eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 22 w JaworzeOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-07-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Jawor
Adres: Rynek 1, 59-400 Jawor
Województwo:

Telefon: 768702742
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Andrzej Mróz
Telefon: 768702742 wew. 20
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 22 w Jaworze

Miasto: Jawor

Województwo: dolnośląskie

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2019-07-23


TREŚĆ PRZETARGU

Nr zamówienia: ZLK.WM.261.9.2019. RW                                  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

I. Zamawiający:

1. Organizator postępowania

Zarząd Lokalami Komunalnymi z siedzibą przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14A w 59-400 Jawor działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 22  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

,,Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 22 w Jaworze."

2. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 22,

Rynek 22, 59-400 Jawor

NIP: 6951524125

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Mróz

II Przedmiot zamówienia

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rynek 22 w Jaworze.

III Zakres prac

 • Naprawę istniejących tynków;
 • Odtworzenie detali architektonicznych,
 • Wykonanie tynków renowacyjnych na elewacji i w podcieniu, malowanie farba silikatową,
 • Wykonanie powłoki anty graffiti w poziomie parteru,
 • Naprawę gzymsów detalem ciągnionym w zaprawie i elementów sztukatorskich na elewacjach,
 • Wymianę parapetów zewnętrznych na nowe z płytki klinkierowej lub renowacja,
 • Wymianę obróbki blacharskiej nad opaską okienną,
 • Renowację drzwi wejściowych do budynku;

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

 • organizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania,
 • organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;
 • uporządkowanie pomieszczeń po robotach,
 • zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zabezpieczenie miejsca pracy,
 • odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

IV Termin realizacji

do 31 październik 2019 r.

V Opis przygotowania oferty i informacja o udzielaniu wyjaśnień

1.Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót ( odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

2.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest P. Andrzej Mróz -tel. 76-870-27-42 wew. 20

VI Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz oferty cenowej

2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

3. Zaświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcje posiadającego uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z2016r. ,poz.290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.Uz2014r.poz.1278), posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, w tym przy kierowaniu jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej trzema robotami o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia każda w czynnym obiekcie budowlanym, wpisanym do rejestru zabytków każdy. Przy czym przynajmniej dwie z tych robót winny mieć za przedmiot budynek wpisany do rejestru zabytków.

VII Miejsce i termin składania ofert

1. Zarząd Lokalami Komunalnymi, 59-400 Jawor

Księcia Józefa Poniatowskiego 14a

tel. 870-28-59, 870-27-42, fax. wew. 31

sekretariat - pok. nr 1

2.Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2019 r, godz. 9:00.

VIII Kryterium oceny ofert

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT oraz wiarygodność Firmy i jakość wcześniej wykonywanych robót. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę może być negocjowana przed podpisaniem umowy. Po tym czasie cena jest ostateczna i nie będzie negocjowana. Przed podpisaniem umowy uzgodniona będzie kwestia nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót.

Zamawiający o wyborze oferty powiadomi Wykonawców indywidualnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.