Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2007-07-11

Biała Piska: Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Numer ogłoszenia: 116349 - 2007; data zamieszczenia: 11.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239024, fax 087 4239024.  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  II.1) OPIS


  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy wykonania następujących robót: roboty elewacyjne, malowanie wewnętrzne, posadzki w sali gimnastycznej.


  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  Oryginalny kod CPV: 45.43.21.13 - Kładzenie parkietu

  Kod CPV wg słownika 2008: 45.43.21.13 - Kładzenie parkietu
  Oryginalny kod CPV: 45.44.21.00 - Roboty malarskie

  Kod CPV wg słownika 2008: 45.44.21.00 - Roboty malarskie
  .


  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.09.2007.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium..  III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
   3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
   4. Mają do dyspozycji wykwalifikowany personel.
   5. Posiadają zdolność finansową do wykonania przedmiotu zamówienia.
   Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. Wykazu co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
   4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.


  SEKCJA IV: PROCEDURA  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zmawiającego: Zespół Szkół Nr 1w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16, kancelaria szkoły, tel. 087 4239024, fax 087 4239024.


  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zmawiającego: Zespół Szkół Nr 1w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16, kancelaria szkoły..


  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI BIAŁA PISKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi BIAŁA PISKA » więcej : Kładzenie parkietu »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU