eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Juchy › Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Stare Juchy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-05-20

Stare Juchy: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Stare Juchy
Numer ogłoszenia: 107681 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79150 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6199053, faks 087 6199053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Stare Juchy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Stare Juchy. Zakres inwestycji obejmuje: a) budowę boisk do piłki ręcznej/mini piłki nożnej , tenisa, koszykówki i siatkówki - nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu, b) budowę ciągów komunikacyjnych (ciąg pieszy wokół linii boiska), c) budowę infrastruktury technicznej podziemnej - drenaż odwadniający oraz kolektor przyłączeniowy do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, d) montaż ogrodzenia wysokości h=4.0m, e) montaż 140 szt. siedzisk, f) montaż piłkochwytów (jako dwu metrowej nadstawki ogrodzenia za bramkami), g) montaż urządzeń sportowych, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączoną dokumentację projektową i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego oraz kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000 zł. 4. Wykonawca któremu udzielono zamówienia w ramach przedmiotowego postępowania, w trakcie realizacji zadania przed przystąpieniem do instalacji nawierzchni poliuretanowej na żądanie przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę nawierzchnię wymogów określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. 5. Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w projektach i STWiORB podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub ten standard podwyższają.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.31.40 - Roboty drogowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MULTISPORT Karina Komornicka, ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 337582,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 443823,58

  • Oferta z najniższą ceną: 443823,58 / Oferta z najwyższą ceną: 737977,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.