Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-08-03

Pawłowice: Środek ochrony roślin LEGATO PLUS 600SC lub równoważny

Numer ogłoszenia: 126149 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice , ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środek ochrony roślin LEGATO PLUS 600SC lub równoważny.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Środek ochrony roślin, Legato Plus 600 SC lub środek równoważny. Zamawiający zamawia 35 litrów, loco magazyn Zamawiającego. Kalkulacja cenowa środka ochrony roślin, nie powinna być uzależniona od wielkości opakowania i powinna być określona za 1 litr bez względu na wielkość opakowania. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
Preparat równoważny powinien spełniać n/w parametry jakościowe:
- Herbicyd
- Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych i powschodowych. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów póżnej wschodzących.
- Substancja aktywna: diflufenikan - 100 g/l.
izoproturon - 500g/l.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24.45.30.00 - Środki chwastobójcze
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium: nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  1.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia;
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy-konania w/w zamówienia;
  3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wy-konania zamówienia, zapewniający prawidłową realizację zamówienia;
  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia.
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  a) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 22 ust. 1 ustawy z 2004 Pzp)-załącznik nr 1
  b) b) atest /świadectwo jakościowe spełniające wymogi.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Zootechniki-PIB,Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pałac, lewa oficyna,pokój nr 6..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Instytut Zootechniki-PIB,Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pałac, lewa oficyna,sekretariat-pokój nr 2..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PAWŁOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PAWŁOWICE » więcej : Środki chwastobójcze »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU