eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › dostawa pasz dla ryb (pstrągów i Karpi) hodowlanych w obiektach Zakładu Rybackiego Olsztyn ul. Jeziorna 11 aOgłoszenie z dnia 2006-03-13

POZYCJA 13151

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Olsztyn: dostawa pasz dla ryb (pstrągów i Karpi) hodowlanych w obiektach Zakładu Rybackiego Olsztyn ul. Jeziorna 11 a Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo Skarbu Państwa Klewki z siedzibą w Olsztynie, do kontaktów: Krzysztof Rosłaniec, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn, tel. +48 089 5239155, fax +48 89 5239154, e-mail: gspklewki@onet.pl., www.anr.gov.pl 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno. 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa pasz dla ryb (pstrągów i Karpi) hodowlanych w obiektach Zakładu Rybackiego Olsztyn ul. Jeziorna 11 a. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Rybackiego Olsztyn ul. Jeziorna 11a pasz dla ryb o podanej niżej ilości i jakości: Pasze dla pstrągów: - 2000 kg startery dla pstrągów - 5 000 kg granulatu narybkowego (frakcje 1,3 i 1,5 mm - zawartość: białka 50%, tłuszczu 20%) - 200000 kg granulatu tuczowego (frakcje 2,3,4,5 mm - zawartość: białka 45%, tłuszczu 20%) Podstawowe parametry paszy dla pstrągów: 1) ekstrudowana; 2) zawartość białka - tolerancja +/- 2%; 3) zawartość tłuszczu - tolerancja +/- 2%. Pasze dla karpi - granulat narybkowo tuczowy dla karpi - ilość 40 000 kg Podstawowe parametry paszy dla karpi: 1) ekstrudowana; 2) zawartość białka - 30% (tolerancja +/- 2%); 3) zawartość tłuszczów - 7% (tolerancja +/-1%); 4) zawartość węglowodanów - 43% (tolerancja +/- 3%) 5) frakcja - fi 5 mm. Pasze ekstrudowane bez frakcji pylistych, o współczynniku pokarmowym 1-1,5 spełniające wymogi związane z ochroną środowiska odnośnie zanieczyszczeń substancjami metabolicznymi. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Polska, woj. warmińsko-mazurskie, 10-175 Olsztyn, ul. Jeziorna 11a Zakład Rybacki. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 15.71.10.00 - Karma dla ryb Kod CPV wg słownika 2008: 15.71.10.00 - Karma dla ryb 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Nie. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: jak w pkt II.1.6. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: do 30 września 2006 roku wg uzgodnionego harmonogramu dostaw. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: wadium w wysokości 10 000 PLN. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: zamówienie finansowane ze środków własnych. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: konsorcjum. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Spełnienie warunków przez wykonawcę potwierdzone być musi poprzez przedstawienie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwany dalej "ustawą". 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie wynikające z art. 22 ustawy; 3. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1,4 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres 2005 roku; 2. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze na sumę nie mniejszą niż 400 000 PLN. 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu, jakimi dysponuje wykonawca; 2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, dwóch dostaw pasz dla ryb o wartości jednego zamówienia nie mniejszej niż 400 000 PLN, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; 3. zaświadczenie właściwej instytucji kontroli jakości, potwierdzającej, iż poszczególne rodzaje pasz dla ryb będące przedmiotem dostawy odpowiadają warunkom zawartym w niniejszym zamówieniu. 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: GSP-KI-zp0161/1/zp2/2006. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 25.04.2006, cena - 25 PLN. Warunki i sposób płatności: zapłata gotówką lub za pobraniem pocztowym. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.04.2006 godzina 12:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 26.04.2006, godzina 12:30.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 03.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.