eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pietrowice Wielkie › Prawo jazdy kat. B

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-04

Pietrowice Wielkie: Prawo jazdy kat. B
Numer ogłoszenia: 132422 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 32 4198101, faks 32 4198101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.pietrowicewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prawo jazdy kat. B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B, (teoria i praktyka) wraz egzaminem dla 10 uczestników projektu. 1.Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 1137 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. w Dz. U. z 2013r., poz. 82), wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 2.Termin realizacji całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013r. 3. Minimalna ilość godzin: 30 godzin teoretycznych (edukacyjnych) oraz 30 godzin praktycznych (zegarowych). 4. Dopuszcza się zwiększenie ilości godzin teoretycznych dodatkowo o 2 godziny lekcyjne oraz praktycznych o 4 godziny zegarowe. 5. Szkolenie teoretyczne powinno odbywać się minimum dwa, maksimum trzy razy w tygodniu, pomiędzy godziną 8.00 a godziną 17.00. i trwać nie krócej niż 4 godziny edukacyjne dziennie. 6. Liczba godzin szkolenia powinna wynieść w ciągu tygodnia nie mniej niż 8 i nie więcej niż 12 godzin edukacyjnych. 7. Godzina zajęć edukacyjnych liczy 45 minut, godzina szkolenia praktycznego liczy 60 minut. 8. Uczestnikom szkolenia teoretycznego przysługują w czasie szkolenia: 15 min. przerwa kawowa po 2 godzinie edukacyjnej. Przerwa w zajęciach nie jest wliczana do czasu trwania szkolenia. 9. Uczestnikom szkolenia praktycznego przysługuje dojazd (tam i z powrotem) z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia praktycznego. 10. Godziny szkoleń praktycznych są ustalane indywidualnie z uczestnikami. 11. Program szkolenia musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) 12. W przypadku wydania przez lekarza orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do kierowania pojazdami, Zamawiający pomniejszy liczbę osób uczestniczących w kursie. 13. Kurs musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym - prawo jazdy kat. B (teoria i praktyka) oraz egzaminem państwowym (teoria i praktyka) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 14. Każdemu uczestnikowi przysługuje po jednej poprawce z dowolnej części egzaminu państwowego (1 poprawka teoria i 1 poprawka praktyka), łącznie 2 możliwe egzaminy poprawkowe na osobę, maksymalnie na grupę 20 egzaminów poprawkowych wliczanych do kosztu szkolenia. 15. W przypadku uzyskania przez uczestnika negatywnej oceny z egzaminu praktycznego państwowego, uczestnikowi przysługują dodatkowo 4 godziny zajęć praktycznych przed każdym egzaminem poprawkowym z części praktycznej. 16. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników szkolenia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie poniesione wydatki lub koszty zajęć z danym uczestnikiem (skalkulowane na podstawie list obecności). 17. W przypadku podjęcia przez uczestnika udziału w zajęciach, w trakcie ich trwania, Wykonawca zobowiązany jest udzielić dodatkowych zajęć temu uczestnikowi, celem wyrównania poziomu wiedzy z pozostałymi uczestnikami szkolenia, w ramach ceny ofertowej. 18. Miejsce prowadzenia szkolenia teoretycznego: Racibórz.19. Miejsce szkolenia praktycznego: plac manewrowy na terenie miasta Raciborza, ruch miejski i poza obszarem zabudowanym z włączeniem miasta i tras egzaminacyjnych, w którym odbywać się będzie egzamin państwowy. 20. Miejsce egzaminu państwowego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. II. Wykonawca powinien: 1.Spełnić wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019)- wraz z wykazaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. 2.Posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do prowadzenia nauki jazdy-, (których marka musi być tożsama z pojazdem egzaminacyjnym)- wraz z wykazaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. 3. Dysponować co najmniej dwoma instruktorami posiadającymi doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia kursu prawa jazdy kat B spełniającymi wymagania zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 1137 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. w Dz. U. z 2013r., poz. 82)- wraz z wykazaniem informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. 4.Zapewnić uczestnikom materiały ćwiczeniowe w tym dostęp do aktualnych tekstów aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów (podręczniki lub skrypty), testy, przykłady, ćwiczenia -drukowane i CD, które przechodzą na własność uczestnika po zakończeniu szkolenia. Nie dopuszcza się kserokopii podręczników lub książek. 