eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łubowo › Rozbudowa Domu Pomocy SpołecznejOGŁOSZENIE Z DNIA 2018-05-14


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej Senior w Łubowie
Adres: Łubowo, 14 c, 62-260 Łubowo
Województwo: wielkopolskie

Telefon: (61) 427 50 08
Fax: (61) 427 50 08


Osoba upoważniona do kontaktów:
Maciej Frąckowiak
Telefon: 505527761
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej

Miasto: Łubowo

Województwo: wielkopolskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-06


TREŚĆ PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/2018

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pt. ,,Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Senior w Łubowie w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności obszaru LGD"  prowadzonym w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U.2017.106 z dnia 17.01.2017 r.)

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, Poddziałanie 19/192 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

I.                    Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej Senior w Łubowie

62-260 Łubowo, Łubowo 14 c

REGON 300212247

NIP 7842023407

Tel/fax (61) 427 50 08 kom 505 527 761

e-mail: biuro@domopiekisenior.pl

II.                  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych rozbudowywanego budynku domu pomocy społecznej w podziale na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 - stan surowy otwarty

Pakiet nr 2 - stolarka, roboty wykończeniowe wewnętrzne, elewacja

Pakiet nr 3 - roboty elektryczne

Pakiet nr 4 - roboty sanitarne

Pakiet nr 5 - drogi i chodniki

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową na którą składa się:

a)      Projekt budowlany

b)      Pozwolenie na budowę

c)       Przedmiary robót (na poszczególne pakiety zadań) stanowiące załącznik do zapytania ofertowego

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych pakietów.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

*szczegółowy zakres robót określają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego - specyfikacje techniczne, opisy techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

Miejsce inwestycji: 62-260 Łubowo, Łubowo 14 c działka nr 197/8, województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński

Dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępnia do wglądu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Senior w Łubowie, 62-260 Łubowo 14 c, gabinet kierownika od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400.

Kontakt w sprawie udostępnienia projektu: Maciej Frąckowiak tel. 505 527 761

 

Informujemy, że jeżeli w dokumentacji o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu i ułatwieniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.

Wykonawca w ramach realizacji robót budowlanych dostarcza wszystkie niezbędne do wykonania materiały, przy czym wymaga się aby były one fabrycznie nowe i winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. Zamawiający zastrzega sobie aby udzielona gwarancja na zaoferowane materiały i wykonane roboty nie była mniejsza niż 36 m-cy.

III.                Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczają że:

a)      Posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek ich posiadania;

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

d)      Posiadają potencjał techniczny i osobowy do wykonania niniejszego zamówienia

e)      Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł - dla potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

Potwierdzenie spełniania powyższych warunków badane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Nie dołączenie do oferty oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:

2.1. Pakiet nr 1 - Stan surowy otwarty

Stan surowy otwarty obejmuje kompletne wykonanie fundamentów, ścian nośnych, ścian działowych, posadzkę oraz kompletną więźbę dachową wraz z pokryciem i obróbkami dekarskimi

2.1.1.        Nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty) polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji budynku o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu robót przedstawionego przez Wykonawcę. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2.1.2.        Dla potrzeb realizacji inwestycji dysponować będzie kierownikiem budowy (1osoba) posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budową w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2.2. Pakiet nr 2 - Stolarka, roboty wykończeniowe wewnętrzne, elewacja

2.2.1.        Nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty) polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w tym robót malarskich o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu robót przedstawionego przez Wykonawcę. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2.3. Pakiet nr 3 - Roboty elektryczne

2.3.1.        Nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty) polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu robót przedstawionego przez Wykonawcę. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2.3.2.        Dla potrzeb realizacji inwestycji dysponować będzie kierownikiem budowy (1osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2.4. Pakiet nr 4 - Roboty sanitarne

2.4.1.        Nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty) polegające wykonaniu instalacji sanitarnych oraz c.o.  o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 80 000,00 zł. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu robót przedstawionego przez Wykonawcę. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2.4.2.        Dla potrzeb realizacji inwestycji dysponować będzie kierownikiem budowy (1osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2.5.  Pakiet nr 5 - Drogi i chodniki

2.5.1.        Nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty) polegające na wykonaniu robót brukarskich o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu robót przedstawionego przez Wykonawcę. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie ,,spełnia" lub ,,nie spełnia".

IV.                Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)      Cena oferty - waga 90%

2)      Okres gwarancji - waga 10%

V.                  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1. Kryterium pierwsze: Cena.

Liczba przyznanych punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------------    x  100  x waga 90%

            Cena brutto oferty badanej

 

 2. Kryterium drugie: Gwarancja

a)      Okres gwarancji na planowany do wykonania zakres robót będzie liczony jako wskazana w formularzu oferty liczba miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

b)      Minimalny wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Za okres krótszy niż 36 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów.

c)       Dla wskazanej przez Oferenta gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny liczbę 60 miesięcy.

d)      Liczba przyznanych punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

 

            Gwarancja w miesiącach z oferty

G = ----------------------------------------------------------------    x  100  x waga 10%

            Najdłuższa gwarancja wskazana w ofertach

 

 1. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
 3. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy lub tym Wykonawcą których oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów.

 

VI.                Informacja na temat zakresu wykluczenia i odrzucenia:

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 2. Złożone po wyznaczonym terminie składania ofert,
 3. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i przedmiarów,
 4. Niekompletne lub nie zawierające informacji wymienionych w dziale III
 5. Złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim,  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VII.              Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2018 r.

Aktualizacja: termin składania ofert został przedłużony do 06.06.2018 r. godz. 10.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja zostanie wysłana na adresy korespondencyjne podmiotów przystępujących do konkursu.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godziny 10.00

Na adres: Dom Pomocy Społecznej Senior w Łubowie

                  62-260 Łubowo, Łubowo 14 c

Z dopiskiem: Oferta na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej

 

W przypadku ofert dostarczonych przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

VIII.            Termin realizacji zamówienia:

Pakiet nr 1 - 30.09.2018 r.

Pakiet nr 2 - 18.01.2019 r.

Pakiet nr 3 - 30.11.2018 r.

Pakiet nr 4 - 30.11.2018 r.

Pakiet nr 5 - 18.01.2019 r.

 

IX.                Sposób przygotowania oferty:

  1. Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym formularzu ,,Formularz oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać:

- dane identyfikujące oferenta (pełną nazwę i adres)

- datę sporządzenia dokumentu,

- imię i nazwisko oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis  

     przedmiotu zamówienia),

- wartość oferty netto, wartość podatku VAT, wartość oferty brutto

- okres gwarancji wyrażony w miesiącach,

- termin realizacji zamówienia (nie później niż: wg punktu VIII niniejszego zapytania)

- termin ważności oferty (powinien wynosić co najmniej 60 dni od daty złożenia oferty)

 1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
 2. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3
 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w ostatnich 3 latach- załącznik nr 4
 4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5
 5. Kosztorys ofertowy z podaniem wartości poszczególnych działów kosztorysu oraz całkowitej wartości oferty netto, VAT i brutto.
 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz w formie pisemnej.
 7. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty i inne składniki kosztowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
 8. W przypadku wątpliwości dotyczących złożonej oferty, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

 

X.                  Zmiany umowy:

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej  wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej,  za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku: 

a)      jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty, 

b)      gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia, 

c)      gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d)     Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska.

 1. Zamawiający  zastrzega  możliwość  zakończenia  postępowania  bez  wyboru  oferty.  Zawiadamiając  wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.  
 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów przez  osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 3. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

a)      zmiana terminu realizacji umowy - gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem, 

b)      zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy, 

c)      wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

d)     zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Wykonawcy  może  ulec  odpowiedniemu  zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  

e)      Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót uzupełniających.  Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez  Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy  pisemnej  pod rygorem nieważności.

 

XI.                Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych: Romuald Frąckowiak tel. 601 57 52 28

W sprawach proceduralnych: Maciej Frąckowiak tel. 505 52 77 61

 

Załącznikami do Zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik na 3: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Przedmiary robót

Załącznik nr 8: Specyfikacja techniczna. Opis technologiczny. Część ogólna.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:


Aktualizacje do przetargu:


2018-05-24 13:22:11

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnień naszego zapytania ofertowego, termin składania ofert na rozbudowę domu pomocy społecznej został przedłużony i przypada na dzień 06.06.2018 r. godz. 10.00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.