Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-07-20

Strzegom: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSTRZY-WYMIANA PARKIETU ORAZ DREWNIANEJ PODŁOGI SCENY SALI GŁÓWNEJ

Numer ogłoszenia: 115407 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181238 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. (074) 856-05-99, faks (074 ) 856-05-16.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSTRZY-WYMIANA PARKIETU ORAZ DREWNIANEJ PODŁOGI SCENY SALI GŁÓWNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy (Działka Nr 260/6) - polegający na wymianie parkietu oraz drewnianej podłogi sceny sali głównej świetlicy.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu dokładnego sporządzenia wyceny wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty ujęte w ww. dokumentach, a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
1 Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a/ organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
b/ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
c/ po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych na składowisku odpadów komunalnych,
d/ prace w obiekcie należy prowadzić zgodnie z Prawem budowlanym, przepisami BHP oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania świetlicy..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.43.21.13 - Kładzenie parkietu
.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 48448.00 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)  • Cena wybranej oferty: 48448.00

  • Oferta z najniższą ceną: 48448.00 oferta z najwyższą ceną: 73498.58

  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z STRZEGOMIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Strzegomiu »
więcej : Kładzenie parkietu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU