eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-ArtystycznymOGŁOSZENIE Z DNIA 2018-01-12


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
Adres: ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
Województwo: mazowieckie

Telefon: 48 611 07 50
Fax: 48 614 26 25
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Paweł Cieślik
Telefon: 609 740 759
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym

Miasto: Kozienice

Województwo: mazowieckie

CPV:
92.12.10.00 - Usługi dystrybucji filmów kinowych
92.13.00.00 - Usługi projekcji filmów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2018-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

 

KOZIENICKI DOM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

ul. Warszawska 29

26 - 900 Kozienice

NIP 812 190 70 45

REGON 142 724 848

 

 

Ogłoszenie

postępowania

na zadanie pn.:

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych  
w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym"

 

Znak sprawy: KDK.II.26.01.2018

 

Kozienice 11.01.2018 r.

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz Podmiotu prowadzącego postępowanie

Zamawiający:
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26 - 900 Kozienice

Podmiot prowadzący postępowanie,

któremu Zamawiający zlecił przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania: 

Heromiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

e-mail: pcieslik@mhpc.pl

tel.: 609 740 759

 

II. Nazwa zadania

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych  
w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym"

 

III. Podstawa udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,  poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV):

92130000-1              Usługi projekcji filmów

92121000-5              Usługi dystrybucji filmów kinowych

2. Przedmiot zamówienia

1)     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka znajdującym się
w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, zwanym dalej kinem oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym, obejmujących:

a)     programowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, repertuaru kina i realizację projekcji filmowych zgodnie z uzgodnionym repertuarem, przy założeniu średnio 3 seansów dziennie  

w dni powszednie i 4-5 seansów dziennie w sobotę, niedzielę i święta, z uwzględnieniem faktu, że w czwartki kino jest nieczynne, a w środy od godz. 11.00 do 14.00 w sali koncertowo-kinowej odbywają się wykłady UTW oraz przestrzegając raz w roku trzytygodniowej przerwy wakacyjnej
w realizacji projekcji filmowych na przełomie lipca i sierpnia. Ponadto w dniu 29 września 2018 roku sala koncertowo-kinowa będzie niedostępna. Jeden raz w miesiącu,  
w związku z porankami teatralnymi dla dzieci, seanse filmowe nie mogą się rozpoczynać wcześniej jak o godz. 13.30,

b)    zapewnienie kopii filmowych i materiałów audiowizualnych koniecznych do prowadzenia projekcji filmowych,

c)     uwzględnienie w repertuarze kina seansów filmów europejskich i filmów studyjnych, przy czym udział procentowy seansów filmów studyjnych i europejskich w repertuarze kina nie może być niższy niż 20% (w tym 12% filmów polskich) w stosunku do seansów pozostałych filmów,  
a wielkość powyższego udziału podlega weryfikacji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca,  

a następnie za okres od 1 lipca do 31 grudnia,

d)    zapewnienie w repertuarze kina co najmniej dwóch premier filmowych miesięcznie, przy czym przez premierę filmową należy rozumieć film, od którego premiery w Polsce (wejścia do kin polskich) nie upłynęły dwa tygodnie; minimum jeden film miesięcznie powinien być wyświetlany od pierwszego dnia premiery w Polsce,

e)     prowadzenie edukacji filmowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym nastawieniem na popularyzację klasyki kina, kina europejskiego i polskiego o wysokich walorach artystycznych,  
w tym organizowanie projekcji bajek i filmów dla dzieci z przedszkoli, dla uczniów wszystkich typów szkół w ramach seansów szkolnych i przedszkolnych odbywających się w godzinach przedpołudniowych wyłącznie w poniedziałki, wtorki i piątki (przy czym pierwszy seans szkolny powinien rozpoczynać się najwcześniej o godz. 9:15). Ponadto Zamawiający zastrzega sobie pierwszeństwo do rezerwacji sali koncertowo-kinowej w powyższe dni tygodnia w przypadku organizacji wydarzeń o istotnym znaczeniu dla Zamawiającego,

f)     organizowanie cykli filmowych: Poranek kinowy dla dzieci (raz w miesiącu - w niedzielę lub  
w sobotę i niedzielę na seansie południowym), Kino dla seniora (raz w miesiącu - we wtorek na seansie popołudniowym), Kino dla ciekawych (dwa razy w miesiącu - w środy na seansie wieczornym, z uwzględnieniem krótkiej prelekcji przed seansem na temat wyświetlanego filmu),

g)    opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji promocyjnych działań kina oraz ich prowadzenie, w tym dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

h)     organizowanie akcji filmowych: w ramach ferii (filmowe poranki - raz w tygodniu)  i wakacji (filmowe poranki - raz w tygodniu), na których obowiązywać będą preferencyjne ceny biletów,

i)    wykonawca może organizować specjalne projekcje filmowe, w tym:

- pokazy filmowe z udziałem twórców, przeglądy filmowe, bloki tematyczne,

- imprezy filmowe o określonym charakterze, dostosowanym do wybranych grup widzów,
z okazji świąt (np.: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka,  Halloween, Mikołajek, Święta kina itp.), z tym, że na imprezy organizowane z okazji świąt będą obowiązywać preferencyjne ceny biletów, a przed seansami będą organizowane konkursy z nagrodami dla widzów (np. konkurs ,,Szczęśliwy fotel", ,,Szczęśliwy bilet"). Nagrody do konkursów będą pozyskiwane przez Wykonawcę.

2)     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w swoim imieniu i na swój koszt zobowiązany jest do:

a)      rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych,

b)      ponoszenia kosztów zakupu rolek biletowych oraz okularów 3D, 

c)      ponoszenia kosztów opłat na rzecz dystrybutorów, ZAiKS, SFP, PISF,

d)      ponoszenia kosztów opłat kurierskich za przesyłki dysków filmowych,

e)      zatrudnienia kierownika kina na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 1/4 etatu,

f)       zapewnienia dwóch stanowisk do sprzedaży biletów i rezerwacji on-line, zgodnego
z wymogami dystrybutorów,

g)      partycypowania w kosztach określonych w punkcie 3) w formie miesięcznego ryczałtu
w wysokości 2.890,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych netto 00/100). Ryczałt będzie co roku waloryzowany
o średnioroczny wskaźnik inflacji.

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do honorowania ,,Kozienickiej Karty Rodziny" (KKR), na którą przysługuje 50% zniżki na bilety. Szczegółowe zasady realizacji dopłat do KKR Zamawiający uzgodni z Wykonawcą przy zawieraniu umowy.

3)     Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawcy:

a)      udostępnienie sali koncertowo-kinowej (354 miejsca) i pomieszczeń niezbędnych do obsługi kina wraz z wyposażeniem określonym w tabeli nr 1, w terminach wynikających  
z uzgodnionego repertuaru oraz zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, w czasie niezbędnym do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia projekcji i zaplanowanych wydarzeń,

b)      dostawę mediów tj. energii elektrycznej, ciepła, wody i ścieków,

c)      utrzymanie czystości w udostępnionych pomieszczeniach,

d)      rozpowszechnianie dostarczonych materiałów informacyjnych i promocyjnych,

e)      prowadzenie sprzedaży biletów w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz w oparciu  
o powierzony Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie niezbędne do sprzedaży biletów  
i rezerwacji on-line,

f)       obsługę seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych (w charakterze kasjerów,  
kinooperatorów i bileterów) przez pracowników Zamawiającego,

g)      przedstawianie informacji o ilości sprzedanych biletów na poszczególne seanse filmowe  
i wydarzenia kulturalne organizowane w ramach działalności kina oraz wysokości wpływów  
z tego tytułu, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą oraz po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy,

h)      ponoszenie kosztów przeglądów i serwisów sprzętu określonego w tabeli nr 1.

4)     Na dzień zawarcia umowy obowiązują ceny biletów określone w tabeli nr 2. Zmiana powyższych cen  może zostać wprowadzona przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5)     Wykonawcy przysługuje prawo do prowadzenia działalności reklamowej w kinie oraz do korzystania z usług podmiotów w tym zakresie i czerpania z tego tytułu korzyści finansowych.  Wszelkie koszty związane z emisją reklam ekranowych (filmów reklamowych) oraz świadczeniem usług reklamy poza ekranowej ponosi Wykonawca.

6)     Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej projekcji reklamy ekranowej promującej działalność Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka, w szczególności w formie spotów reklamowych, plansz reklamowych, zwiastunów filmowych i zapowiedzi wydarzeń. Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania prezentacji reklamy, która w jego ocenie narusza dobre obyczaje lub interesy określonych osób lub grup, uzasadniając swoje żądanie na piśmie  
w terminie 3 dni od momentu rozpoczęcia prezentacji danej reklamy.

 

Tabela nr 1 - KINOTECHNIKA (w załączniku)

Tabela nr 2 - CENNIK KINA (w załączniku)

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2022 r.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Zamawiający wymaga, aby oferty  wraz z dokumentami wymaganymi w rozdziale IX pkt. 20 ogłoszenia były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres:

Heromiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

 1. Wszelką pozostałą korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail:  pcieslik@mhpc.pl.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest radca prawny Paweł Cieślik.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.

 

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

1)     Wykonawcy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, w celu prawidłowego przygotowania ofert.

2)     Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

3)     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.

4)     Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.

5)     Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją istotnych postanowień umowy stanowiących  załącznik nr 2 do ogłoszenia).

6)     Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia.

7)     Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8)     Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

9)     Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10)  Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

11)  Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

 

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

nazwę i adres adresata: Heromiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

            nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

            napis: ,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych
w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych
w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym"

                                                      Znak sprawy: KDK.II.26.01.2018                         

,,Nie otwierać przed 12.02.2018 r. godz. 10.00"

12)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji,  
w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak  
i przedterminowe otwarcie.

13)  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

14)  Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

15)  Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie ich przekazania zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn.  zm.) rozumie się             nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których   przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w szczególności  zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica      przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.

Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać             również w załączniku nr 1 do ogłoszenia  - Formularz ofertowy.

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań mających na celu skuteczne                 zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający ujawni tę część oferty.

16)  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

17)  Wszystkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.

18)  Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie umowy przy pomocy podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że:

a)      podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,

b)      Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,

c)      Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

19)  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana ogłoszenia zostanie opublikowana tak jak ogłoszenie.

20)  Na ofertę składają się:

a)      formularz ofertowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)      pełnomocnictwo stwierdzające prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, ale tylko wtedy kiedy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

X. Miejsce, termin składania ofert

1)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: 

Heromiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

w godzinach 9.00-16.00.

2)      Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2018 r.  o godzinie 10.00.

3)      Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

4)      Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 2 na adres określony w pkt 1.

5)      Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

 XI. Inne informacje dotyczące składanych ofert

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XII. Miejsce otwarcia ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w

Heromiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Nowy Świat 35 lok 1, 00-029 Warszawa

w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10.05.

 

XIII. Cena ofertowa

 1. 1.      Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie dla Zamawiającego za umożliwienie Wykonawcy świadczenia usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych oraz innych wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina.
 2. 2.      Cena ofertowa określona będzie w PLN jako miesięczny ryczałt netto (bez VAT).
 3. 3.      Z tytułu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu miesięcznie kwotę w wysokości ceny ofertowej  powiększonej o należny, obowiązujący podatek VAT.
 4. 4.      Cena będzie stała w okresie obowiązywania umowy i nie będzie ulegała zmianie.

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny oferty dla każdej z części.

      Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 

 Tabela nr 3 - KRYTERIA OCENY (w załączniku)

 

2. Sposób punktacji ofert:

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

a)      Kryterium ceny oferty:

70 punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferował najwyższą cenę ofertową.  Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg poniższego wzoru:

 

              cena oferty ocenianej

Liczba punktów oferty = ------------------------------------------------ x 70 pkt

najwyższa cena ofertowa

 

b) Kryterium udział w repertuarze kina seansów filmów studyjnych i europejskich

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

                                                               udział procentowy oferty ocenianej

Liczba punktów oferty =   ------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                                              najwyższy zaoferowany udział procentowy

 

      c) Kryterium ilość premier filmowych

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

                                                           liczba premier w ofercie ocenianej

Liczba punktów oferty =      --------------------------------------------------------- x 10 pkt

                                           największa zaoferowana liczba premier

d) Kryterium specjalne projekcje

Liczba punktów oferty proporcjonalnie do zaoferowanych specjalnych projekcji filmowych  nie więcej jednak niż 10 pkt.

       

Ocenie podlegają wyłącznie oferty, których treść odpowiada treści ogłoszenia. 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie przedstawili wymaganych  

w ogłoszeniu dokumentów do ich dostarczenia w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

 1. Przed dokonaniem oceny ofert Zamawiający poprawi dostrzeżone w ofertach omyłki rachunkowe i inne oczywiste omyłki.   
 2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
  z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
 3. Oferta, która w sumie otrzyma najwięcej punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (została uznana za najkorzystniejszą).

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 2.

 

XVI. Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznane zostanie za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

 

Zatwierdzam w dniu 11.01.2018 r.

 

 

 

mgr Elwira Kozłowska

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:


Aktualizacje do przetargu:


2018-01-12 18:33:33

Zmiana terminu składnia ofert. Aktualny termin składania ofert to 29.01.2018 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.