5.Zapewnić catering dla uczestników szkolenia teoretycznego: w przerwie kawowej: kawę, herbatę (z cytryną), wodę miner. niegaz. w dzbankach (0,33l-os), soki owocowe w dzbankach (0,33l-os), mleczko-śmietankę do kawy, cukier, oraz naprzemiennie: owoce, jogurt, batonik (1 szt-os), drożdżówka (1 szt-os), ciasta kruche koktajlowe (4szt-os). III. Wykonawca jest zobowiązany- przeprowadzić zajęcia zgodnie ze złożoną ofertą, wymaganiami i warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia, 1. Oznakować wszelką dokumentację związaną z realizacją umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl 2. Opracować i dołączyć przed podpisaniem umowy program modułowy szkolenia zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) 3. Opracować i dołączyć przed podpisaniem umowy harmonogram przeprowadzenia zajęć w oparciu o ustaloną częstotliwość spotkań z określeniem czasu jego trwania z uwzględnieniem wszystkich godzin zgodny z programem. 4. Skierować kandydatów na badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. 5. Skierować kandydatów do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania kandydata celem wydania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), 6. Przeprowadzić egzamin wewnętrzny i wydać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 7. Ustalić termin, opłacić i skierować uczestników na egzamin państwowy (teoria i praktyka) oraz egzamin poprawkowy (teoria i praktyka) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 8. Ubezpieczyć uczestników na cały czas trwania szkolenia (od dnia rozpoczęcia szkolenia) od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych zarówno w czasie trwania szkolenia jak i w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem (na sumę ubezpieczenia 15 000 zł, forma ubezpieczenia imienna, pełny zakres całodobowy). Kserokopię polisy należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, a w przypadku kiedy okres od podpisania umowy do rozpoczęcia szkolenia będzie krótszy, to najpóźniej w dniu rozpoczęcia. W przypadku zmiany osób uczestniczących w Projekcie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie nowym uczestnikom. 9. Przed rozpoczęciem szkolenia zamieścić ogłoszenie o szkoleniu i nazwę instytucji szkolącej na stronie internetowej pod adresem: www.inwestycjawkadry.pl, a wydruk ze strony internetowej dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, 10. Niezwłocznie informować na piśmie Zamawiającego o nieobecności uczestnika na zajęciach lub rezygnacji z uczestnictwa w nich. 11. Prowadzić dokumentację zgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019) 12. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: a)Sporządzenia kserokopii (za zgodność z oryginałem) całości dokumentacji prowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, o której mowa w pkt 11 dotyczącej zarówno szkolenia grupowego jak i indywidualnej dokumentacji uczestnika. b)Prowadzenia list obecności (oryginał) uczestników kursu za zajęciach teoretycznych i praktycznych, c)Sporządzenia listy odbioru ćwiczeniowych - oryginał (potwierdzona własnoręcznym podpisem uczestnika.) d)Sporządzeniu listy cateringowej- oryginał (potwierdzona własnoręcznym podpisem uczestnika.) e)Sporządzenia rejestru wydanych imiennych zaświadczeń (oryginał) o ukończonym szkoleniu. f)Sporządzeniu listy uczestników przystępujących do egzaminów poprawkowych. g)Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej min. 10 zdjęć ze szkoleń teoretycznych, 10 zdjęć ze szkoleń praktycznych oraz 10 zdjęć z egzaminu państwowego dokumentujących szkolenie, które należy dostarczyć na płycie CD-DVD w momencie ukończenia szkolenia (Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć aparatem cyfrowym). h)Przeprowadzenia badań ankietowych na zakończenie szkolenia uczestników dotyczące poziomu zawartości merytorycznej oraz jakości prowadzonego szkolenia. Ankieta ta winna posiadać metryczkę (wzór ankiety należy dołączyć celem zatwierdzenia przed podpisaniem umowy), i) Przeprowadzenia analizy ankiet z przeprowadzonych badań sporządzoną po zakończeniu szkolenia, a wyniki przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (oryginał) oraz elektronicznej z możliwością przetwarzania danych. 13. Dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę, określona w pkt 12, po ukończeniu szkolenia powinna być dostarczona Zamawiającemu i powinna (za wyjątkiem ppkt a oraz dokumentacji zdjęciowej) obowiązkowo zawierać dodatkowe informacje o współfinansowaniu w ramach PO KL oraz logo UE, EFS. 14. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia do dnia 31.12.2020r. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę przed jego upływem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego 80.41.12.00 - Usługi szkół nauki jazdy .