 440 51 00, faks 91 440 51 01.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zzmiuw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Stacja pomp Karcino- roboty remontowe gmina Ko這brzeg, powiat ko這brzeski.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: 1.2 Miejsce realizacji: Stacja pomp Karcino - dz. nr 2/5 obr瑿 Karcino gmina Ko這brzeg powiat ko這brzeski. 1.3. Stan istniej帷y Stacja pomp Karcino wybudowana w pierwszej po這wie lat 70-tych XX wieku. Budynek pompowni parterowy, konstrukcja 瞠lbetowo-murowana z ceg造, posadowiony na 2-kondygnacyjnej studni 瞠lbetowej, pierwsza kondygnacja podziemna - komora pompowa, druga kondygnacja podziemna komora wlotowa, dach p豉ski na stropie DZ - 3 pokryty pap termozgrzewaln. Cz窷 wlotowa pompowni - koryto konstrukcji 瞠lbetowej, z pomostem, zwi您ane z budynkiem, zabezpieczone trzema stalowymi kratami wlotowymi. Komora wylotowa pompowni - koryto konstrukcji 瞠lbetowej, zwi您ane z budynkiem. Tynki zewn皻rzne w z造m stanie technicznym, wyst瘼uj odparzenia. Tynki wewn皻rzne od strony komory wylotowej w z造m stanie technicznym, wyst瘼uj odparzenia, wykwity soli, 逝szczenie farby spowodowane podci庵aniem wilgoci od komory wylotowej. 1.4. Zakres przedmiotu zam闚ienia. Roboty budowlane (remontowe) obejmuj w szczeg鏊no軼i: wykonanie hydroizolacji komory wylotowej, remont elewacji poprzez uzupe軟ienie tynk闚 zewn皻rznych, docieplenie styropianem gr. 5cm wraz z wypraw tynkarsk i dwukrotnym malowaniem farb egalizacyjn, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metod iniekcji w pomieszczeniach stacji pomp, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej w postaci tynku ze 鈔odkiem iniekcyjnym, malowanie tynk闚 wewn皻rznych. Szczeg馧owe okre郵enie zakresu i ilo軼i rob鏒 zawarte jest w kosztorysie nak豉dczym - 郵epym, w tym w przedmiarze rob鏒 stanowi帷ym jego integraln cz窷 (za陰cznik nr 3 do SIWZ), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych (za陰cznik nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (za陰cznik nr 8 do SIWZ)..

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.26.23.30 - Roboty w zakresie naprawy betonu 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne .

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 14.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie b璠zie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Wykonawca musi wykaza si wykonaniem jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, o warto軼i nie mniejszej ni 50.000,00 z brutto ( s這wnie pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych) - z zakresu remontu lub przebudowy lub modernizacji budowli pompowni melioracyjnej. UWAGA! W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 zobowi您any jest udowodni Zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa zasobami niezb璠nymi do realizacji zam闚ienia. W tym celu musi przedstawi Zamawiaj帷emu pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania do jego dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam闚ienia (w przypadku polegania na potencjale innych podmiot闚 nale篡 wype軟i za陰cznik nr 2d). Je瞠li Wykonawca, wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia lub zdolno軼iach finansowych innych podmiot闚, zamawiaj帷y, w celu oceny, czy Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami innych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, 膨da: 1)dokument闚 dotycz帷ych w szczeg鏊no軼i: a)zakresu dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonaniu zam闚ienia, c)charakteru stosunku, jaki b璠zie 陰czy wykonawc z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udzia逝 innego podmiotu przy wykonaniu zam闚ienia. Ocena spe軟iania w/w warunk闚 dokonana zostanie zgodnie z formu陰 spe軟ia - nie spe軟ia na podstawie informacji zawartych w o鈍iadczeniach i dokumentach z這穎nych przez Wykonawc na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie opisuje, nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • okre郵enie rob鏒 budowlanych, kt鏎ych dotyczy obowi您ek wskazania przez wykonawc w wykazie lub z這瞠nia po鈍iadcze, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienale篡cie
