eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-17

Wieliczka: Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 10363 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254873 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw napędowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 3.1 Zakup paliw napędowych (spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) w następujących ilościach: Olej napędowy: 115 000 litrów Benzyna bezołowiowa 95 oktan: 4 000 litrów 3.2 Zakup kart paliwowych w ilości 36 szt., w tym: 35 sztuk wystawionych na poszczególne pojazdy, 1 szt. na osobę wskazaną przez Zamawiającego, pozwalających na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliwowych na stacji wskazanej przez Wykonawcę. Karty paliwowe wyposażone mają być w mikroprocesor, który umożliwia: - kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacji - monitorowanie wartości zakupionego paliwa - sprawdzanie stanu licznika kilometrów - elektroniczne zapisywanie informacji np. o koncie do zaksięgowania transakcji - otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku email. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania umowy, które Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania, w przypadku zwiększenia liczby samochodów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego. Karta ma służyć do identyfikacji pojazdu i poprzez nią do dokonywania księgowania zakupu paliwa w systemie komputerowym stacji CPV 09 13 41 00-8 - olej napędowy 09 13 21 00-4 - benzyna bezołowiowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00 - Olej napędowy 09.13.21.00 - Benzyna bezołowiowa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 686894,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 664370,00

  • Oferta z najniższą ceną: 664370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 664370,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.