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 82) Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia stosując zasadę: Wykonawca Spełnia lub Nie Spełnia warunku udziału w postępowaniu, to jest OŚWIADCZENIA, że Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada Wpis-aktualizację wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy na 2013 rok. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia stosując zasadę: Wykonawca Spełnia lub Nie Spełnia warunku udziału w postępowaniu, to jest OŚWIADCZENIA, że Wykonawca posiada Wpis-aktualizację wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, co najmniej dwa kursy prawa jazdy kat. B w grupach co najmniej 10- cio osobowych każde, z podaniem dat ich wykonania, nazwy i adresu odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia stosując zasadę: Wykonawca Spełnia lub Nie Spełnia warunku udziału w postępowaniu, to jest OŚWIADCZENIA, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, co najmniej dwa kursy prawa jazdy kat. B w grupach co najmniej 10- cio osobowych każde, z podaniem dat ich wykonania, nazwy i adresu odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje. (Załącznik Nr 6 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować podczas szkolenia: wyposażeniem dydaktycznym, warunkami lokalowymi i placem manewrowym spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019)., posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do prowadzenia nauki jazdy-, (których marka musi być tożsama z pojazdem egzaminacyjnym). Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, stosując zasadę: Wykonawca Spełnia lub Nie Spełnia warunku udziału w postępowaniu, to jest: OŚWIADCZENIE, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podczas szkolenia: wyposażeniem dydaktycznym, warunkami lokalowymi i placem manewrowym spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019)., posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do prowadzenia nauki jazdy-, (których marka musi być tożsama z pojazdem egzaminacyjnym)- wraz WYKAZEM NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ oraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 7 do SIWZ). W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wzór- Załącznik Nr 8 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować podczas szkolenia co najmniej dwoma instruktorami posiadającymi doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia kursu prawa jazdy kat B spełniającymi wymagania zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 1137 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. w Dz. U. z 2013r., poz. 82)- wraz z wykazem osób, które będą wykonywały zamówienie oraz informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, stosując zasadę: Wykonawca Spełnia lub Nie Spełnia warunku udziału w postępowaniu, to jest: OŚWIADCZENIE, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podczas szkolenia co najmniej dwoma instruktorami posiadającymi doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia kursu prawa jazdy kat B spełniającymi wymagania zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 1137 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. w Dz. U. z 2013r., poz. 82)- wraz WYKAZEM OSÓB oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 9 do SIWZ). W przypadku polegania przez Wykonawcę na osobie-osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób-osoby) na okres wykonywania przedmiotu zamówienia. (wzór- Załącznik Nr 10 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy ( Załącznik do SIWZ), 2) OŚWIADCZENIE o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 82- celem potwierdzenia warunku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1)- (Załącznik nr 4 do SIWZ). 3) OŚWIADCZENIE o posiadaniu Wpisu-aktualizacji wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy na 2013 rok. (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4) oraz -jeżeli dotyczą: a) Dokument-y stwierdzające ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust.2 u. o p.z.p., w przypadku gdy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem przez notariusza, b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważniona z mocy prawa- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. b) Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.pietrowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2013 godzina 08:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, II piętro, pok 10 w godz pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach Projektu DO PRACY BY SIĘ SZŁO- NASZA GMINA NAS PROMUJE w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia zawodowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.