  Za roboty budowlane potwierdzaj帷e posiadanie przez Wykonawc niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia Zamawiaj帷y uzna wykonanie jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, o warto軼i nie mniejszej ni 50.000,00 z brutto ( s這wnie pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych) - z zakresu remontu lub przebudowy lub modernizacji budowli pompowni melioracyjnej. Dowodami, o kt鏎ych mowa w pkt B.2. s: 1)po鈍iadczenie, 2)inne dokumenty - je瞠li z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska po鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w pkt 1) W przypadku gdy zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wskazane w wykazie rob鏒, zosta造 wcze郾iej wykonane, wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania dowod闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2) W razie konieczno軼i, szczeg鏊nie gdy wykaz lub dowody budz w徠pliwo軼i zamawiaj帷ego lub gdy z po鈍iadczenia albo z innego dokumentu wynika, 瞠 zam闚ienie nie zosta這 wykonane lub zosta這 wykonane nienale篡cie, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 lub mia造 zosta wykonane, o przed這瞠nie dodatkowych informacji lub dokument闚 bezpo鈔ednio Zamawiaj帷emu.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam闚ienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wype軟iony formularz oferty wg za陰cznika nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy sporz康zony zgodnie z wymaganiami Zamawiaj帷ego, opisanymi w rozdziale III, cz窷ci IX. Opis sposobu obliczania ceny. 3. Wykaz cz窷ci zam闚ienia powierzonych podwykonawcom - za陰cznik nr 6 do SIWZ. 4 Za陰cznik nr 2d do SIWZ - wype軟iaj tylko podmioty, kt鏎e udost瘼niaj Wykonawcy zasoby niezb璠ne do realizacji zam闚ienia. 5 Wykonawca wraz z ofert, sk豉da list podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp - zgodnie z za陰cznikiem nr 2f do SIWZ albo informacj o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej. Informacj, i wykonawca nie nale篡 do grupy kapita這wej nale篡 z這篡 zgodnie z za陰cznikiem nr 2e do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 istotnych zmian postanowie umowy zawartej z Wykonawc w stosunku do tre軼i oferty w formie aneksu do umowy w zakresie: a)zmiany terminu realizacji zam闚ienia przed jego up造wem z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawc, a w szczeg鏊no軼i przed逝瞠nia terminu realizacji zam闚ienia na skutek zaistnienia okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie rob鏒 zgodnie z wymaganiami Zamawiaj帷ego, zw豉szcza zwi您anych z wyst徙ieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych (np. powodzie, gwa速owne burze, inne anomalie klimatyczne.) Wstrzymanie rob鏒 z tego powodu musi by potwierdzone w dzienniku budowy i wymaga akceptacji inspektora prac budowlano-konserwacyjnych. Pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiaj帷ego, b)okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy, a zmiany te s warunkiem wykonania umowy lub s korzystne dla Zamawiaj帷ego. Pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiaj帷ego, c)Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 istotnych zmian postanowie umowy zawartej z Wykonawc w stosunku do tre軼i oferty w formie aneksu do umowy w zakresie os鏏 sprawuj帷ych bezpo鈔edni nadz鏎 nad realizacj przedmiotu zam闚ienia (kierownika budowy, inspektora prac budowlano-konserwacyjnych). Pisemny wniosek w sprawie zmiany kierownika budowy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiaj帷ego, 3. Warunkiem w/w zmian b璠zie zaistnienie szczeg鏊nych okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.zzmiuw.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Zachodniopomorski Zarz康 Melioracji i Urz康ze Wodnych w Szczecinie, 70-415 Szczecin, al. Papie瘸 Jana Paw豉 II 42, tel. (91) 44-05-100, faks (91) 44-05-101.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 12:00, miejsce: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZ. MELIORACJI I URZADZE WODNYCH W SZCZECINIE, AL. PAPIE涉 JANA PAWx II 42, 70-415 SZCZECIN w sekretariacie.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawid這wego jej dzia豉nia oraz korzystania z narz璠zi analitycznych, reklamowych, marketingowych i spo貫czno軼iowych. Szczeg馧y znajduj si w Polityce Prywatno軼i. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, 瞠 zgadzasz si na ich u篡cie. Je郵i nie chcesz, aby pliki cookies by造 zapisywane w pami璚i Twojego urz康zenia, mo瞠sz to zmieni za pomoc ustawie przegl康arki.