eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaświły › Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-04-10

Jaświły: Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare
Numer ogłoszenia: 139904 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58594 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaświły, , 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 0-85 7168001, 7278010, faks 0-85 727 80 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare obejmujące roboty budowlane, tj. utwardzenie placu przy sali gimnastycznej o powierzchni 651,5 m2 z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm, parking i chodnik przy drodze obok klubu i sali gimnastycznej o powierzchni 189,25 m2 z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm, parking przy kościele o powierzchni 664,2 m2 z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm, remont chodnika przy domu kultury o powierzchni 351,92 m2 z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm zegar wolnostojący, mała architektura, kamera do monitoringu wraz z urządzeniem rejestrującym i oprogramowaniem umożliwiający przekaz obrazu z kamery na stronę internetową. oświetlenie parkowe: 15 słupów oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą. Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45.22.33.00 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 43.32.50.00 - Wyposażenie parków i placów zabaw 45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 344370,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 316602,00

  • Oferta z najniższą ceną: 316602,00 / Oferta z najwyższą ceną: 535168,89

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.