eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont kompleksowy Komisariatu Policji w Brzeszczach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-05

Kraków: Remont kompleksowy Komisariatu Policji w Brzeszczach
Numer ogłoszenia: 133352 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie , ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, faks 012 6154887; 6154219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kompleksowy Komisariatu Policji w Brzeszczach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Komisariatu Policji na działkach 4519, 1189/4 i 1189/6 przy ul. Ofiar Oświęcimia 28 w Brzeszczach wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na działkach nr 4519 i 1189/6 do istniejącego zbiornika wybieralnego oraz wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazu, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, elektryczną, słaboprądową, okablowania strukturalnego, budową wiaty na działce nr 1198/4 i miejscami postojowymi na działkach nr 1198/4 i 1198/6, oraz rozbiórką budynku gospodarczego na działce nr 1198/4. 2.Wykonawca musi zapewnić nieodpłatnie w okresie gwarancji prawidłowe działanie systemów: 1)kontroli dostępu, 2)systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3)monitoringu, 4)klimatyzacji, 5)p. poż. i oddymiania, 6)wentylacji mechanicznej, 7)UPS-sów, 8)alarmowych zagrożeniowych i przyzywowych, 9)centralnego punktu dystrybucyjnego, 10)kotłowni i instalacji c.o. 3.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań związanych z serwisowaniem w tym przeglądów systemów (urządzeń) w okresie gwarancyjnym, które tego wymagają w zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji. Koszt tej obsługi należy wliczyć w cenę oferty poprzez doliczenie do kosztu zakupu urządzenia lub kosztów ogólnych. 4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz świadectwa energetycznego budynku. Koszt wykonania opracowań należy wliczyć w cenę oferty poprzez doliczenie kosztów ogólnych. 5.Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt techniczny - załącznik nr 4 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ. 6.Prace powinny zostać wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 7.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie: a)urządzeń dla których wskazano w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nazwy producentów oraz b)techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki urządzeń oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), w tym okresem gwarancyjnym, jakie zakładano w projekcie (przedmiarze). Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana urządzeń lub rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada projekt (przedmiar), może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu do nowych rozwiązań w niezbędnym zakresie, wymaganym prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, niż przyjęte w projekcie. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 8.Wykonawca udzieli gwarancji: 1)na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, 2)na urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia obowiązuje gwarancja w okresie nie krótszym niż gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem kolejnego punktu, 3)na urządzenia: UPS-y obowiązuje gwarancja w okresie nie krótszym niż gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 9.Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu określone są w załączniku nr 11 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, groszy 00/100). 2.Wadium można wnieść w następujących formach: 1)w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31101012700055841391201000 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - nr sprawy: ZP-76/2013, 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Za spełniającego opisany warunek zostanie uznany Wykonawca który wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Za robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna robotę której wartość brutto była większa lub równa 1 000 000 zł; wykonaną maksymalnie w przeciągu 6 miesięcy; podczas realizacji której w budynku wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykonał robotę budowlaną o większym zakresie i w dłuższym terminie realizacji Zamawiający dokona proporcjonalnego przeliczenia danej roboty w celu uznania sprawdzenia spełniania warunku. 2.Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 3.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu, należy pamiętać, iż podmiot z którego potencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Za spełniającego opisany warunek zostanie uznany Wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. 2.Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 3.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu, należy pamiętać, iż podmiot z którego potencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w wykazie i złożył poświadczenie do co najmniej jednej roboty budowlanej do wykazania spełniania warunku wiedzy, zgodnie z pkt V.2.a) SIWZ, czyli roboty której wartość brutto była większa lub równa 1 000 000 zł; wykonanej maksymalnie w przeciągu 6 miesięcy; podczas realizacji której w budynku wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe. 3.Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, osób odpowiedzialnych za realizację umowy, w sytuacji gdy: 1)zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2)zmiany przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT, 3)sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej, 4)gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji kosztorysowej, 5)wystąpiły zamówienia dodatkowe, 6)przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 7)zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania remontu kompleksowego danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 8)prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 4.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zmianę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5.Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Sekcja ds. Zamówień Publicznych - pokój 101B ul. Mogilska 109 31-571 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Sekcja ds. Zamówień Publicznych - pokój 101B ul. Mogilska 109 31-571 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.