eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Jednostce Wojskowej 1517 w Czerwieńsku.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-06-06

Zielona Góra: Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Jednostce Wojskowej 1517 w Czerwieńsku.
Numer ogłoszenia: 125109 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra , ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4778388, 4778381, 4778350, faks 068 3243307, 3246744.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizcyjna podległa MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Jednostce Wojskowej 1517 w Czerwieńsku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórek - wyburzenia obiektów budowlanych według wykazu zawartego w formularzu cenowym. Zakres rozbiórki - wyburzenia obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektów budowlanych. Obiekty należy rozebrać wraz z fundamentami zagłębionymi w gruncie i posadzkami. Roboty rozbiórkowe będą wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, natomiast drobne prace wyburzeniowe wykonywane będą przy użyciu ręcznych narzędzi pneumatycznych. Obiekty przeznaczone do rozbiórki są w złym stanie technicznym. Teren po wykonanych rozbiórkach należy wyrównać. Dopuszcza się pozostawienie zagłębienia po rozebranym obiekcie o głębokości nie większej niż 30 cm w stosunku do przyległego terenu. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH: a) Budynek nr 10 - strzelnica. Budynek ze stanowiskami strzelniczymi o powierzchni 139 m2, wykonany w technologii tradycyjnej, otynkowany, jednokondygnacyjny, o grubości ścian zewnętrznych 27 cm . Stropodach wykonany z płyt korytkowych oparty na belkach stalowych, pokryty papą. Po obu stronach budynku (w kierunku skarpy ziemnej kulochwytu) obudowany żelbetową ścianą wygłuszającą o wysokości 3,75m i długości 52 m, powierzchnia zabudowy 756 m2 . b) Budynek nr 11 - o przeznaczeniu ogólno wojskowym, parterowy, o wysokości 2,2 m, wykonany z cegły, otynkowany, o grubości ścian 12 cm. Strop żelbetowy budynku o grubości 12 cm, pokryty papą . Kubatura obiektu 13,5 m3, powierzchnia zabudowy 6,4 m2 . c) Budynek nr 12 - o przeznaczeniu ogólno-wojskowym, piętrowy o wysokości 4,8 m , ściany o grubości 28 i 16 cm; budynek otynkowany, wykonany z cegły, strop żelbetowy grubości 12cm pokryty papą . Kubatura obiektu 6,23 m3, powierzchnia zabudowy 4,53 m2. Rozbiórka dotyczy także muru ceglanego znajdującego się w sąsiedztwie o wysokości 2,0 m i długości 7,8 m. d) Obiekt nr 13 - wiata stalowa - rok budowy 1978. Wykonana w konstrukcji stalowej z C 50x40x3, słupy stalowe dwugałęziowe na których oparte są kratownice stalowe. Całość usztywniona tężnikami, do których przymocowana jest blacha falista. Kubatura obiektu 240 m3, powierzchnia zabudowy 85,72 m2 , wysokość obiektu 3,1 m . e) Rozbiórka dobudowanej części budynku nr 3- o przeznaczeniu ogólno-wojskowym. Konstrukcja ścian budynku murowana, stropy wykonane w technice żelbetowej. Dach kryty papą. Kubatura obiektu 2492 m3, powierzchnia zabudowy 498,4 m2, wysokość obiektu 5,0 m . f) Rozbiórka budynku nr 24 połączonego z budynkiem nr 3. Budynek techniczny basenu - konstrukcja ścian murowana, stropy wykonane w technice żelbetowej. Dach kryty papą. Powierzchnia 391,2 m2, kubatura 1520,0 m3, wysokość 8,05 m; g) Rozbiórka ściany PERTH na placu ćwiczeń, wykonanej z kształtowników stalowych (1 sztuka);.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50 % zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 2 600 zł. 2) W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000, najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kancelarii Zamawiającego w pok. nr 104-105. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego raz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.2.3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; 2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, polegających na wykonaniu min. 3 robót budowlanych związanych z rozbiórką budynków o powierzchni zabudowy min. 500 m2.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.2.3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; 2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; a także posiadają aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie, że wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 500 000 zł, bez podlimitów na jedno zdarzenie; Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed zawarciem umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi polisy lub umowy ubezpieczenia. 2. oświadczenie, że wykonawca posiada program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakresie usuwania azbestu, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 ze zm.). 3. oświadczenie o robotach podzleconych (zał. nr 6); oświadczenie, czy wykonawca przedmiot umowy zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub czy część robót zleci podwykonawcy. W przypadku, gdy część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w oświadczeniu musi Wykonawca określić zakres robót, który zostanie zlecony podwykonawcy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki umowy zawiera dołączony wzór umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmian dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych i innymi przepisami ogólnie obowiązującymi (np. wykonanie części zamówienia przed podwykonawców pod warunkiem udzielenia zgody przez zamawiającego i określenia sposobu rozliczeń między wykonawcą, podwykonawcą i zamawiającym); 2) Zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian w wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; 3) Zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy; 4) Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) zaistnienia awarii lub trudności technicznych podczas realizacji robót, które skutkują koniecznością wstrzymania realizacji robót albo powodują istotne ograniczenia w ich wykonywaniu; b) konieczności wykonania robót dodatkowych - niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, które powodują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy; c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót albo ich wstrzymania w celu niedopuszczenia do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zagrożenia powstania szkody w znacznych rozmiarach albo spowodowania zanieczyszczenia środowiska naturalnego; d) wstrzymanie robót albo zmiana zakresu przedmiotu umowy w związku z decyzjami, postanowieniami organów kontrolnych; 5) Inne zmiany w następujących przypadkach: a) istotnych zmian w prawie budowlanym, przepisach techniczno - budowlanych lub innych przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; b) z powodu okoliczności wystąpienia nadzwyczaj niekorzystnych warunków atmosferycznych albo klęski żywiołowej lub wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury 65-043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 7 Sekcja zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury,65-043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 7, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105. Otwarcie ofert dn. 21.06.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z ZIELONEJ GÓRY

więcej: przetargi w Zielonej Górze »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.